Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Forsideillustrasjon Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal mobilisere for å forebygge ensomhet, senke terskelen for fysisk aktivitet i befolkningen og hindre at barn og unge begynner med tobakk. Eldre skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Illustrasjonsfoto håndvask

God kjøkkenhygiene gir mattrygghet

7. april er Verdens helsedag og i år har Verdens helseorganisasjon (WHO) mattrygghet på agendaen. God kjøkkenhygiene er viktig for at maten du spiser skal være trygg.

Hever aldersgrensen for helsepersonell

Regjeringen vil legge til rette for at eldre som ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.

Flere aktuelle saker om Folkehelse

Dokumenter

Folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa er utarbeidet med utgangspunkt i interanasjonale og nasjonale rammer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).