Seksjon for offentlige anskaffelser

Seksjon for offentlige anskaffelser forvalter regelverket om offentlige anskaffelser, dvs. anskaffelsesloven, anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Seksjonen ivaretar for tiden ansvaret knyttet til konkurranseøkonomiske spørsmål.

Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, og bidra til at det offentlige opptrer med integritet. Seksjonen skal legge til rette for at vi har et hensiktsmessig norsk regelverk, som er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. I tillegg utarbeider seksjonen veiledning om den rettslige forståelsen av regelverket. Seksjonen har også et overordnet ansvar for politikkutviklingen på anskaffelsesområdet. Videre har seksjonen ansvar for den faglige styringen av Anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Difi skal legge til rette for at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og bærekraftige anskaffelser, og de bidrar med praktisk veiledning og andre kompetansehevende tiltak.


Du kan lese mer om offentlige anskaffelser på temasiden om offentlige anskaffelser