NOU 2007: 7

Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Andenæs, «God åklagarsed» Johs. Andenæs, «God åklagarsed», Forhandlinger på det 31. nordiske juridiske juristmøte, Helsingfors 1987, Del I, side 59-70.
Andenæs, Norsk straffeprosess I og II Johs. Andenæs, Norsk straffeprosess. Bind I og II, 3. utgave, Oslo 2000.
Andenæs, Straffeprosessen 1962 Johs. Andenæs, Straffeprosessen i første instans, Oslo/Bergen 1962.
Auglend/Mæland/Røsandhaug Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsandhaug, Politirett. 2. utgave, Oslo 2004.
Bjerke og Keiserud Straffeprosessloven. Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker med senere endringer, med kommentarer av Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud. 3. utgave, Bind II, Oslo 2001.
Diesen, Informationsproblemet Christian Diesen, Informationsproblemet, Festskrift till Peter Seipel, 2006, side 177-194.
Fengselsloven 1958 Lov 12. desember 1958 om fengselsvesenet.
Gudjonsson Gisli H. Gudjonsson, The Psychology of Interrogations and Confessions : a handbook, 2003.
Hov, Påtalemyndigheten Jo Hov, Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse, Bergen 1983.
JV Jussens Venner. Oslo 1952-.
Liland-saken/Liland-utvalget NOU 1996: 15 Lilandsaken. Fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 13. juli 1995 for gransking av Liland-saken, avgitt til Det kgl. Justis- og politidepartement1. juli 1996.
LoR Lov og Rett. Oslo 1962-.
NOU Norges offentlige utredninger.
Ntkf Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. København 1949-.
Olaf Jakhellns notater Tidligere statsadvokat Olaf Jakhellns håndskrevne notater fra hovedforhandlingen i Sigrid-saken. Arkivert av politiet i gjenopptagelsessaken som Dok. nr. 43, Inntatt i Mappe 40.
PEL Politiembetsmennenes Blad. Oslo 1931-1992, Oslo 1999-.
Påtaleinstruksen 1968 Regler om påtalemyndigheten (påtaleinstruksen). Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 14. desember 1934. Endret ved kongelig resolusjon av 29. april 1949, kronprinsregentens resolusjoner av 18. mai og 21. juni 1956 og kongelig resolusjon av 1. november 1968.
Påtaleinstruksen 1985 Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen). Fastsatt ved kgl. res. 28. juni 1985, sist endret ved forskrift 15. desember 2006 nr. 1456.
Rt. Norsk Retstidende. Kristiania/Oslo 1836-.
Salomonsen I Den norske straffeproceslov med kommentar av Olaf Salomonsen. Anden utgave, bind I, Oslo 1925.
Sandberg 2000 Sigrid-saken Tore Sandberg, Bevisanalyse til Gjenopptagelsesbegjæring, utarbeidet av Tore Sandberg, Kløfta, 29. februar 2000. Mappe 39.
Sandberg 2000 Torunn-saken Tore Sandberg, Bevisanalyse til Gjenopptagelsesbegjæring, utarbeidet av Tore Sandberg, Kløfta, 29. februar 2000. Mappe 39.
Sandberg 2001 Tore Sandberg, Gjennomgang av Trondheim politidistrikts etterforskning i gjenopptagelsessakene, Rapport av 16. mars 2001. Mappe 41.
Sandberg 2006 Tore Sandberg, Tilleggsdokumentasjon 27.04.2006 til begjæring om gjenopptakelse datert 15.10.2004. Mappe 44.
Skeie Jon Skeie, Den norske straffeprosess. Første bind, Oslo 1939.
Straffeprosessloven Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
Straffeprosessloven 1887 Lov 1. juli 1887 nr. 5 om Rettergangsmaaden i Straffesager.
Strandbakken Asbjørn Strandbakken, Uskyldspresumsjonen. «In dubio pro reo», Bergen 2003.
TfS Tidsskrift for Strafferett. Oslo 2001-.
Til dokumentets forside