§ 2-19 Svar på spørsmål om dokumentasjon på håndverkertjenester - forskrift til avhendingslova

Vi viser til e-post av 27. februar 2024, der du spør om hvordan forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-19 om dokumentasjon på håndverkertjenester skal forstås. Vi svarer på generelt grunnlag.

Departementets svar

Forskriftens § 2-19 oppstiller krav til dokumentasjon på håndverkertjenester:

«Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.» (vår utheving)

Hensikten med kravet er å sikre at informasjon om håndverkstjenester som er utført av profesjonelle håndverkere er tilgjengelig for bygningssakkyndig og kjøper.[1] Bestemmelsen skal med andre ord ivareta informasjonsbehovet.

Du spør om hva en «skriftlig bekreftelse» etter bestemmelsen skal inneholde. Etter vår vurdering må den skriftlige bekreftelsen inneholde opplysninger om hvilke arbeider som er utført (f.eks. reparasjon, installasjon, ombygging), hvem (håndverker eller foretak) som har utført arbeidene og når arbeidene er utført. For eksempel kan eier legge fram kontrakt eller faktura som belyser disse forholdene.

Vi gjør for ordens skyld også oppmerksom på at større reparasjoner, endringer og ombygginger kan være søknadspliktige arbeider etter plan- og bygningsloven, med krav til kvalifiserte ansvarlige foretak i tiltaket. I slike tilfeller kan skriftlig bekreftelse være dokumenter fra byggesaken, som bekrefter de samme opplysningene som nevnt ovenfor.

Det er arbeid som er utført av kvalifiserte håndverkere som eieren skal dokumentere. Den bygningssakkyndige skal som utgangspunkt legge til grunn at håndverkeren har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidene, med mindre det fremstår åpenbart at dette ikke er tilfellet. Bestemmelsen pålegger ikke eier eller bygningssakkyndig noen plikt til å ettergå og kvalitetssikre håndverkerens kvalifikasjoner utover dette.

[1] Høringsnotat av 10. februar 2020, punkt 7.2.12. I forslaget er § 2-19 omtalt som § 2-16.