Prop. 214 L (2020–2021)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Til innholdsfortegnelse

16 Etterutdanning

16.1 Gjeldende rett

Det er etter gjeldende rett ikke et krav om etterutdanning for advokater. Advokatforeningens medlemmer er imidlertid underlagt en ordning som forutsetter 80 timers etterutdanning over en femårsperiode, jf. Advokatforeningens vedtekter §12-1, jf. § 2-1.

16.2 Utvalgets forslag

For å sikre at advokater er faglig dyktige og holder seg oppdatert foreslår utvalget at det stilles krav om etterutdanning. Utvalget viser til at det stilles et slikt krav på andre sammenlignbare områder, blant annet for revisorer, autoriserte regnskapsførere og helsepersonell.

Utvalget mener videre at manglende etterutdanning bør bli ansett som en ikke ubetydelig overtredelse av advokatregelverket, og at det bør åpnes disiplinærsak hvis kravet ikke etterleves over tid. Utvalget mener kritikk, eventuelt sammen med overtredelsesgebyr, vil være passende reaksjoner for brudd på etterutdanningskravet. For øvrig påpeker utvalget at manglende etterlevelse av etterutdanningskravet vil kunne være et moment ved vurderingen av om advokaten må anses uskikket ved spørsmål om tilbakekall av bevillingen.

16.3 Høringsinstansenes syn

Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen), Juristenes utdanningssenter (JUS), Namsfogden i Oslo og Norges Juristforbund (Juristforbundet) har uttalt seg om utvalgets forslag om et etterutdanningskrav for advokater. Alle høringsinstansene er positive til forslaget.

JUS mener hovedvekten av etterutdanningen bør legges på juridisk ajourføring og fordypning, samt emner knyttet til utøvelse av advokatvirksomhet.

Advokatforeningen er enig med utvalget i at det er behov for å kunne ta i bruk virkemidler og reaksjoner for å sikre at etterutdanningskravet etterleves. At brudd på etterlevelse av etterutdanningskravet kan medføre sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr, bør etter foreningens mening komme tydeligere frem i lovteksten. JUS stiller spørsmål ved forslagets preventive effekt dersom brudd på reglene ikke får konsekvenser for advokaten, eventuelt blir begrenset til kritikk. For øvrig er JUS enig med utvalget i at manglende etterlevelse av etterutdanningskravet bør inngå som et moment ved vurderingen av om advokaten må anses uskikket i tilbakekallssaker.

16.4 Departementets vurdering

Departementet er, i likhet med utvalget og høringsinstansene, enig i at alle advokater bør underlegges et etterutdanningskrav. Av hensyn til et velfungerende rettssystem og tillit til advokatstanden er det viktig at advokater holder et høyt faglig nivå. Et felles etterutdanningskrav for advokater vil kunne bidra til at alle, uavhengig av medlemskap i Advokatforeningen, holder seg faglig oppdatert.

Utvalget har imidlertid ikke utredet nærmere omfanget av eller innholdet i etterutdanningskravet. Utvalget har heller ikke utredet spørsmålet om hvem som bør administrere ordningen ved valg av en offentlig tilsyns- og disiplinærmodell. Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i forskrift gis regler om at advokater skal gjennomføre etterutdanning og om etterutdanningens innhold og gjennomføring. Dette vil sikre at forslaget blir hørt. I tillegg vil en regulering i forskrift gi nødvendig fleksibilitet til å justere regelverket i tråd med utviklingen i bransjen.

Til dokumentets forside