ADV lansering - presentasjoner

Et nytt verktøy vil hjelpe oss med å gjøre regionale transportmodellene bedre i til analyser i by. Arealdataverktøyet (ADV) er både et verktøy og en samarbeidsplattform for å vise effekter av endringer i transportomfang og reisemiddelvalg knyttet til ulike arealutviklingsstrategier. ADV har vært under uttesting i utvalgte pilotbyer, og ble lansert 3. juni i auditoriet i Veidirektoratet.

Velkommen til ADV RTM, Ove Myrvåg, SVV, direktør for økonomi og virksomhetsstyring

Samarbeid om gode byanalyser, Helge Eide, områdedirektør, KS Samfunn, velferd og demokrati

Presentasjon av arealdataverktøyet, Tore Leite, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kjetil Bjørklund, KS
(Videoklipp i presentasjonen)

Resultater fra pilotbyene – hvordan påvirker arealbruk transportomfanget?

ADV som integrert del av byutredninger og transportanalyser, Oskar Kleven, Nasjonal transportplan – transportanalyser 

ADV RTM: klimaverktøy for kommunene, Nina Holmengen, Miljødirektoratet  

Hva skal til for at nye byområder kan ta i bruk ADV RTM? NTP faggruppe areal 

Resultater og erfaringer fra pilotbyområdene, Grenland, Trondheim, Kristiansand og Oslo