Byutviklingsprosjekter 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde i perioden 2017-2020 en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byvekstavtaler. Nedenfor gis en oversikt over prosjektene som har fikk støtte i 2019. Ved å klikke på lenkene i vedlegget, vil en få opp en kortfattet beskrivelse av prosjektene samt kontaktpersoner.

Kort beskrivelse av hvert prosjekt og kontaktpersoner (pdf)

Oslo og Akershus

 • Detaljering og oppfølging av byutviklingsplanen innen temaet mobilitet

Skedsmo kommune

 • Oppfølging av regional plan – fortetting, bymessig kvalitet og fremkommelighet Oslo kommune og Akershus fylkeskommune
 • Koordinering av parkeringspolitikk

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

 • Utvikling av kriterier for klimavennlig områdeutvikling

Oslo kommune og FutureBuilt

Bergensområdet

 • Målindikatorer for areal- og transportutvikling i Bergensområdet
  Hordaland fylkeskommune
 • Differensiert standard for gang- og sykkelinfrastruktur

Hordaland fylkeskommune

 • Nyttevurdering av framkomsttiltak for kollektivtransport

Hordaland fylkeskommune

 • Bilfrie og fotgjengerprioriterte områder, del av byutviklings- og byvekstavtalen i Bergensområdet Bergen kommune
 • Trafikkplan Bergen sentrum Bergen kommune

Trondheimsregionen

 • Regional plan for arealbruk i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
 • Klimavennlig arealutvikling i Trondheimsregionen og oppfølging Byvekstavtale

Trondheimsregionen

 • Oppfølging av Byvekstavtale og klimavennlig arealutvikling i Melhus kommune Melhus kommune
 • Byvekstavtale og klimavennlig arealutvikling i Malvik kommune
  Malvik kommune
 • Kartlegging av parkering i Stjørdal Stjørdal kommune
 • Knutepunktsutvikling for stasjonsområdet Stjørdal kommune
 • Trondheim Bylab. Kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk Trondheim kommune

Nord-Jæren

 • Veileder for oppfølging av regional plan for Jæren Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner
 • Videreutvikling av mobilitetsplan som verktøy for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Stavanger kommune
 • Liv i sentrum Randaberg kommune
 • Mulighetsstudie Gandsfjordruten Sandnes kommune
 • Storånaparken i Sandnes sentrum Sandnes kommune

 Nedre Glomma

 • Sammen skaper vi navet for byvekst og grønn mobilitet i Sarpsborg - områderegulering av stasjonsområdet og utenomhusplan Rosenkrantzgate

Sarpsborg kommune

Buskerudbyen

 • Utvikle og gjennomføre arealtiltak i Buskerudbyen Buskerudbyen

Grenland

 • Kommende revisjon av den regionale areal- og transportplanen for Grenland og kommuneplanene Telemark fylkeskommune og Grenlandskommunene

Kristiansandsregionen

 • Bærekraftig arealutvikling i Kristiansands-regionen og nye Kristiansand

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune

Tromsø

 • Deltakelse i pilot for arealdataverktøyet for RTM

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune

 • Analyser av data fra reisevaneundersøkelsen til bruk i kommunale planoppgaver Tromsø kommune og Troms fylkeskommune