Etatsstyringsenheten (ES)

Etatsstyringsenheten (ES) samordner styringen og oppfølgingen av departementets underliggende etater – Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finanstilsynet (FT).

Etatsstyringsenheten ledes av ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo. 

Etatsstyringsenheten har ansvaret for regelverk og rutiner som er felles for etatene, etatenes ressursbruk og arbeidet med effektivisering, herunder bruk av IKT. Viktige oppgaver i den forbindelse er blant annet å være finansrådens sekretariat i arbeidet med etatsbudsjettene, tildelingsbrevene og de faste styringsmøtene med underliggende virksomheter. Enheten har også ansvaret for oppfølgingen av deler av økonomireglementet og etatsstyring som fag. ES skal sørge for enhetlige og smidige prosesser mellom departementet og etatene, og ivareta en sekretariatsrolle overfor fagavdelingene. I sekretariatsrollen ligger både saksbehandling, bistand, ansvar for å gi råd til og utfordre fagavdelingene blant annet i arbeidet med strategiutvikling, fastsettelse av styringsparametre og drøfting og avveiinger mellom ulike mål.