Pilot nærtjenestesenter

Gode tjenester nær folk er viktig for regjeringen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) inviterer kommuner med servicetorg/innbyggertorg eller lignende, til et treårig pilotsamarbeid om utvikling av nærtjenestesenter. Pilotene skal prøve ut ulike former for samlokalisering av statlige og kommunale publikumstjenester, for å bedre tilgang til statlige tjenester i områder med lange avstander. Det legges ikke opp til etablering av nye statlige arbeidsplasser.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) lyser ut inntil 10 mill. kroner for 2023, til pilot med nærtjenestesenter. Departementet planlegger for ytterligere midler til piloten på statsbudsjett for 2024 og 2025. KDD legger opp til at de lokale pilotene med nærtjenestesenter skal være i drift fra  2024, og vare til og med 2026.   

Søknadsfristen var 30. desember 2023. 

Målet med piloten er å prøve ut ulike modeller for hvordan statlige publikumstjenester tilbys i områder der innbyggerne har lange avstander til disse tjenestene, men det skal ikke gjøres endringer i forvaltningsansvaret.  

Det som skal prøves ut er at statlige tjenester tilbys på samme sted som kommunene tilbyr sine publikumstjenester, for eksempel ved at etaten møter opp på et avtalt sted, til avtalte tider. Det konkrete  innholdet i den statlige publikumstjenesten må vurderes i lys av formålet med tjenesten, kapasiteten i etaten og de lokale behovene. Hensikten er å bedre tilbudet av statlige publikumstjenesten, ikke å flytte statlige arbeidsplasser.  

Piloten kan også omfatte tiltak der kommunen yter bistand til sine innbyggere slik at de kan ta i bruk digitale, offentlige tjenester. Det kan omfatte både digital kompetanse og veiledning i hvordan finne digitale offentlige tjenester, innen rammen av GDPR. I  søknaden må det framgå hvordan det statlige tilskuddet fra pilot nærtjenestesenter skal bidra til å styrke andre tiltak rettet mot bruk av digitale offentlige tjenester som allerede finnes og er finansiert via andre ordninger, som for eksempel Digihjelpen.  

Kommunene skal kun søke en gang om å være med i piloten. KDD vil velge ut pilotkommuner, godkjenne aktivitet og foreløpig budsjett for hele treårsperioden. Kommunene kan motta inntil ca 2 mill. kroner i samlet tilskudd for hele pilotperioden. Tilskuddet kan overføres. KDD tar forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. 

Tilskuddsmidlene skal brukes for å dekke deler av kommunenes utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av piloten. Mellom 5 og 10 piloter for nærtjenestesentre vil bli valgt ut. Minst en av pilotene skal ligge i Nord-Norge. 

Pilot-perioden er delt inn i to faser. I den første fasen skal kommunene søke om å få delta, se beskrivelse av hva søknadene skal inneholde nedenfor. KDD vil så vurdere søknadene og velge pilotkommuner i samarbeid med berørte departementer og etater, se vurderingskriterene nedenfor. Når pilotkommunene er valgt ut må disse, i dialog med aktuelle, statlige etater, finne lokale løsninger for de statlige publikumstjenestene. Departementet vil kunne bistå i denne prosessen.  

I den andre fasen skal tilbudet om statlige publikumstjenester i lokale nærtjenestesentre prøves ut i praksis. KDD legger opp til at de lokale pilotene med nærtjenestesenter skal være i drift fra  2024, og vare til og med 2026.   

Departementet vil legge til rette for nettverkssamlinger mellom pilotkommuner og statlige etater i pilotperioden, og opplæring om statlige, digitale tjenester.  

Les nærmere om hvem som kan søke og hva det kan søkes om tilskudd till (regelverk for tilskuddsordningen).  

Søknadsskjema og beskrivelse av hva søknaden skal inneholde (regionalforvaltning.no).

Spørsmål?

Kontakt Kristin Lind (kristin.lind@kdd.dep.no) eller Judith Kortgård (judith.kortgard@kdd.dep.no).