Europeisk respons når kriser inntreffer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kriser kjenner ingen grenser, og kan oppstå helt uten forvarsel. Når krisen rammer, står Geir Ellingsen (54) klar. Han har ansvar for fullskalaøvelser på sivil beredskap i EUs krisehåndteringsmekanisme UCPM.

Sekondert nasjonal ekspert i EU
Sekondert nasjonal ekspert i EU: -Til å være et så lite land, og såpass lite utsatt for store katastrofer, er Norge veldig aktive i EUs krisehåndteringsmekanisme UCPM, mener Geir Ellingsen (54). Foto: Norges delegasjon til EU, 2022

Geir Ellingsen (54) jobber som sekondert nasjonal ekspert i EUs Generaldirektorat for sivil beskyttelse og humanitær bistand (DG ECHO). Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

- Norge har en høy anerkjennelse i UCPM. Til å være et så lite land, og såpass lite utsatt for store katastrofer, er Norge veldig aktive i dette systemet. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er Norge et fullverdig medlem av UCPM, forteller Ellingsen.

Involvert i UCPM i over 10 år

Ellingsen har en bakgrunn fra forsvaret, sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Der har han arbeidet de siste 16 årene. Ellingsen kom i kontakt med UCPM allerede i 2011 som nasjonal ekspert.

- Jeg startet på kurs i UCPM som nasjonal ekspert, mens jeg var ansatt i Sivilforsvaret. Sånn sett har jeg, fra norsk side, vært involvert i dette arbeidet i litt over 10 år. Jeg har vært sendt ut fra Norge som en del av mekanismens skarpe oppdrag og på øvelser.

Alle land i mekanismen har kvoter på kursplasser til å trene opp nasjonale eksperter til å bli en del av EUs base av eksperter. Siden september 2020 har han vært fulltidsansatt som sekondert nasjonal ekspert i kommisjonen.

Krigen i Ukraina preger mye av arbeidet

Med Ellingsens ansvar for fullskalaøvelsene for krisehåndtering, involveres minst tre medlemsland, eller deltakende land i mekanismen. Hensikten er å øve relevante scenarier til de landene som er involvert, inkludert EU, forteller Ellingsen. Videre forteller han at de har 4-5 fullskalaøvelser hvert år, der hans ansvar er å følge disse prosjektene fra begynnelse til slutt med planlegging, gjennomføring, og evaluering.

- Jeg har hatt ansvar for en jordskjelvøvelse i Bosnia, for tre uker siden var det en stor kjemisk stoff- og industriulykke-øvelse i Frankrike. Etter sommeren skal det være en stor flomøvelse i Ungarn og en ny jordskjelvøvelse i Montenegro. Jeg samarbeider også tett med FN, som har et globalt system tilsvarende EU med nasjonal eksperter, sier han.

I tillegg til sine arbeidsoppgaver er Ellingsen en såkalt liaison offiser for Emergency Response Coordination Centre (ERCC). De sender ut liaison offiserer til land som ber om bistand.

- Før påske var jeg i Moldova på oppdrag fra ERCC. Her var jeg også med på å motta bistand sendt fra Norge. Så krigen i Ukraina preger mye av arbeidet for tiden. Enten om du jobber med beredskap eller respons. Dermed er det naturlig nok mange fullskalaøvelser som må gjennomføres nå. Det kan bli også bli flere oppdrag som liaison offiser. Nå driver mekanismen tre logistikksentre, et stort et i Polen, et i Slovakia og et i Romania. Disse kommer jo til å være aktive i uoverskuelig framtid, sier Ellingsen. 

På fullskalaøvelse med UCPM
Foto: Den Europeiske Union, 2022

Stor respons til Ukraina og nabolandene

Via UCPM har Norge bistått med helsemateriell, medisiner, legemidler, smittevernutstyr, ambulanser, brannskum og sandssekker til Ukraina. I tillegg er 100 millioner kroner øremerket støtte til Moldova, som har tatt imot over 400.000 flyktninger. Støtten skal både bidra til å bistå sårbare flyktninger og støtte myndighetenes innsats.

- For eksempel har det vært en enorm respons direkte til Ukraina nå. Men også til Moldova, som jeg kjenner godt. Det lille nabolandet er blitt sterkt berørt pga. flyktningstrømmen fra Ukraina. Det har også vært en massiv, europeisk solidaritet, og de aller fleste landene innen mekanismen har bidratt med ulikt type bistand. EUs rolle er først og fremst å koordinere, men også å understøtte økonomisk. Så store deler av kostnadene til transport for eksempel, dekkes av UCPM, forklarer Ellingsen.

Hva betyr UCPM for Norge?

I 2020 inngikk Norge en egen avtale med EU om å etablere og drifte et ambulansefly for pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer, utviklet i samarbeid med UCPM. Ordningen kalles RescEU. Flyet ble offisielt satt i drift for oppdrag på vegne av EU 1.mars 2022. Den medisinske evakueringen av ukrainske pasienter mellom Polen og Norge var flyets første oppdrag. Men UCPM har også en registrert modul; et norsk medisinsk team som allerede har vært ute på flere oppdrag.

- Det er viktig for Norge å få anledning til å være del av en koordinert og samordnet europeisk bistand på store hendelser, fremfor å måtte håndtere alt bilateralt, sier Ellingsen.

I dette ligger det også en substansiell økonomisk støtte, for den bistanden Norge sender. UCPM gir også tilgang til det som gjelder av kurs, kompetansemuligheter og finansieringsmuligheter for å bidra til å gjennomføre øvelser, forteller Ellingsen. Alle land i hele verden kan be EU om støtte.

- At Norge er en del av det europeiske fellesskapet, synes jeg er viktig. Det passer bra med den rollen Norge har som internasjonal aktør, både humanitært og gjennom sivil beskyttelse, mener Ellingsen.

Europeiske borgere hentet hjem i begynnelsen av pandemien

I startfasen av Koronapandemien, var det også et betydelig antall europeiske borgere som ble flydd hjem til Europa fra hele verden. Den enorme lufttrafikken ble koordinert gjennom UCPM.

- Det benyttet Norge seg godt av, der mange norske statsborgere ble repatriert gjennom EU sine repartrieringsfly. Det er et godt eksempel i nyere historie på at vi har hatt nytte av det systemet EU har fått på plass, mener Ellingsen.

Fakta om DG ECHO og UCPM

  • DG ECHO har to hovedpilarer: humanitær bistand og sivil beskyttelse. Ellingsens avdeling håndterer kriser uansett om de inntreffer utenfor eller innenfor EU. 
  • På humanitær bistand jobbes det primært gjennom såkalte «implementerende partnere», der EU donerer penger og deretter implementeres de i konkret bistand.
  • EU er en av verdens største donorer på humanitær bistand.
  • På sivil beskyttelse er fokuset stat-til-stat bistand. Der fungerer UCPM som en koordinator.
  • UCPM har som mål å styrke samarbeidet mellom EU-landene og de seks deltakerstatene om sivil beskyttelse innen samfunnssikkerhet, beredskap, forebygging og respons på katastrofer.
  • Ordningen gjør det enklere å anmode om bistand ved hendelser der unike ressurser er påkrevd eller i tilfeller hvor egne ressurser er i ferd med å uttømmes – noe som igjen bidrar til å øke den nasjonale beredskapen for alle typer sivile hendelser. Dette gjelder også på norsk territorium.