Tilskuddsordning for pilot nærtjenestesenter

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har lyst ut inntil 10 mill. kroner for 2023, til pilot med nærtjenestesenter. Søknadsfristen er nå utløpt.

Søknadsfristen var 30. desember 2023.  

Innledning

Gode tjenester nær folk er viktig for regjeringen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterer kommuner med servicetorg/innbyggertorg eller lignende, til et treårig pilotsamarbeid om utvikling av nærtjenestesenter. Pilotene skal prøve ut ulike former for  samlokalisering av statlige og kommunale publikumstjenester, for å bedre tilgang til statlige tjenester i områder med lange avstander. Det legges ikke opp til etablering av nye statlige arbeidsplasser.  

Departementet planlegger for ytterligere midler til piloten på statsbudsjett for 2024 og 2025. KDD legger opp til at de lokale pilotene med nærtjenestesenter skal være i drift fra  2024, og vare til og med 2026. 

Kommunene skal kun søke en gang om å være med i piloten. KDD vil velge ut pilotkommuner, godkjenne aktivitet og foreløpig budsjett for hele treårsperioden. Kommunene kan motta inntil ca 2 mill. kroner i samlet tilskudd for hele pilotperioden. Tilskuddet kan overføres. KDD tar forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak.

Tilskuddsmidlene skal brukes for å dekke deler av kommunenes utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av piloten. Mellom 5 og 10 piloter for nærtjenestesentre vil bli valgt ut. Minst en av pilotene skal ligge i Nord-Norge.

1. Formålet med tilskudd til pilot med nærtjenestesenter

Målet med piloten er å prøve ut ulike modeller for hvordan statlige publikumstjenester tilbys i områder der innbyggerne har lange avstander til disse tjenestene. Det skal ikke gjøres endringer i forvaltningsansvaret.

Det som skal prøves ut er at statlige tjenester tilbys på samme sted som kommunene tilbyr sine publikumstjenester, for eksempel ved at etaten møter opp på et avtalt sted, til avtalte tider. Det konkrete  innholdet i den statlige publikumstjenesten må vurderes i lys av formålet med tjenesten, kapasiteten i etaten og de lokale behovene. Hensikten er å bedre tilbudet av statlige publikumstjenesten, ikke å flytte statlige arbeidsplasser.

Piloten kan også omfatte tiltak der kommunen yter bistand til sine innbyggere slik at de kan ta i bruk digitale, offentlige tjenester. Det kan omfatte både digital kompetanse og veiledning i hvordan finne digitale offentlige tjenester, innen rammen av GDPR. I  søknaden må det framgå hvordan det statlige tilskuddet fra pilot nærtjenestesenter skal bidra til å styrke andre tiltak rettet mot bruk av digitale offentlige tjenester som allerede finnes og er finansiert via andre ordninger, som for eksempel Digihjelpen.

Pilot-perioden er delt inn i to faser. I den første fasen skal kommunene søke om å få delta, se beskrivelse av hva søknadene skal inneholde nedenfor. KDD vil så vurdere søknadene og velge pilotkommuner i samarbeid med berørte departementer og etater, se vurderingskriterene nedenfor. Når pilotkommunene er valgt ut må disse, i dialog med aktuelle, statlige etater, finne lokale løsninger for de statlige publikumstjenestene. Departementet vil kunne bistå i denne prosessen.

 I den andre fasen skal tilbudet om statlige publikumstjenester i lokale nærtjenestesentre prøves ut i praksis.

KDD vil legge til rette for nettverkssamlinger mellom pilotkommuner og statlige etater i pilotperioden, og opplæring om statlige, digitale tjenester.

 2. Hvem kan søke

Kommuner med innbyggertorg/servicetorg eller liknende, og der innbyggerne har lang reisevei til statlige publikumstjenester som krever fysisk oppmøte, kan søke. Flere kommuner kan søke i samarbeid, men en kommune må stå som søker på vegne av samarbeidet.

3. Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om støtte til nødvendige utgifter for å legge til rette for at statlige publikumstjenester kan tilbys i, eller i tilknytning, til det kommunale servicetorget eller andre lokaler der kommunen allerede tilbyr publikumstjenester.

Eksempler på aktiviteter det kan søkes om støtte til:

 • Prosjektledelse, herunder dialog med aktuelle statlige etater om lokal tilgang på statlige publikumstjenester, planlegging og koordinering av statlige etaters lokale tilbud.
 • Veiledning av publikum om hvor de finner statlige digitale tjenester.
 • Opplæringstilbud og veiledning for å styrke innbyggernes digitale kompetanse.
 • Opplæring av kommunalt ansatte for veiledning om de ulike statsetatenes ansvar og digitale tjenester.
 • Bistand til innbyggerne for at de skal finne fram til og bruke digitale offentlige tjenester.
 • Deltakelse i nasjonalt nettverk for pilot med nærtjenestesenter, for eksempel reise-/oppholdskostnader på nettverkssamlinger.
 • Mindre, fysiske tilretteleggingstiltak av lokalene, som for eksempel avskjerming av møteplass. De lokale løsningene må ta hensyn til Instruks for bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor.

KDD dekker inntil 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader i hver pilot. Egeninnsats knyttet til prosjektledelse, tilrettelegging av lokaler og liknende kan regnes som del av kommunens medfinansiering.

De statlige etatene dekker sine administrative utgifter knyttet til deltakelse i lokale piloter, innen rammen av sine budsjetter.

4. Begrensninger for tilskuddet

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinære driftskostnader i kommunen, frikjøp av politiske ressurser, eller direkte støtte til næringsvirksomhet.
 • Arbeid med søknad til pilot med nærtjenestesenter.
 • Tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel, og som kan være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS.
 • Kostnader i prosjektet som kan betegnes som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget.

5. Krav til søknaden

Søknaden må være forankret gjennom vedtak i politiske organ i kommunen. Hvis flere kommuner søker sammen må den forankres politisk  i alle kommunene. Vedtak og saksutredning fra den politiske behandlingen legges ved søknaden. Dette kan ettersendes dersom søker ikke rekker endelig politisk behandling før søknadsfristen går ut.

Søknaden må svare ut punktene i punkt 6, Hva skal søknaden inneholde.

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Ved innsynsbegjæring gjør departementet en vurdering av innsyn på selvstendig grunnlag.

Hva skal søknaden inneholde

 1. En kort, begrunnet omtale av hvilke statlige publikumstjenester kommunen ønsker at piloten skal omfatte, hvor lang reiseveien det er for befolkningen i dag til disse tjenestene, hvilke ulemper dette gir og hvilken merverdi piloten skal gi. Med reisevei menes i denne sammenhengen avstand, tidsbruk og kostnader. Kommunen bør, så langt som mulig, ha hatt en første, innledende dialog med aktuelle statlige etater om lokale alternativer før søknaden sendes inn.
 2. En kort beskrivelse av hvordan det lokale servicetorget er organisert i dag, og hvilke publikumstjenester som tilbys.
 3. En kort prosjektbeskrivelse som blant annet bør omtale:
  • Prosjektorganisering, herunder hvilken rolle kommunen kan ta i koordinering av de statlige publikumstjenestene, og hvordan disse tenkes samlokalisert med de kommunale publikumstjenestene.
  • Om og hvordan kommunen vil organisere lavterskel opplæringstilbud i digital kompetanse, og som kommer i tillegg til allerede eksisterende tiltak som eventuelt har annen finansiering. Vi viser til utlysning for tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2024, se (lenke). Vi ber kommunen opplyse om den også søker på denne ordningen.
  • Hvordan kommunen vil organisere veiledning av innbyggerne om hvor de finner ulike offentlige digitale tjenester.
  • Overordnet budsjettanslag for hele prosjektperioden, fordelt på aktiviteter og år.

Vurdering av søknaden

I samråd med andre departementer og statlige virksomheter vil KDD vurdere søknadene, og beslutte hvilke kommuner som kan delta i pilot med nærtjenestesenter, samt støttebeløp. Søknadene vurderes i lys av formålet med den aktuelle statlige publikumstjenesten, kapasiteten i etaten og de lokale behovene.

Vurderingen vil blant annet bli gjort på grunnlag av følgende:

 1. Begrunnelse for behovet for statlige publikumstjenester, og hvilken lokal merverdi de mener at piloten skal gi.
 2. Kommunens beskrivelse av hvordan statlige tjenester kan samlokaliseres med de kommunale publikumstjenestene.
 3. Hvilken rolle kommunen vil ta i koordinering av ambulerende statlige publikumstjenester.
 4. Hvordan kommunene vil organisere lavterskel opplærings- og veiledningstilbud til grunnleggende digital kompetanse og veiledning om offentlige digitale tjenester.
 5. Planer som synliggjør kommunenes gjennomføringsevne.

Utbetalingsordning

Tilsagn om årlig tilskudd gjelder i maks to år etter at tilskuddsbrevet er sendt.
Midlene betales ut etterskuddsvis, basert på dokumenterte utgifter, jf. punkt 9. Utbetalingsanmodninger skal bekreftes av økonomiansvarlig i kommunen.

9. Rapportering

Kommunene skal sende inn oversikt over medgåtte utgifter per 31.12. innen 1. april  hvert år i prosjektperioden. Oversikten bør kunne sammenholdes med opprinnelig innsendt budsjett. Ved avslutning av pilotperioden skal kommunen sende inn en avsluttende rapport. Denne skal være innsendt innen utgangen av 2026.

10. Kontrolladgang og reaksjoner

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i regelverk og tilskuddsbrev, jf. Bevilgningsreglementet § 10. Departementet kan be om ytterligere redegjørelse og dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har gått til å oppfylle formålet med ordningen.

Dersom tilskuddet ikke benyttes i tråd med forutsetningene og krav i regelverk og tilskuddsbrev, kan departementet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt og stanse fremtidige utbetalinger.

Spørsmål?

Kontakt Kristin Lind (kristin.lind@kdd.dep.no) eller Judith Kortgård (judith.kortgard@kdd.dep.no).