Trondheim: Gatelangs

Gatebilde fra Trondheim.

Hvorfor gjør Trondheim kommune dette

Trondheim kommune har samlet ulike prosjekter innen grønn mobilitet i arbeidsrommet "Gatelangs": 1) Byutvikling med sykkelbriller, og 2) Mobilioteket. Målet er å prøve ut nye modeller for å imøtekomme nullvekstmålet.

Hvordan gjør Trondheim kommune dette

Strategiske virkemidler er kompetanseutvikling, bruk av denne i planprosesser og i konkrete tiltak, og endring av atferd.

Gatelangs er et arbeidsrom som omfatter det pågående prosjektet ”Byutvikling med sykkelbriller” som ble igangsatt i 2014, og ”Mobilioteket” igangsatt 2014/2015.

I ”Byutvikling med sykkelbriller” har det i samarbeid med NTNU og Miljøpakken blitt etablert et kompetansegivende etterutdanningskurs om sykkelplanlegging, og et seminar for lokale planleggere om sykkelstrategi og best practice-løsninger. I tillegg har prosjektet konsentrert seg om styrking av sykkelplanlegging og å øke sykkelandel i lokalsenteret Saupstad, med fokus på arrangementer og aktiviteter som fremmer og skaper oppmerksomhet rundt sykling i området. Blant annet har det vært gjennomført; mulighetsstudie for sentrumsutvikling, ”ungdomstråkk” for kartlegging av viktige ruter og møteplasser i området, sykkelkurs for innvandrerkvinner, og mekkekurs, sykkelservice og ”pimp my ride”.

For 2015 og 2016 er det blant annet planlagt:

  • PopUpsykkelverksted i lokalsenteret Saupstad i samarbeid med Syklistenes landsforening og Huseby ungdomsskole.
  • Samarbeidsprosjekter med arkitektstudenter på NTNU: Samarbeidet har som mål å gjennomføre aktiviteter og fysiske tiltak som kan vekke oppmerksomhet og engasjere - utviklet i samarbeid med lokalbefolkningen og lokale aktører. Planen er å fortsette samarbeidet i alle fall til våren 2016.
  • Oppstart av planarbeid tilknyttet manglende forbindelser for nye sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak.
  • Kommunikasjon: Byutvikling med sykkelbriller vil benytte seg av Trondheim kommunes nettsider og områdeløftets egne nettsider Saupstad.no og tilhørende sosiale medier for å formidle informasjon om prosjektets utvikling og aktiviteter.

”Mobilioteket – Ative byrom og gode transportvalg” er et prosjekt utviklet av Bjørke arkitektur og Nice industridesign i samarbeid med Miljøpakken i Trondheim kommune. Mobilioteket ser på aktive noder implementert i byveven. Disse nodene kan inneholde informasjon, transportmidler (bysykkel, busstopp mm), aktiviteter, depot og hentefunksjoner. I kraft av sin funksjonalitet blir nodene også møteplasser, punkter som kan gi stor effekt på bymiljø og møter mellom mennesker. Prosjektet ser også på mulighetene for å samordne transportinformasjon gjennom en felles plattform, og utvikling av gode byrom som en attraktiv ramme.

For 2015 og 2016 er det blant annet planlagt:

  • Å følge opp og videreutvikle ”Mobilioteket” med idé og konseptarbeid, lokaliseringsstudier, og utforming og konseptarbeid, samt kartlegging av aktuell forskning og mulige samarbeidspartnere

Hvem samarbeidet Trondheim kommune med

Trondheim kommune samarbeider tett med NTNU, områdeløftet på Saupstad og Miljøpakken om ”Byutvikling med sykkelbriller”. Det har i tillegg vært samarbeid med Syklistenes landsforening, Huseby ungdomsskole og prosjekter i Områdeløft Saupstad-Kolstad. Bjørke arkitektur og NICE industridesign er drivkraften bak "Mobilioteket”, de jobber tett opp mot forskningsmiljøene på NTNU, Trondheim kommune og mulige produsenter.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 500 000,-  kroner i 2015 til delprosjektene Byutvikling med sykkelbriller og Mobilioteket. For Mobilioteket legger departementet vekt på at det lages et utprøvende pilotprosjekt på Elgeseterområdet i tett dialog med Trondheim kommune som kartlegger og integrerer en vurdering av beboernes behov for en transportnode og eksisterende tilbud og bruk av alternative mobilitetsformer. For delprosjektet Byutvikling med sykkelbriller legger departementet vekt på prosjektets gode samarbeid med næringsliv og private aktører for å fremme sykling i områder av byene hvor sykkelandelen er lav. Prosjektets midler bør da rettes mot aktiviteter på Saupstad og samarbeid med studentkollektivet Urbanistene.

I oktober 2016 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagn om støtte på inntil kroner 800 000 til arbeidet med Gatelangs, som del av arbeidet med Trondheim Bylab.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tore Leite, Byutviklingsseksjonen, tore.leite@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Trondheim kommune

Julie Nordhagen, julie.nordhagen@trondheim.kommune.no

Lenker