Same- og minoritetspolitisk avdeling

Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvar for å utforme og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard.

Same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) har ansvar for å utvikle og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: Jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), skogfinner og romanifolket/tatere. Avdelingen har ansvar for å koordinere regjeringens samlede politikk som gjelder samer og nasjonale minoriteter, også innenfor andre departementers fagområder. SAMI bistår departementene i kontakten med Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

I samepolitikken har avdelingen ansvar for å legge forholdene til rette for at samene kan videreutvikle og styrke sin kultur, sitt språk og sitt nærings- og samfunnsliv. Avdelingen har også ansvar for å bidra til utvikling av internasjonal urfolkspolitikk og samordning av samiske spørsmål på nordisk nivå.

I politikken overfor de nasjonale minoritetene skal avdelingen sikre at de nasjonale minoritetene blir hørt og tatt hensyn til, slik det går fram av målsettingene i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk. 

Avdelingen har det budsjettmessige og administrative ansvaret for Sametinget og bidrar til kontakt og dialog mellom regjeringen og Sametinget. SAMI har også ansvar for én underliggende instans:  Internasjonalt reindriftssenter.

Til toppen