Prop. 214 L (2020–2021)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Til innholdsfortegnelse

22 Ikraftsetting og overgangsregler

Departementet foreslår at tidspunktet for ikraftsetting fastsettes ved lov. Advokatloven vil fastsette rammene for advokatvirksomhet, mens nærmere reguleringer vil fastsettes i forskrift, slik som i dag. Loven vil ikke kunne tre i kraft før ny forskrift er vedtatt.

Forslag til ny advokatlov viderefører i stor grad gjeldende rett, men vil på enkelte områder innebære endringer som medfører behov for overgangsregler. Overgangsreglene vil sikre at advokater og andre som blir påvirket av endringsforslagene, får mulighet til å innrette seg. Behovet for overgangsregler gjør seg blant annet gjeldende for internadvokater, som etter lovforslaget ikke lenger kan yte advokatbistand til eksterne som en del av arbeidsgiverens forretningskonsept. Dette innebærer at enkelte foretak ikke vil kunne være organisert slik de er i dag, for eksempel foretak som tilbyr rettshjelpsforsikring. I tillegg vil det være behov for overgangsregler blant annet knyttet til forslag om avskaffelse av rettshjelperordningen og ordningen med passiv advokatbevilling.

Forslag til overgangsregler vil bli fremmet i forbindelse med ikraftsettingen av advokatloven. En ikraftsettingslov vil gi en samlet regulering av overgangsregler og vil sikre at disse blir forelagt Stortinget. Departementet legger opp til at dagens advokatforskrift også skal gjelde i en overgangsperiode etter at ny lov er trådt i kraft.

Til dokumentets forside