Bergen: Bærekraftig og attraktiv fortetting

Fortetting innenfor Bergens sentrale deler er utfordrende siden dette i utgangspunktet er en relativt tett by i en trang dal og siden området inneholder mange bevaringsverdige kulturmiljø. Hvordan gjør Bergen kommune dette?

Kart over Bergen sentrum.

Hvorfor gjør Bergen kommune dette

Arbeidet har sin bakgrunn i Kommuneplanens samfunnsdelen BERGEN 2030 under overskriftene Bergen en aktiv og fremtidsrettet by. Her heter det blant annet at: «Tidligere tiders feltutbygging og byspredning er avløst av en fortettingsstrategi i de bebygde områdene. Dette gir komplekse prosesser som krever samhandling mellom kommunens organer, befolkning, grunneiere og andre offentlige myndigheter. – De strategiske byutviklingsgrepene er en av kommunens viktigste oppgaver.» Satsing 1 under disse overskriftene er: Bergen kommune skal sørge for byfortetting. Til denne satsingen følger det et kart som viser et utvidet sentrumsområde, i prosjektet definert som Bergens sentrale deler.

Hvordan gjør Bergen kommune dette

Det skal ikke lages en formell plan, men en strategi for fortetting og en vil i stor grad bygge videre på eksisterende kunnskap og tidligere planer. Bergen har allerede fortettingsstrategi langs etter bybanen. En vil nå vurdere fortetting langs samtlige eksisterende og nye kollektivkorridorer.

Innledningsvis vil en beskrive og kartfeste byens karakter og utviklingstrender de siste 15 årene.

Strategien vil operer på tre nivå:

  1. EKSPANSJON – mulige utvidelser av byggesonene mot sjøen, vann, byfjellene etc.
  2. TRANSFORMASJON – områder egnet for grunnleggende endringer av struktur og formål.
  3. INTENSIVERING – høyere utnyttelse innenfor eksisterende strukturer.

Det er avgjørende å vise konsekvensene av fortetting så tydelig som mulig. En vil her teste ut to metoder med mål å utvikle vår egen. Den ene metoden er utviklet av Space Scape for Stockholmsregionen og bygger på en analyse av seksten parametere som kartlegger områdenes behov, egnethet, forutsetninger og mulighet for fortetting. Den andre, Space Syntax, er introdusert av fagmiljøet ved Høgskolen i Bergen og analyserer byens romlige sammenhenger og ulike grader av tilgjengelighet. Begge metodene baserer seg på bruk av Geografiske Informasjonssystem (GIS) i kartlegging og analyser.

Det er et mål å utvikle en GIS metode som kombinere analyser av arealer og det offentlige rom. Det er videre et mål å kunne svare på hvilke kombinasjoner av parametere som indikerer hvor en bør fortette og hvilke som indikerer hvordan fortette. Det er videre et mål å sortere de ulike parameterne slik at noen får status som deskriptive, dvs. gir oss viktig informasjon om området, og noen får status som operative ved at de går inn som element å selve GIS analysen. Det er viktige at de operative parameterne blir reduserte til de høyst nødvendige slik at analysen, og diskusjonene rundt valg, blir så enke og tydelige som mulig.

Hvem samarbeider Bergen kommune med

Prosjekteier er Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten. Metodeutvikling skjer i samarbeid mellom forskning og forvaltning, ved Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. Når det gjelder utvikling av innholdet av de ulike parameterne / temakartene skjer dette i tette samarbeid med ansvarlige fylkeskommunale og kommunale fagetater.

Når første utkast til strategi er klart vil en invitere til dialog med en rekke berørte parter som byens næringsaktører og interesseorganisasjoner. Vi er forberedt på at strategien vil inneholde flere kontroversielle forslag som vil reise heftige debatter. Det er derfor viktig at analysegrunnlaget og konsekvensene er så godt utredet som mulig før forslagene lanseres.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 1 million kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på at Bergens tilnærming til byutvikling, med vekt på metodeutvikling, har stor overføringsverdi til andre kommuner. I oktober 2016 ga departementet tilsagn om støtte på inntil 750 000 til videreføring av prosjektet.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune  

Hans Jacob Roald, Etat for plan og geodata, hans-jacob.roald@bergen.kommune.no

Til toppen