Offisielt fra statsråd 11. mai 2023

I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2023 og kommuneproposisjonen for 2024 lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 11. mai 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 117 LS (2022–2023)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga m.m. og forskotteringsloven (behovsprøving av bidragsforskott)

Prop. 118 S (2022-2023)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Meld. St. 2 (2022-2023)
Revidert nasjonalbudsjett 2023

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 112 S (2022-2023)
Kommuneproposisjonen 2024

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 114 L (2022-2023)
Endringer i lov om offentlige anskaffelser
(forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)

Olje- og energidepartementet

Prop. 116 L (2022-2023)
Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

Samferdselsdepartementet

Prop. 113 S (2022-2023)
Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag

Relatert:

Prop. 115 L (2022-2023)
Endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. mai 2023 til lov om endringer i folketrygdloven (adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon).

Lovvedtak 51 (2022-2023) Lov nr. 12

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. mai 2023 til lov om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.).

Lovvedtak 50 (2022-2023) Lov nr. 13

Grunnlag for saken:

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 2. mai 2023 til lov om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)

Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

  • Endringsloven del I (tvisteloven) § 3-8 nytt tredje ledd, § 8-3, § 20-5 tredje ledd fjerde punktum, § 20-5 femte ledd andre punktum, § 29-13 andre ledd første punktum, § 29-13 fjerde ledd andre punktum.
  • Endringsloven del III (jordskiftelova).

De andre bestemmelsene i endringsloven trer i kraft 1. januar 2024.

Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet.

Følgende trer i kraft 1. oktober 2023:

  • Endringsloven del III (serveringsloven) § 16.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods
§ 3 sjette ledd delegeres til Politidirektoratet.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Jon Elvedal Fredriksen til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Frode Overland Andersen til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Odd Mølster til ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikk Kongo. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bogota, Republikken Colombia,
Nils Martin Gunneng, tillike til ambassadør i Caracas,
Den bolivarianske republikken Venezuela.

Utnevning av ambassadør i Luanda, Republikken Angola,
Bjørnar Dahl Hotvedt, tillike til ambassadør i Sao Tomé,
Den demokratiske republikk Sao Tomé og Principe.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av seniorrådgiver Finn Henrik Thune som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre fra og med 15. mai 2023 til og med 14. juli 2023.

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av ekspedisjonssjef Jan Hjelle som administrerende direktør i Husbanken for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer.

Relatert:

5. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal utrede strafferettslige og straffeprosessuelle sider av regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

Leder:
Pensjonert lagmann Hans Petter Jahre, Holmestrand

Medlemmer:
Lagmann Tonje Vang, Oslo
Professor Ørnulf Øyen, Bergen

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Olje- og energiministeren overtar etatsstyringsansvaret for Petroleumstilsynet og ansvaret for forvaltning av reglene i petroleumsloven, havenergilova, havbunnsmineralloven og forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen, for så vidt gjelder sikkerhet, beredskap og sikring.

Olje- og energiministeren overtar ansvaret for forvaltningen av arbeidsmiljøloven på Petroleumstilsynets tilsynsområde. 

Olje- og energiministeren overtar styret av de delene av Arbeids- og inkluderingsdepartementet som omfatter forvaltningen av nevnte lov- og forskriftsbestemmelser og etatsstyringen av Petroleumstilsynet.

Relatert:

Ansvaret for utviklingspolitiske saker knyttet til Nord-Afrika overføres fra utenriksministeren til utviklingsministeren.

Rangordning for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med fremlagt forslag.