Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (1997-98): Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Finans- og tolldepartementet

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 3. oktober 1997, godkjent i statsråd samme dag.


Finansdepartementet legger med dette fram forslag om skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 1998.

Departementet fremmer også forslag om endring i Stortingets vedtak om fastsettelse av de kommunale og fylkeskommunale skattørene for inntektsåret 1997 og forslag om endring i Stortingets skattevedtak om fellesskatt til staten for inntektsåret 1997, jf kapittel 2.2.9 og 2.3 nedenfor.

Oppstillingen nedenfor viser inntektsanslagene for 1998 samt tall for de to foregående år. Tallene er angitt i mill kroner.

Kap

Post

Betegnelse

Regnskap 1996

Budsj.anslag 1997

Forslag 1998
S III Rev 15/9

5501

70

Ordinær skatt på formue og inntekt

1 468

1 600

1 400

3 200


71

Toppskatt

10 244

10 300

10 700

11 200


72

Fellesskatt

-

53 416

54 800

63 300

5506

70

Avgift på arv og gaver

1 029

1 015

1 230

1 300

5507


Skatt og avgift på utvinning av petroleum

30 291

39 600

40 400

39 600

5508

70

Avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

2 787

3 000

3 000

3 100

5511

70

Toll

2 455

2 365

2 590

2 715

5521

70

Merverdiavgift og avgift på investeringer mm

94 692

100 670

101 350

106 700

5526

71

Produktavgift på brennevin og vin mm

3 710

3 898

4 068

4 590


72

Produktavgift på øl

2 829

3 161

3 115

3 550


73

Emballasjeavgift på brennevin og vin mm

51

41

54

58


74

Emballasjeavgift på øl

13

16

15

16


75

Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer

129

130

154

169

5531

70

Avgift på tobakkvarer

5 430

6 104

5 900

6 640

5536

71

Engangsavgift på motorvogner mm

8 945

10 030

10 100

10 000


72

Årsavgift

3 403

3 599

3 623

4 060


73

Vektårsavgift

315

325

260

200


75

Omregistreringsavgift

1 229

1 230

1 306

1 395


76

Avgift på bensin

10 154

11 114

10 850

11 600


77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)

2 912

3 435

3 400

3 650

5537

71

Avgift på båtmotorer

67

73

84

90

5541

70

Forbruksavgift på elektrisk kraft

2 887

2 933

3 170

3 385


71

Produksjonsavgift på elektrisk kraft 1)>

1 533

1 410

1 648

-

5542

70

Avgift på mineralolje

1 671

1 640

1 775

1 895


71

Avgift på smøreolje mv

62

65

67

72

5544

70

Avgift på kull og koks mv

11

15

12

13

5555

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mm

714

777

745

797

5556

70

Produktavgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer mm

594

648

652

700


71

Emballasjeavgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer mm

10

12

12

13

5557

70

Avgift på sukker mv

186

209

190

200

5558

70

Produktavgift på kullsyrefrie, alkoholfrie drikkevarer mm

22

26

25

27


71

Emballasjeavgift på kullsyrefrie, alkoholfrie drikkevarer mm

32

34

34

36

5563

72

Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere mv 2)>

20

21

21

-

5565

70

Dokumentavgift

1 798

1 660

1 910

2 110

5580

72

Avgift på flyging av passasjerer

605

626

657

700

5581

70

Avgift på kassetter

40

45

36

38


72

Avgift på radio- og fjernsynsmateriell mm

256

264

309

330Andre avgifter

756

359

413

412 3)>

5700

71

Trygdeavgift

39 579

40 900

42 500

44 300


72

Arbeidsgiveravgift

51 953

54 860

55 700

58 800

Sum skatter, avgifter og inntekter til folketrygden, statsbudsjettet

284 882

361 626

368 275

390 961


Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget