Nyheter om Statsbudsjettet 2021

Viser 121-134 av 134 treff.

 • Statsbudsjettet 2021: 80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa sin samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer vi Noreg tryggare, betre og meir miljøvenleg. Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringa. Vi skaper ei grøn framtid og får folk tilbake i arbeid, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa styrker forsking og innovasjon for grøn omstilling

  07.10.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Forsking og innovasjon for grøn omstilling styrkast med 50 millionar kroner. Klimautfordringane og tap av naturmangfald må sjåast i samanheng.

 • Statsbudsjettet 2021: Regjeringa vil gjennomgå opptakssystemet til høgskular og universitet

  07.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For å kome inn på draumestudiet må mange ta opp fag eller vente i fleire år før dei kan begynne å studere fordi dagens opptakssystem bidreg til eit veldig høgt karaktersnitt på dei mest populære studia. Derfor vil regjeringa sette ned eit utval som skal sjå på heile opptakssystemet og om det kan forbetrast.

 • Statsbudsjettet 2021: 644 millionar kroner meir i frie inntekter til Nordland neste år

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2021. - Ein god og føreseieleg kommuneøkonomi gjer at kommunane kan fortsetje den gode jobben og levere gode tenester til innbyggjarane, både under og etter koronakrisa, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

 • Statsbudsjettet 2021: Styrker NAVs budsjett med 500 millioner kroner

  07.10.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til NAV midlertidig med 500 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av koronapandemien.

 • Statsbudsjettet 2021: Ny redningsskøyte i Vardø

  07.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og foreslår derfor å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.

 • Statsbudsjettet 2021: Skape mer, inkludere flere

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Statsbudsjettet for 2021 skal ta Norge ut av koronakrisen.

 • Statsbudsjettet 2021: Forenklet rapportering og styrket kontroll med obligatorisk tjenestepensjon

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  For å sikre at enda flere arbeidstakere får den pensjonen de har rettmessig krav på, foreslår regjeringen å forenkle arbeidsgivers rapportering etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

 • Statsbudsjettet 2021: 1 030 millionar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2021. - Ein god og føreseieleg kommuneøkonomi gjer at kommunane kan fortsetje den gode jobben og levere gode tenester til innbyggjarane, både under og etter koronakrisa, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

 • Statsbudsjettet 2021: 1 504 millionar kroner meir i frie inntekter til Vestland neste år

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2021. - Ein god og føreseieleg kommuneøkonomi gjer at kommunane kan fortsetje den gode jobben og levere gode tenester til innbyggjarane, både under og etter koronakrisa, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

 • Statsbudsjettet 2021: Sterk satsing på miljøvenleg transport i byområda

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - God byutvikling og meir miljøvenleg transport er med på å skape ei grønare framtid. Byane våre veks, og regjeringa held difor fram den stadig viktigare satsinga på kollektivtransport og infrastruktur for å sykle og gå, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Statsbudsjettet 2021: Trygg, effektiv og framtidsretta vegtransport

  07.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eit viktig arbeid i 2021 vil vere å halde Noreg på beina gjennom koronakrisa. Eitt av tiltaka er å vidareføre satsinga på vegutbygging som denne regjeringa har starta. Neste år finn vi midlar til å vidareføre satsinga på vedlikehald og til at fleire nye vegstrekningar kan starte opp. Det bidrar til arbeidsplassar, tryggare vegar og betre framkome over heile landet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Foreslår 1,5 milliardar til digitalisering og tar krafttak for eit databasert næringsliv

  07.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi tar no eit krafttak for databasert verdiskaping i næringslivet. Totalt foreslår vi å løyve 1,5 milliardar kroner til digitalisering over neste års statsbudsjett, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Statsbudsjettet 2021: Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2021

  07.10.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet klokken 10.00. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet.