Seksjon for forebyggende sikkerhet

Seksjon for forebyggende sikkerhet (SFS) legger premisser for, gir råd og kontrollerer utenrikstjenestens arbeid med risikohåndtering og tiltak for å motvirke sikkerhetstruende hendelser. Innenfor dette ligger bl.a. ansvaret for en hensiktsmessig sikkerhetsstyring, at det regelmessig gjennomføres nødvendige risikovurderinger, at planer og instrukser utarbeides og vedlikeholdes, at sikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med nye initiativ, løsninger og prosjekter, samt at krav og forebyggende sikkerhetstiltak jevnlig øves og kontrolleres.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør