Same- og minoritetspolitisk avdeling

Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvar for å utforme og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Kristin Solbjør.

Same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) har ansvar for å utvikle og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene – jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), skogfinner og romanifolket/tatere. Avdelingen har ansvar for å koordinere regjeringens samlede politikk som gjelder samer og nasjonale minoriteter, også innenfor andre departementers fagområder. SAMI bistår departementene i kontakten med Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.

I samepolitikken har avdelingen ansvar for å legge forholdene til rette for at samene kan videreutvikle og styrke sin kultur, sitt språk og sitt nærings- og samfunnsliv. Avdelingen har også ansvar for å bidra til utvikling av internasjonal urfolkspolitikk og samordning av samiske spørsmål på nordisk nivå.

I politikken overfor de nasjonale minoritetene skal avdelingen sikre at de nasjonale minoritetene blir hørt og tatt hensyn til, slik det går fram av målsettingene i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk. Avdelingen forvalter en tilskuddsordning for nasjonale minoriteter.

Avdelingen har det budsjettmessige og administrative ansvaret for Sametinget og bidrar til kontakt og dialog mellom regjeringen og Sametinget. SAMI har også ansvar for én underliggende instans:  Internasjonalt reindriftssenter.

Til toppen