Nyheter om Statsbudsjettet 2021

Viser 21-40 av 137 treff.

 • Statsbudsjettet 2021: KLD sitt budsjett for 2021

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Budsjettet for Klima- og miljødepartementet aukar med 9,1 prosent frå 15,5 milliardar kroner til 16,9 milliardar kroner i 2021. Om lag 1,1 milliardar kroner av auken knyter seg til ordninga med CO2-kompensasjon for industrien, hovudsakleg som følgje av endring i kvotepris.

 • Statsbudsjettet 2021: Auka satsing på grøn omstilling i maritim næring

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønsker å styrke satsinga på grøn omstilling og miljøvennleg innovasjon innan sjøfart og maritime næringar.

 • Statsbudsjettet 2021: Eit kulturbudsjett for aktivitet og mangfald

  07.10.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 23,6 milliardar kroner. Dette er ei auke på over 3,7 milliardar kroner eller 18,7 prosent frå saldert budsjett 2020. Av denne auka er vel 2,5 milliardar kroner knytt til mellombelse støtteordningar for kultur-, frivilligheit- og idrettssektorane i samband med covid-19-pandemien.

 • Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett

  07.10.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet.

 • Statsbudsjettet 2021: BSU-ordningen blir mer målrettet

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår at ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) målrettes mot unge som ikke eier bolig. Samtidig foreslår regjeringen å øke det årlige sparebeløpet til 27 500 kroner, slik at de som er utenfor boligmarkedet, kan spare mer.

 • Statsbudsjettet 2021: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet styrkes med 52 millioner kroner

  07.10.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår en satsing på et seriøst arbeidsliv med til sammen 52 millioner kroner, hvor Arbeidstilsynet styrkes med 38 millioner kroner og Petroleumstilsynet med 14 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2021: 649 millionar kroner meir i frie inntekter til Agder neste år

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frieinntekter i 2021. - Ein god og føreseieleg kommuneøkonomi gjer at kommunane kanfortsetje den gode jobben og levere gode tenester til innbyggjarane, både under og etterkoronakrisa, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa vil styrkje overvakinga av kysten

  07.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 32 millionar til betre overvaking av kysten, meir kunnskap om livet i havet og styrking av Forskingsrådets marine verkemiddel.

 • Statsbudsjettet 2021: Positiv utvikling for samiske føremål

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringa har som mål å leggje til rette for at samane kan sikre og utvikle språket, kulturen og samfunnslivet sitt. Dette er viktig for regjeringa, noko som er spegla i forslaget til statsbudsjett for 2021. Regjeringa gjer framlegg om ei total løyving på i underkant av 1,3 milliardar kroner til samiske føremål i dette budsjettet, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa prioriterer bustadsosiale tiltak i statsbudsjettet

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa har klare ambisjonar på det bustadsosiale området. - Målet er at flest mogeleg skal kunne eie sin eigen bustad, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

 • Statsbudsjettet 2021: Auka fokus på global helse

  07.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland. Økonomisk tilbakegang, auka fattigdom, arbeidsløyse og svolt er nokre av konsekvensane. Pandemien rammar allereie utsette og sårbare grupper særleg hardt. Konsekvensane av pandemien syner kor viktig det er med investeringar på helsefeltet, spesielt i land med svake helsesystem. Regjeringa gjer difor framlegg om å auke den internasjonale helseinnsatsen med 500 millionar kroner i budsjettet for 2021. Den samla løyvinga til global helse blir nær fire milliardar kroner, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Statsbudsjettet 2021: Redusert skatt på norsk eierskap

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital ved å øke verdsettelsesrabatten fra 35 til 45 prosent.

 • Statsbudsjettet 2021: Fastlegeordningen styrkes

  07.10.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 450 millioner kroner til å styrke allmennlegetjenesten i 2021.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringen foreslår penger til E6 på Helgeland

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi sørger for at utbyggingen av E6 gjennom Helgeland forsetter i årene som kommer. I budsjettet legger vi opp til at utbyggingen av strekningen Svenningelv bru - Lien, forbi Trofors, kan starte neste år. Dette kommer folk og næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt til gode, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

 • Statsbudsjettet 2021: Sterk satsing på Nord-Norge

  07.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet

  - Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Dette gjenspeiles i budsjettforslaget for 2021 og i regjeringens langsiktige satsinger. Norske interesser i nord må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa vil løyve 40 millionar kroner til Brønnøysundregistera

  07.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Pengane skal nyttast til å lage eit meir effektivt system for intern verksemdstyring og informasjonstryggleik.

 • Statsbudsjettet 2021: Forsterka satsing på distrikta

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Næringslivet i Distrikts-Noreg har gått bra i fleire år, men koronasituasjonen set mange bedrifter under hardt press. - Vårt forslag til statsbudsjett skal styrkje distrikta, ved at fleire kjem tilbake i jobb og at næringslivet får fleire bein å stå på, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Statsbudsjettet 2021: Foreslår gratis eigedomsdata

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Tilgang til offentlege data er viktig for verdiskaping og innovasjon i mange verksemder. Regjeringa foreslår derfor 11 millionar kroner til frikjøp av eigedomsdata frå Kartverket, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa utvidar ordninga med billigare skulefritidsordning for familiar med låg inntekt

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skulefritidsordninga (SFO) er ein viktig arena for å bli integrert, inkludert og utvikle sosiale evner. Likevel er det mange barn som ikkje deltar i SFO på grunn av høg foreldrebetaling. Difor foreslår regjeringa i 2021 å utvide ordninga med redusert foreldrebetaling i SFO til òg å gjelde 3. og 4. trinn.

 • Statsbudsjettet 2021: 180 millionar kroner til nye læremiddel

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Frå hausten 2020 vart det innført nye læreplanar i skulen. Regjeringa gjer framlegg om 180 millionar til læremiddel i 2021 i samband med dei nye læreplanane. Regjeringa gjer òg framlegg om 80 millionar kroner til digital undervisning,