Avsluttede forsøk

Her kan du lese om avsluttede forsøk.

______________________________________________________________________


 

1. Delegasjon fra bydelsutvalg til bydelsadministrasjonen

I Oslo kommune har man organisert en rekke av tjenestene i geografiske ansvarsområder der hvert område, bydel, har en særskilt administrativ ledelse. I hver bydel er det et politisk sammensatt bydelsutvalg. Den alminnelige regelen i den norske kommuneloven er at all delegasjon fra politisk organ til administrasjonen skal skje til administrasjonens øverste ledelse, i Oslos tilfelle byrådet. Det er ikke adgang til å la et politisk organ styre en særskilt del av administrasjonen direkte. Oslo har hatt et forsøk der bydelsutvalgene har fått kompetanse til å delegere direkte til lederen av bydelens administrasjon.

2. Direkte valg av bydelsutvalg

Kommuneloven har hjemmel for opprettelse av kommunedelsutvalg. Medlemmene til disse utvalgene skal etter kommuneloven velges av kommunestyret selv.

Oslo kommune gjennomførte samtidig med det ordinære kommunevalget i 1995 og 1999 et forsøk med direkte valg til bydelsutvalg i 4 av de 25 bydelene. Dette forsøket ble evaluert av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

3. Samordnet planlegging i Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune gjennomfører et forsøk der fylkeskommunen overtar Miljøverndepartementets myndighet til å avgjøre innsigelser etter plan- og bygningsloven. Avgjørelsesmyndigheten omfatter kommune- og reguleringsplaner der innsigelser ikke løses gjennom ordinær planprosess eller megling. Fylkesmannen opprettholder sin rolle som megler i innsigelsessaker også i forsøksperioden. Forsøket startet opp 1. september 1998 og varte til 2001.

4. Økonomiforvaltning i Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune gjennomførte i perioden 1995-98 (regnskapsårene) et forsøk innenfor økonomiforvaltning der fylkestinget har fått utvidet mulighet til å delegere budsjettmyndighet. Kravene til hvilken informasjon som skal medtas i det offentlige ettersyn av budsjettforslaget ble redusert. Forsøket innebar også at adgangen til å overføre midler mellom drift og investering og mellom budsjettår er utvidet.

5. Forsøk ”Arbeid og Velferd” – Verdal kommune

Forsøket i Verdal kommune med samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten kan deles inn i to faser. Den første fasen, som ble kalt ”Arbeid i Sikte”, har pågått siden 2002, og ble avviklet ved årsskiftet 2003-2004. I denne fasen ble det gjennomført et tverretatlig prosjekt som lå på siden av den ordinære etatsstrukturen. Deltakergruppen var sosialhjelpsmottakere med særlig behov for oppfølging.

Den andre fasen kalles ”Arbeid og Velferd” og ble startet opp i 2004, med varighet ut 2005. Arbeid og Velferd omfatter en samlokalisert og samorganisert virksomhet under felles ledelse, som dekker sosialtjenestens, Aetats og trygdeetatens brukere. Virksomheten er organisert i tre avdelinger: Brukermottak, arbeidsavdeling og inntektsavdeling. Prosjektet innebærer forsøk med statlig sosialhjelp, med trygdekontoret som ansvarlig instans. Parallelt med dette er det også drevet utprøving av en egen dagpengeordning for personer uten opptjente dagpengerettigheter.

Som følge av samling av fullmakter fra både Aetat, trygdeetaten og sosialkontortjenesten hos én ledelse, har kravet om ivaretakelse av personvern gjort det nødvendig å søke konsesjon hos Datatilsynet. Søknadsprosessen har tatt lang tid og krevd stor arbeidsinnsats. Prosjektet vil ikke være fullt ut operativt før konsesjon fra Datatilsynet er gitt, men har likevel gitt viktige erfaringer til det videre arbeidet med ny arbeids- og velferdsforvaltning.

6. Barnevernssamarbeid i Sunnhordaland interkommunale barnevernstjeneste - kommunen Bømlo, Fitjar og Stord

 

Kommunene opprettet et interkommunalt barnevernkontor for de tre kommunene i januar 2003. Kontoret hadde ikke vedtaksmyndighet, men handlet på oppdrag fra lederne for barnevernet i de tre kommunene. Lederne fattet vedtak etter barnevernloven. Kommunene har for forsøksperioden 2003-2007 opprettet et interkommunalt samarbeidsorgan, der retten til å fatte vedtak etter barnevernloven blir flyttet fra den enkelte kommune til Sunnhordaland interkommunale barneverntjeneste.

 

7. Brukerråd i kommunale barnehager - Asker kommune

Asker kommune fikk i forsøksperioden 2003-2007 etablere brukerråd til erstatning for samarbeidsutvalg i kommunale barnehager. Forsøket innebar unntak fra barnehageloven § 4 om samarbeidsutvalg. Brukerrådet var et rådgivende organ, der brukerrepresentantene var i flertall. Brukerrådet hadde rett til å uttale seg i alle saker som berørte resultatenheten, og var høringsinstans i forhold til kommuneplanen og andre sentrale styringsdokumenter.

Formålet med forsøket var å styrke kontakten og dialogen mellom tjenesteytende resultatenheter og brukerne av kommunale tjenester.

8. Forsøk med interkommunal sosialtjeneste - kommunene Orkdal, Agdenes og Skaun

I 2005 prøvde Agdenes, Orkdal og Skaun kommuner ut en sammenslåing av deler av sosialtjenesten i kommunene. Et interkommunalt styre var ansvarlig for å utføre oppgavene kommunene har etter kapittel 5 og 6 i lov om sosiale tjenester, samt tjenester etter samme lov §§ 4-2 a) og 4-5 rettet mot brukergruppene etter kapittel 5 og 6.

Formålet med forsøket var å styrke og effektivisere sosialtjenesten i regionen, og å etablere samarbeid mellom flere kommuner og staten for å samorganisere tjenestetilbudet mellom kommunene, Aetat og trygdeetaten i regionen for å gi brukere med sammensatte problemer et bedre tjenestetilbud.