Prop. 214 L (2020–2021)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

2.1.1 Advokatlovutvalget – oppnevning og mandat

Advokatvirksomhet er hovedsakelig regulert i domstolloven kapittel 11 med tilhørende forskrifter. Regelverket ble bygget vesentlig ut i 1991 og har senere vært endret flere ganger. I 1995 ble det gitt nye regler om disiplinær- og tilsynsordningen for advokater, som trådte i kraft 1. januar 1997. Fra samme tidspunkt trådte forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) i kraft. Advokatforskriften har senere blitt endret flere ganger. Advokatenes virksomhet reguleres også av en rekke lover som ikke gjelder særskilt for advokater, for eksempel hvitvaskingsloven og regnskapsloven. I tillegg kan også enkelte andre lover komme til anvendelse, for eksempel inkassoloven og eiendomsmeglingsloven.

De juridiske fagmiljøene har i lengre tid pekt på behovet for en mer oversiktlig regulering og en tidsriktig advokatlov som bedre sikrer rammevilkårene for advokater. Advokatlovutvalget, ledet av høyesterettsdommer Bergljot Webster, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2013. Utvalget fikk i mandat å gjennomgå advokatregelverket og å utrede spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand, samt foreslå revideringer av regelverket for å tilpasse det til dagens advokatrolle. Advokatlovutvalget avga 19. mars 2015 sin utredning, NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet, som deretter ble sendt på alminnelig høring.

2.1.2 Høringen

Advokatlovutvalgets utredning ble sendt på høring 13. mai 2015 med høringsfrist 1. januar 2016. Utredningen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Advokatbevillingsnemnden

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Disiplinærnemnden for advokater (Disiplinærnemnden)

 • Domstoladministrasjonen

 • Finansklagenemnda

 • Finanstilsynet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forliksrådene

 • Fylkesnemndene

 • Fylkesmennene

 • Husleietvistutvalget

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens havarikommisjon for transport (SHT)

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet)

 • Tilsynsutvalget for dommere

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • ØKOKRIM

 • Arbeidsretten

 • Høyesterett

 • Jordskifterettene

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Trygderetten

 • Akademikerne

 • Amnesty International i Norge

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

 • Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

 • Det juridiske fakultet, Bergen

 • Det juridiske fakultet, Oslo

 • Det juridiske fakultet, Tromsø

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Forbruker Europa

 • Forsikringsklagekontoret

 • Gatejuristen i Bergen

 • Gatejuristen i Hamar

 • Gatejuristen i Kristiansand

 • Gatejuristen i Oslo

 • Gatejuristen i Stavanger

 • Gatejuristen i Tromsø

 • Gatejuristen i Trondheim

 • Gatejuristen i Tønsberg

 • HELP Forsikring

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

 • ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet (ICJ-Norge)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juristenes utdanningssenter (JUS)

 • Juristforbundet

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Nordisk skibsrederforening

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Juristforbund (Juristforbundet)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Offentlige advokaters forening

 • Redaktørforeningen

 • Rettshjelpernes juristforening

 • Rettspolitisk forening

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har hatt realitetsmerknader til lovendringsforslagene:

 • Finansdepartementet

 • Datatilsynet

 • Disiplinærnemnden for advokater (Disiplinærnemnden)

 • Domstoladministrasjonen

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Namsfogden i Oslo

 • Regjeringsadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens havarikommisjon for transport (SHT)

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet)

 • Riksadvokaten

 • ØKOKRIM

 • Bergen tingrett

 • Borgarting lagmannsrett, på vegne av lagmannsrettene (Borgarting og lagmannsrettene)

 • Høyesterett

 • Utmarksdomstolen for Finnmark (Utmarksdomstolen)

 • Oslo kommune

 • Akademikerne

 • Asgeir M. Remø

 • Boligbyggelaget Usbl (Usbl)

 • Changemaker

 • Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

 • Den norske Legeforening (Legeforeningen)

 • Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

 • Dr. K. Olsen, Global Tax Consultants

 • Eiendom Norge

 • Finans Norge

 • Forbrukeradvokaten

 • Gatejuristen, på vegne av gatejuristnettverket (Gatejuristen)

 • Harald Alfsen, Inventura

 • HELP Forsikring

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

 • ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet (ICJ-Norge)

 • Industri Energi

 • Juristenes Utdanningssenter (JUS)

 • Juss-Buss

 • Katharina Vig Lunde, Advokatfellesskapet

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

 • Norges Juristforbund (Juristforbundet)

 • Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg og Norsk Journalistlag

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Norsk Øko-Forum

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • OBOS Basale AS

 • OBOS BBL

 • Parat

 • Regnskap Norge

 • Rettspolitisk forening

 • Tax Justice Network – Norge

 • Wikborg Rein & Co Advokatfirma AS (Wikborg Rein)

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Lagmannsrettene avga felles høringsuttalelse gjennom Borgarting lagmannsretts uttalelse. Gatejuristnettverket avga felles høringsuttalelse gjennom Gatejuristens uttalelse.

Høringsinstansenes synspunkter omtales i forbindelse med behandlingen av de enkelte forslagene nedenfor.

2.1.3 Dialog med Advokatforeningen og Tilsynsrådet

Departementet har tatt viktige retningsvalg når det gjelder nytt tilsyns- og disiplinærsystem underveis i proposisjonsarbeidet. Departementets foreløpige konklusjoner ble presentert for Advokatforeningen og Tilsynsrådet i brev 28. mai 2018 og i brev 10. september 2019. Tilsynsrådet innga skriftlig innspill til forslagene 12. desember 2019. Advokatforeningen ga sine innspill 17. september 2018 og 16. januar 2020. I tillegg har departementet avholdt møter med Advokatforeningen og Tilsynsrådet, og departementet har også mottatt innspill til enkelte andre forslag i proposisjonen.

2.1.4 Rapporten «Analyse av endringer i norsk advokatregulering»

På oppdrag fra departementet har Copenhagen Economics foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av de konkurransemessige effektene knyttet til to av utvalgets forslag, henholdsvis endringer av reguleringen av adgangen til å yte juridiske tjenester og endringer av eierskapsregulering for advokatforetak. Hovedformålet med analysen var å gi departementet et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt de foreslåtte endringene i regelverket, slik de er beskrevet i NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet, bør gjennomføres. For å kunne svare på spørsmålene om effekter av å endre dagens regulering av eierskap og hvem som kan yte rettslig bistand, ble Copenhagen Economics også bedt om å vurdere hvorvidt slike endringer vil påvirke kvaliteten på de juridiske tjenestene som tilbys og dermed få betydning for rettssikkerheten.

Copenhagen Economics leverte sin rapport «Analyse av endringer i norsk advokatregulering» til departementet 20. desember 2019.

2.2 Høringsnotat 12. august 2020

2.2.1 Krav til eiere og ledelsen i advokatforetak

Utvikling av nye selskapsstrukturer i advokatbransjen har aktualisert spørsmålet om også eiere og personer i ledende roller uten advokatbevilling bør ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Det ble ikke vurdert å stille slike krav i NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet, og departementet utarbeidet derfor et høringsnotat om dette.

2.2.2 Høringen

Departementet sendte 12. august 2020 ut et høringsnotat med forslag om å innføre krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. I høringsnotatet ble det også foreslått å innføre overtredelsesgebyr ved brudd på kravene. Høringsfristen ble satt til 5. oktober 2020. Høringen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Advokatbevillingsnemnden

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Disiplinærnemnden for advokater (Disiplinærnemnden)

 • Diskrimineringsnemnda

 • Domstoladministrasjonen

 • Finansklagenemnda

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerklageutvalget

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesmennene

 • Husleietvistutvalget

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens havarikommisjon for transport (SHT)

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet)

 • Tilsynsutvalget for dommere

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • ØKOKRIM

 • Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Arbeidsretten

 • Høyesterett

 • Jordskifterettene

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Trygderetten

 • Akademikerne

 • Amnesty International i Norge

 • Boligbyggerlaget Usbl

 • Den norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

 • Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

 • Det juridiske fakultet, Bergen

 • Det juridiske fakultet, Oslo

 • Det juridiske fakultet, Tromsø

 • Eiendom Norge

 • Gatejuristen i Bergen

 • Gatejuristen i Innlandet

 • Gatejuristen i Kristiansand

 • Gatejuristen i Oslo

 • Gatejuristen i Stavanger

 • Gatejuristen i Tromsø

 • Gatejuristen i Trondheim

 • Gatejuristen i Tønsberg

 • HELP Forsikring

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke)

 • ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet (ICJ-Norge)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juristenes utdanningssenter (JUS)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

 • Norges Juristforbund (Juristforbundet)

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Regnskap Norge

 • Rettspolitisk forening

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har hatt realitetsmerknader til lovendringsforslagene:

 • Utenriksdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Politidirektoratet

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet)

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Finnmark politidistrikt

 • Kripos

 • Oslo politidistrikt

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Riksadvokaten

 • Sør-Øst politidistrikt

 • Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 • ØKOKRIM

 • Borgarting lagmannsrett

 • Fredrikstad og Halden tingrett

 • Akademikerne

 • Den norske Advokatforening (Advokatforeningen)

 • Den norske Dommerforening (Dommerforeningen)

 • Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)

 • Finans Norge

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • HELP Forsikring

 • ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet (ICJ-Norge)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Til dokumentets forside