Offisielt frå statsrådet 20. november 2020

I statsrådet i dag vart det fremja forslag om auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 20. november 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 46 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 41 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet
Prop. 40 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 38 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 42 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 43 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Prop. 49 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 48 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Nyheitssak)

Prop. 52 L (2020-2021)
Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 51 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet
(Nyheitssak)

Prop. 53 L (2020-2021)
Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 44 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 39 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 45 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet
Prop. 50 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 47 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

Prop. 54 S (2020-2021)
Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. november 2020 til lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Lovvedtak 14 (2020-2021)  Lov nr. 128
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2021, med unntak av § 16-3 nr. 10 (endringene i lov 29. juni 2007 nr. 73 om verdipapirhandel).
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. november 2020 til lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (avvikling av varaordningen mv.).
Lovvedtak 15 (2020-2021)  Lov nr. 129
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av midlertidig forskrift om klagenemnd for behandling av klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova.
(Sjå pkt. 4 Styrer og utval)

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av klagenemnd for behandling av klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova. 

Anna Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo, Ski (leder)
Lars Marius Heggberget, kommuneadvokat i Trondheim, Kvål (medlem)
Gunnar Ove Hæreid, assisterende fylkesmann i Vestland fylke, Sogndal (medlem)
Marianne Olssøn, advokat og partner, Nes på Hedemarken (varamedlem for leder)
Rajvinder Singh Bains, senioradvokat, Oslo (varamedlem)
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal vurdere generalistkommuneprinsippet.

Tom Cato Karlsen, fylkesmann, Bodø (leder)
Gro Herheim, kommunedirektør, Tønsberg
Bente Larssen, kommunedirektør, Porsanger
Ola Helstad, kommunedirektør, Lom
Siv Høgtun, ordfører, Askøy
Vibeke Stjern, ordfører, Åfjord
Per Sverre Kvinlaug, ordfører, Kvinesdal
Jan Erling Klausen, førsteamanuensis, Lørenskog
Dag Ingvar Jacobsen, professor, Kristiansand
Annegrete Bruvoll, partner, Oslo
Grete Teigland, direktør, Molde
Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, Tromsø
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Modalen Kraftlag SA over Olje- og energidepartementets vedtak 29. juni 2020 om dispensasjon fra energiloven § 4-6. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Trine Rønning Mathisen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av seksjonssjef Ane Kvaal til visepolitimester i Vest politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Åremålsutnevning av politiinspektør Geir Johan Solem til visepolitimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av advokat Atle Degré, tingrettsdommer Knut Kolloen og tingrettsdommer Kristine Schilling til lagdommere ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Ronny Christian Håkonsen som tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett i ett og et halvt år med mulighet til forlengelse i et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Øystein Nilsen til jordskifterettsleder ved Nord-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Arne Henriksen til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes og advokat Karl Wallevik som lagdommere i Gulating lagmannsrett i ett og et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av rådgiver Asbjørn Rogne til jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett, Romsdal jordskifterett og Nordmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Stefan Jørstad som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett i ett og et halvt år med mulighet for forlengelse i inntil et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Liv Shelby som tingrettsdommer ved Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett fra 16. desember 2020 til og med 31. august 2021.

Konstitusjon av advokat Hege Merete Oftedal som tingrettsdommer ved Stavanger tingrett i ett og et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Jonn Ola Sørensen, advokat Sigurd Skjelde Aaserudhagen, stipendiat Ingvild Bruce og tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett i ett år og ti måneder med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av statsadvokat Mari Gjersøe og lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug som tingrettsdommere ved Vestfold tingrett i ett og et halvt år med tiltredelse fra 1. mars 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Martin Kjellsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av administrerende direktør Lise Sofie Woie til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Fastsettelse av restriktive tiltak mot Republikken Hviterusslands president, Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av 27. april 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, og forordning (EU) nr. 537/2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)