Stavanger: 10-minuttersby

Hus og grøntområde.

Hvorfor gjør Stavanger kommune dette

Stavanger kommune ønsker å etablere et fast organisert snarveiprosjekt som en oppfølging av Nasjonal gåstrategi. Hensikten med prosjektet er å foreta en systematisk sikring av ganginfrastruktur og tilrettelegge snarveier for alminnelig ferdsel for å fremme gange i Stavanger som "10-minuttersby". Å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport og fleksibilitet mellom disse, skal bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten. De fleste reiser starter og slutter med en gangtur. Stavanger vil bidra til å realisere en by der de viktigste daglige gjøremålene i stor grad kan løses innen ti minutters gangavstand. God tilrettelegging for gående er derfor grunnleggende for å endre transportmønstrene. Etter hvert som befolkningen vokser og byen fortettes, blir effektiviteten og fleksibiliteten i gangsystemet, tilstrekkelig gangareal og plass til å myldre på strategiske steder som ved holdeplasser, butikker, osv. stadig viktigere. Dette krever at det i tette områder i hovedsak legges til rette for gateprofil der gående kan krysse i plan.

Med snarveier menes mindre gang- og sykkelveiforbindelser som gjør veien kortere til stoppesteder for kollektivtransport, bydelssentra og til mål i nærmiljøet. Undersøkelser viser at det en rekke steder i Stavanger, er regulert inn snarveier som ikke er tilrettelagt eller er utilgjengelige for allmenn ferdsel. De kan være grodd igjen, tatt inn som del av tilstøtende boliger eller andre konstruksjoner er satt opp i traseen. Det er viktig å sikre og videreutvikle at snarveimulighetene holdes åpne og tilgjengelige ved bruk.

Hvordan gjør Stavanger kommune dette

Prosjektet vektlegger 10 minuttersbyen som plangrep. Det innebærer at viktige målpunkt i hverdagen, som kollektivholdeplass, bydels-/lokalsenter, skole, barnehage, idrettsområde osv. skal kunne nås innenfor 10 minutters gange. Snarveiene vektlegges som et grep for å styrke 10 minuttersbyen i den etablerte bystrukturen.

Snarveiprosjektet er forankret i ny kommuneplan der målet er å legge til rette for gående gjennom å

  • Sikre og forbedre eksisterende snarveier
  • Foreslå og opprette nye snarveier.

Det er gjennomført et pilotprosjekt i bydel Hillevåg som har

  • utarbeidet et opplegg for å avgrense og organisere kommunens snarveiprosjekt
  • utarbeidet et opplegg for å kartlegge eksisterende og manglende snarveilenker
  • utarbeidet kategorier og prinsipper for iverksetting ved hjelp av tiltak ut fra tiltakstype, som for eksempel behov for plan/regulering, krav til standard, belysning, drift/vedlikehold.

Hvem samarbeider Stavanger kommune med

Prosjekteier for Snarveiprosjektet er Stavanger kommune. Det er samarbeidet med konsulentselskapet Norconsult om gjennomføringen av barnetråkkregistreringer ved fire skoler i Hillevåg bydel. Helge Hillnhütter har som konsulent bidratt med analyser av opplevd gangavstand. Det er også god dialog med Hillevåg bydelsutvalg.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet Snarveiprosjektet gjennom pilotprosjektet i Hillevåg med 400 000,- kroner i 2014. Departementet la særlig vekt på 10 minuttersbyen som plangrep for en bærekraftig byutvikling og kriterium for bykvalitet. Prosjektet omfattet både metodeutvikling og utprøving med relevans for andre byer.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Guro Voss Gabrielsen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Stavanger kommune

Ole Martin Lund, kommuneplansjef, ole.martin.lund@stavanger.kommune.no