Innspill til veileder i smart spesialisering

KMD arrangerte møte der dere kunne gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Nå kan du se opptak fra møtet og presentasjonen.

Som oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byer og sterke distrikt, utarbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en veileder i smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling. Veilederen presenterer konseptet smart spesialisering og setter det inn i en norsk kontekst.

På møtet presenterte KMD hovedtrekkene i veilederen.

 

 

Nett-tv Innspill til veileder i smart spesialisering

Se sendingen her

Se sendingen her

Veilederen blir utviklet i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra 10 fylkeskommuner, Østlandssamarbeidet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Veilederen vil bli lansert i forbindelse med Verksted for regional utvikling 24.-25. september 2018.