Prop. 214 L (2020–2021)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Avgrensninger

Departementet har funnet det nødvendig å avgrense mot enkelte av forslagene i NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Dette er i hovedsak på grunn av at forslagene ikke er tilstrekkelig utredet. Departementet har også lagt vekt på hvor stort behovet er for endringer, sett opp mot hensynet til å sikre fremdrift i proposisjonsarbeidet. Blant annet avgrenses det i denne proposisjonen mot utvalgets forslag knyttet til etablering av kollektiv ansvarsforsikring, spesialisering og regulering av kontraktuelle forhold.

Utvalget legger opp til en stor omlegging av dagens forsikringsordning for advokater. Flere høringsinstanser er kritiske til forslaget og tilnærmet samtlige høringsinstanser påpeker at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, noe departementet er enig i. Departementet foreslår derfor at dagens krav om obligatorisk sikkerhetsstillelse videreføres.

Etter departementets erfaring skjer det i relativt stor grad en uformell markedsstyrt spesialisering i advokatbransjen. Dette innebærer at selv om det ikke foreligger en formell spesialistordning, er mange advokater i praksis spesialister. Basert på utredningen og høringsinnspillene er det uklart for departementet om fordelene ved en formalisert spesialistordning vil veie opp for ressursene som kreves for å innføre en slik ordning. Etter departementets vurdering krever oppfølging av forslaget også ytterligere utredning.

Utvalget mener sentrale kontraktuelle spørsmål bør reguleres i ny advokatlov, og har foreslått detaljerte regler om dette. Flere av reglene slår fast det som allerede følger av bakgrunnsretten og av Regler for god advokatskikk, og departementet går ikke inn for å regulere dette nærmere nå.

Til dokumentets forside