Offisielt frå statsrådet 21. juni 2013

I statsrådet i dag vart viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hansen utnemnd til admiral i Sjøforsvaret og beordra til teneste som forsvarssjef. Bruun-Hanssen tiltrer frå det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. juni 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Meld. St. 43 (2012-2013)
Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 44 (2012-2013)
Likestilling kommer ikke av seg selv
(Pressemelding)

Meld. St. 45 (2012-2013)
Frihet og likeverd
- Om mennesker med utviklingshemming
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 185 L (2012-2013)
Endring i havressurslova

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 180 L (2012-2013)
Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)
(Pressemelding)

Prop. 181 L (2012-2013)
Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)
(Pressemelding)

Prop. 183 L (2012-2013)
Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.)

Samferdselsdepartementet

Prop. 182 S (2012-2013)
Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen – Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i lov 9. mai 1997
nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.
Lovvedtak 103 (2012-2013). Lov nr. 55
Loven trer i kraft 21. juni 2013.
Instruks for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet (Norfund) 9. mai 1997 oppheves.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013.
Lovvedtak 130 (2012-2013). Lov nr. 56

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endring i markedsføringsloven.
Lovvedtak 80 (2012-2013). Lov nr. 57
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering).
Lovvedtak 93 (2012-2013). Lov nr. 58
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).
Lovvedtak 94 (2012-2013). Lov nr. 59
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet).
Lovvedtak 95 (2012-2013). Lov nr. 60
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).
Lovvedtak 96 (2012-2013). Lov nr. 61
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister).
Lovvedtak 81 (2012-2013). Lov nr. 62

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endringer i barnevernloven.
Lovvedtak 92 (2012-2013). Lov nr. 63

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i barnelova (farskap og morskap).
Lovvedtak 82 (2012-2013). Lov nr. 64
Delt ikraftsetting av lov 10. juni 2013 om endringer i barnelova (farskap og morskap).
Loven trer i kraft 1. januar 2014, med unntak av §§ 1 a, 5 andre og fjerde ledd, 15 nytt andre ledd, 78 fjerde ledd og 81 første ledd som trer i kraft 1. juli 2014.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (reisedekning, utbetaling av feriepenger og krav om opplysninger).
Lovvedtak 73 (2012-2013). Lov nr. 65

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Lovvedtak 113 (2012-2013). Lov nr. 66

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen.
Lovvedtak 114 (2012-2013). Lov nr. 67

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Lovvedtak 115 (2012-2013). Lov nr. 68

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.
Lovvedtak 116 (2012-2013). Lov nr. 69

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel.
Lovvedtak 117 (2012-2013). Lov nr. 70

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift.
Lovvedtak 118 (2012-2013). Lov nr. 71

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endring i lov 22. juni 2012
nr. 41 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Lovvedtak 119 (2012-2013). Lov nr. 72

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringar i lov 26. april 2013 nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste).
Lovvedtak 120 (2012-2013). Lov nr. 73

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endringer i akvakulturloven.
Lovvedtak 100 (2012-2013). Lov nr. 74
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013, med unntak for § 13a som trer i kraft 1. juli 2014, og §§ 29a og 30 som trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova).
Lovvedtak 101 (2012-2013). Lov nr. 75
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i kirkeloven.
Lovvedtak 90 (2012-2013). Lov nr. 76
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i forsvarspersonelloven.
Lovvedtak 112 (2012-2013). Lov nr. 77
Endringene trer i kraft straks.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer).
Lovvedtak 63 (2012-2013). Lov nr. 78
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)
Lovvedtak 121 (2012-2013). Lov nr. 79

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret).
Lovvedtak 122 (2012-2013). Lov nr. 80

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalgets innsynsrett).
Lovvedtak 102 (2012-2013). Lov nr. 81

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i politiregisterloven mv.
Lovvedtak 71 (2012-2013). Lov nr. 82

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endring i politiloven.
Lovvedtak 98 (2012-2013). Lov nr. 83

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)
Lovvedtak 108 (2012-2013). Lov nr. 84

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)
Lovvedtak 104 (2012-2013). Lov nr. 85
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon).
Lovvedtak 105 (2012-2013). Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret).
Lovvedtak 106 (2012-2013). Lov nr. 87
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Lovvedtak 85 (2012-2013). Lov nr. 88

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme).
Lovvedtak 123 (2012-2013). Lov nr. 89
Loven gjelder fra 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i utlendingsloven.
Lovvedtak 124 (2012-2013). Lov nr. 90
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.).
Lovvedtak 126 (2012-2013). Lov nr. 91
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker).
Lovvedtak 125 (2012-2013). Lov nr. 92
Delt ikraftsetting.  § 128 a og § 7 fjerde ledd annet punktum og lovens del IV trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring).
Lovvedtak 107 (2012-2013). Lov nr. 93
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)


Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 20. juni 2013 til lov om endringar i inndelingslova.
Lovvedtak 109 (2012-2013). Lov nr. 94
Endringane i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser tek til å gjelde frå 1. januar 2014.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i lov om folkebibliotek.
Lovvedtak 127 (2012-2013). Lov nr. 95
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om omsetning av bøker (bokloven).
Lovvedtak 129 (2012-2013). Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i medieeierskapsloven.
Lovvedtak 128 (2012-2013). Lov nr. 97

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2013 til lov om endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.).
Lovvedtak 131 (2012-2013). Lov nr. 98
Loven trer i kraft 1. august 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endringer i barnehageloven (politiattest m.m.).
Lovvedtak 91 (2012-2013). Lov nr. 99
Loven trer i kraft 1. august 2013.

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova).
Lovvedtak 97 (2012-2013). Lov nr. 100
Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter).
Lovvedtak 61 (2012-2013). Lov nr. 101
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2013 til lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).
Lovvedtak 110 (2012-2013). Lov nr. 102
Delt ikraftsetting av skipsarbeidsloven. Loven settes i kraft 20. august 2013, med unntak av lovens kapittel 10 som settes i kraft 1. januar 2014.
Delt opphevelse av sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18. Loven oppheves fra 20. august 2013, med unntak av lovens kapittel IIA som oppheves fra 1. januar 2014.
Delt ikraftsetting av lov 19. desember 2008 nr. 123 om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Del III og IV settes i kraft fra 20. august 2013.
Tilsynsmyndighet etter lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 12-1 annet ledd skal være Sjøfartsdirektoratet.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. juni 2013 til lov om endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser).
Lovvedtak 111 (2012-2013). Lov nr. 103
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 3. juni 2013 til lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)
Lovvedtak 66 (2012-2013). Lov nr. 104

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetjing av forskrift om endring i forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkedepartementet

Fastsetting av forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) løsninger.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie og forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i Nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften).

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv.

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 3. mai 2002 nr. 418 (forskrift om notarius publicus).
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 749 om bruk av politiarrest.

Miljøverndepartementet

Oppheving av forskrift 22. juni 2012 nr. 567 om bruk av vannscooter og lignende med virkning fra og med 1. juli 2013.

Fastsetting av forskrifter om marin vern for Framvaren, Tauterryggen og Saltstraumen.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven.

4. Delegasjon av myndigheit

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Delegering av Kongens myndighet etter lov om endringer i Norfundloven § 10 fjerde ledd til Utenriksdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 11 fjerde ledd og § 16 andre ledd til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet

Myndigheten til å gi unntak etter lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard § 1 annet ledd delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.
(Sjå pkt. 8 Andre saker).

Landbruks- og matdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) til Landbruks- og matdepartementet.
Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndighet til Domstoladministrasjonen.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer, utval

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for vurdering av prioriteringer i helsesektoren:

Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen (leder)
Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Oslo
Fastlege Bente Aschim, Oslo
Administrerende direktør Stener Kvinsland, Bergen
Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
Professor Reidun Førde, Oslo
Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Oslo
Spesialrådgiver Øystein Mæland, Oslo
Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
Avdelingsoverlege Atle Moen, Asker
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for vurdering av oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten:

Professor dr. juris Aslak Syse, Oslo, leder og medlem
Ass.direktør Geir Sverre Braut, Klepp
Fylkeslege Helga Karin Arianson, Bergen
Seksjonsleder Øystein Flesland, Rælingen
Advokat Siri Kristiansen, Bærum
Førstestatsadvokat Terje Nybøe, Oslo
Post doktor Siri Wiig, Klepp
Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen, Hammerfest
Sykepleier Solveig Stannard Eek Bistrup, Oslo
Generalsekretær Guro Birkeland, Oslo
Administrerende direktør Jan-Roger Olsen, Kristiansand
Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, Moss
Kommuneoverlege Ottar Grimstad, Hareid
Lege i spesialisering Ruth Foseide Flenning, Oslo
Lege i spesialisering Wasim Zahid, Bærum
Helsefaglig rådgiver Ragnhild Bra Vardehaug, Trondheim
Seksjonsleder Kjellfrid Torsteinsen Blakstad, Molde
Professor dr. philos Bjørn Morten Hofmann, Lillehammer
Advokat Solfrid Vaage Haukaas, Bærum
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Tore Skåltveit, sorenskriver Ivar Kåre Iversen og personalrådgiver/assisterende fakultetsdirektør Anne Bergit Jørgensen oppnevnes som varamedlemmer av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. september 2013 til og med 31. august 2017.

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnemning av eit offentleg utval til å gje framlegg til ny kommunelov. Utvalet får denne samansettinga:

Leiar:
Sjølvstendig næringsdrivande, Oddvar Flæte, Leikanger

Andre medlemmer:
Amanuensis Ole Gustav Narud, Åmot
Administrasjonssjef Osmund Kaldheim, Oslo
Administrasjonssjef Stein Arne Ytterdahl, Trondheim
Forskar Hilde Bjørnå, Tromsø
Revisjonssjef Nina Neset, Nittedal
Forskar Sigrid Stokstad, Oslo
Stipendiat Roald Hopsnes, Bergen
Advokat Øyvind Renslo, Oslo
Sjølvstendig næringsdrivande Trygve G. Nordby, Son
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Asker
Avdelingsdirektør Siri Halvorsen, Oslo
Avdelingsdirektør Kjersti Flåten, Nesodden
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg om høyere utdanningstilbud levert over internett for perioden august 2013 - august 2014:

Professor Berit Kjeldstad, Trondheim, leder
Høgskolelektor Mathis Bongo, Kautokeino
Utviklingssjef June Breivik, Oslo
Student Endre Olsvik Elvestad, Lillehammer
Professor Ola Erstad, Oslo
Direktør Eva Gjerdrum, Tromsø
Direktør Trond Ingebretsen, Oslo
Professor Arne Krokan, Trondheim
Direktør Bergljot Landstad, Molde
Teknisk direktør Ingrid Melve, Trondheim
Harald Alvestrand, Trondheim og Stockholm
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere grunnopplæringens fag og krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv:

Utvalgets leder:
Professor Sten Ludvigsen, Oslo

Medlemmer:
Styreleder Kjersti Kleven, Ulstein
Elev- og læringsombud Sigve Indregard, Oslo
Lege Bushra Ishaq, Oslo
Prosjektleder Helge Øye, Gjøvik
Rektor Pia Elverhøi, Tromsø
Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger
Professor Mari Rege, Stavanger
Doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, Oslo
Seniorforsker Henrik Thune, Nesodden
(Pressemelding) 

6. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Klage fra Karin Fløistad over Utenriksdepartementets vedtak av 25. februar 2013 om å avslå søknad om tilskuddsmidler under tilskuddsordningen “Tilskudd til europapolitisk forsking” tas ikke til følge.

Kulturdepartementet

Klage fra Fair Chance Norway AS over Kulturdepartementets vedtak 13. mai 2013 om ikke å gi forhåndssamtykke til tillatelse til spillet Fairchance tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Atoosa P.J. Thunem over Kunnskapsdepartementets delvise avslag 10. april 2013 vedrørende innsyn i innstilling utarbeidet i forbindelse med ansettelse i sak nr. 13/521, tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Øyvind Lie over Olje- og energidepartementets vedtak 20. februar 2013 om avslag på begjæring om innsyn i dokument fra Oljedirektoratet vedrørende områder for lagring av CO2 fra Mongstad fullskala CCS-prosjekt. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ministerråd Merete Lundemo utnevnes til ambassadør i Dhaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kjell Tormod Pettersen utnevnes til ambassadør i Kathmandu, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Sten Arne Rosnes utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Anders Eide utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Rut Krüger Giverin utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jon Erik Strømø utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Odd Mølster utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Leni Stenseth utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Daglig leder Anne Lene Dale utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Vebjørn Dysvik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Birgitte Hygen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kirsti Stubberud utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Knut Øyvind Granli utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Aslaug Nygård utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Marit Ingvill Sande utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum, beskikkes som riksmegler for perioden 1. september 2013 til 31. august 2016.
Departementet gis fullmakt til å oppnevne fast stedfortreder for riksmegleren etter arbeidstvistloven § 11 andre ledd.
(Pressemelding)

Avdelingsleder/juridisk kyndig rettsmedlem Trine Fernsjø utnevnes til nestleder/avdelingsleder i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse åremålsbeskikkes som toll- og avgiftsdirektør for en ny periode på seks år fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

Underdirektør Åse Natvig og underdirektør Inger-Johanne Arildsen Rygh utnevnes til avdelingsdirektører i Finansdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Elisabeth Nordgaard Gabrielsen konstitueres som avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Helen Bjørnøy åremålsutnevnes til fylkesmann i Buskerud for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Jostein Jacobsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hanssen utnevnes til admiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som forsvarssjef med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Rolf Erik Bjerk utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Yngve Odlo utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Jostein Haug Solberg utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund utnevnes til lagmann med avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Avdelingsleder/tingrettsdommer Vigdis Bygstad og tingrettsdommer Grethe Strandborg utnevnes til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Daglig leder Bjørn André Holmen utnevnes til tingrettsdommer ved Trondenes tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lovrådgiver Arnulf Tverberg utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ida Sørebø utnevnes til lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagdommer Rune Jensen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Kripos Ketil Haukaas som sjef for Kripos med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og frem til og med 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Unni Gunnes utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Utredningsleder Camilla Bretteville Froyn utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

 Kommunal- og regionaldepartementet gis kompetanse til å behandle og avgjøre sakene om:

1. lovlighetskontroll av to gebyrer pålagt Johan Sletten og Olav Vik Solheim av Longyearbyen lokalstyre på henholdsvis 369 000 kroner og 584 200 kroner jf. svalbardloven § 43, jf. kommuneloven § 59 nr. 5, og
2. behandling av eventuell klagesak om gebyr som pålegges Avinor av Longyearbyen lokalstyre for tilknytning til Longyearbyen lokalstyres infrastruktur i forbindelse med etablering av nytt hangarbygg på Svalbard lufthavn, Longyear, jf. svalbardloven § 32 jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd andre punktum.

1.  Ansvaret for å føre tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap legges til Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan bistå Helse- og omsorgsdepartementet i departementets tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet vil da være underlagt Helse- og omsorgsdepartementets instruksjonsmyndighet og rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av protokoll av 14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen.

Ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1070/2009 om det felles europeiske luftrom og forordning (EU) 677/2011 om nettfunksjoner for lufttrafikkstyring.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 62/2011 (EU) om tiltak mot falske legemidler.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av protokoll 15 om endring av den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO).

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Botswana, undertegnet i Paris den 20. februar 2013.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren gis fullmakt til å stille til rådighet en styrke på omkring fem stabsoffiserer og cirka femten personer til en informasjons- og analyseenhet til MINUSMA for en periode på tolv måneder for gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2100 (2013).
Justis- og beredskapsministeren gis fullmakt til å stille til rådighet inntil fem politirådgivere som kan økes til ti til MINUSMA for en periode på tolv måneder.
Forsvarsdepartementet bemyndiges til å foreta de nødvendige beslutninger, herunder beslutninger om kommandooverføring i forbindelse med iverksetting av Forsvarets deltakelse.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Søknad fra Svalbard Bryggeri AS av 5. november 2012 om dispensasjon fra forbudet mot tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard avslås.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av endring av instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering.

Kulturdepartementet

Norsk Tipping gis tillatelse til å tilby spillet Nabolaget.

NRKs søknad av 13. februar 2013 om forhåndsgodkjenning av en ny digital radiokanal godkjennes.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap organiseres fra 1. januar 2014 som én institusjon under navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gis tillatelse til bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune.
(Pressemelding)

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen – Tildeling i 22. konsesjonsrunde.

Godkjennelse av statlig deltakelse (SDØE) i pre-interessentskap for kapasitetsoppgradering knyttet til Kvitebjørn Gassrør, Kollsnes og Vestprosess.