Ordliste

På denne siden finner du en rekke ord og utrykk beskrevet. På enkelte ord vil du kunne klikke deg videre til eksterne lenker for mer informasjon.

På denne siden finner du en rekke ord og uttrykk beskrevet. På enkelte ord kan du klikke deg videre til eksterne lenker for mer informasjon.

For å finne et bestemt ord kan du søke ved å trykke Ctrl og F samtidig.A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O
P   Q  R   S   T   U   V   W  XYZ   ÆØÅ


A

ACP: (African, Caribbean and Pacific Group of States). 79  land fra Afrika, Karibien og i Stillehavet. Les mer om ACP på deres nettsted.

Andean Community: En handelssammenslutning der Bolivia, Ecuador, Colombia og Peru er medlemmer. I tillegg er Argentina, Brasil, Chile, Paraguay og Uruguay assosierte medlemmer, mens Mexico og Panama har observatørstatus. Andean Community ble etablert i 1996 og har hovedkontor i Lima. Les mer på Andean Community sitt nettsted

Annengenerasjonsavtale: Ikke alle handelsavtaler er like omfattende. Tidligere var handelsavtaler hovedsakelig rene varehandelsavtaler. Slike avtaler blir i dag omtalt som førstegenerasjonsavtaler. Annengenerasjonsavtaler er samlebegrepet for handelsavtaler som innbefatter betydelig mer enn varer, som for eksempel tjenester, offentlige anskaffelser og investeringer.

Antidumping: Tiltak for å beskytte sitt marked mot dumping. Antidumpingtiltak er bare tillatt under GATT 94 (artikkel VI) dersom det kan bevises at dumpingen har forårsaket, eller truer med å forårsake, skade på den nasjonale import-konkurrerende industrien. Klikk her for å lese mer om antidumping på WTOs nettsted.

Anvendt tollsats: Anvendt tollsats er tollsatsen et land faktisk anvender på MFN-basis (bestevilkårsprinsippet). Anvendt tollsats er ofte lavere enn bundet tollsats.

APEC: (Asian-Pacific Economic Cooperation). APEC er et forum for økonomisk samarbeid mellom 21 land som ligger ved Stillehavet (Australia, Brunei, Canada, Chile, Kina, Hong Kong, Indonesia, Japan, Sør Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filippinene, Russland, Singapore, Taipei, Thailand, USA og Vietnam). Les mer om APEC på deres nettsted.

ASEAN:
(Association of South-East Asian Nations) er en politisk og økonomisk organisasjon bestående av land fra Sørøstasia (Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam). Medlemmene har dannet et frihandelsområde, ASEAN free trade area, og arbeider sammen for å øke sin konkurranseevne i det internasjonale markedet gjennom eliminering av tollhindre. Et annet mål for samarbeidet er å tiltrekke seg investeringer utenfra. Les mer om ASEAN på deres nettsted.


B

Bestevilkårsprinsippet/Most-favoured nation (MFN): Bestevilkårsprinsippet er et ikke-diskrimineringsprinsipp som brukes både innenfor WTO og i andre avtaler mellom land. Kjernen i prinsippet er at et produkt fra et land ikke skal behandles dårligere enn et tilsvarende produkt som er fremstilt i et annet land. Alle WTO-medlemmer skal nyte godt av den samme behandlingen. Dersom man gir en fordel til et land, skal dette pr. definisjon gjelde alle andre land. WTO-avtalen inneholder flere muligheter for unntak fra MFN, bl.a. ved inngåelse av regionale og bilaterale handelsavtaler og ved preferanseordninger for u-land. Se også nasjonal behandling.

Bilateralt: Når to parter samhandler/forhandler. Se også multilateralt.

Bindingsliste: Bindingslistene for varer gjengir de maksimale tollsatser et land kan benytte for de ulike varene (men det er tillatt å anvende lavere satser). Bindingslistene for tjenester gjengir hvilke restriksjoner som finnes innenfor ulike tjenestesektorer, dvs. "none"/"fri" (ingen restriksjoner), en nærmere beskrivelse av restriksjonen eller "unbound" (ubundet, ingen forpliktelser).

Bundet tollsats: Tollsatsen et land har forpliktet seg til i bindingslisten. En vare kan ikke ilegges høyere toll enn dette og den gjelder på MFN-basis.


C

Cairns group: Cairns group er en gruppe på 19 land som ønsker å åpne handelen med landbruksvarer. Flere av landene er også medlemmer i G33 og G20 gruppene i WTO forhandlingene. Les mer om Cairns group på deres nettsted.

CARICOM: (The Caribbean Community and Common Market). CARICOM ble etablert 1. august 1973 av Barbados, Jamaica, Guyana og Trinidad og Tobago. CARICOM erstattet CARIFTA (1965–1972) som var en karibisk frihandelsorganisasjon. For mer informasjon se www.caricom.org.

Countervailing duty: (Utjevningsavgift). Toll ilagt subsidierte varer fra et annet land for å motvirke subsidienes handelsskadelige effekt.


D

Den blandede komité: Hver av EFTAs handelsavtaler etablerer en blandet komité for å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Den blandede komité skal ledes av et felles formannskap bestående av en representant for EFTA-statene og en representant for den andre part. I komiteen vurderes mulighetene for ytterligere fjerning av handelshindringer mellom partene kontinuerlig. Komiteen kan vedta å endre vedleggene og tilleggene til avtalen der hvor avtalen gir hjemmel for det. I andre spørsmål kan Den blandede komité gi partene anbefalinger. Beslutninger som fattes av komiteen må i enkelte tilfeller underlegges nasjonale godkjenningsprosedyrer.

Drawback: Tilbakebetaling av toll for innsatsmaterialer som er brukt i produksjonen av en ferdigvare. I de aller fleste handelsavtaler er det forbud mot drawback, men det finnes enkelte overgangsordninger og unntak.

Dumping: Dumping er definert i GATT som det å legge ut en vare for salg i et eksportmarked til en pris som er under normal verdi. Normal verdi er i dette tilfellet definert som prisen som forlanges for den samme varen av et firma i normal handel i hjemmemarkedet. Se også antidumping.


E

EFTA: (European Free Trade Agreement). Det europeiske frihandelsforbund ble stiftet 4. januar 1960 for å legge til rette for økt handel og derigjennom vekst og velstand blant medlemslandene. EFTAs umiddelbare mål var legge til rette for økt handel med varer mellom medlemslandene og være et alternativ til EF (nåværende EU). EFTA består i dag av Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. EFTA på fransk er L'Association européenne de libre-échange (AELE). EFTAs spanske navn er Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Les mer om EFTA på www.efta.int eller på vår nettside om EFTA.

EU: (The European Union). Den europeiske union er en union av 27 europeiske medlemsland (Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Romania, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Finland, Sverige, Danmark, Irland, Østerrike, Nederland, Ungarn, Hellas, Kypros, Malta, Latvia, Litauen, Estland, Portugal, Spania og Slovenia). EU fører en felles handelspolitikk og har felles ytre tollregler. Norge er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Les mer om EU på deres nettsted.

Euro-Med: (The Euro-Mediterranean Partnership). Samarbeid mellom EU, 10 land fra middelhavsregionen (Marokko, Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Tunisia, Libanon, Syria og Tyrkia) og de palestinske selvstyremyndighetene på grunnlag av Barcelona-deklarasjonen fra 1995. I 2003 ble dette samarbeidet, også kalt Barcelona-prosessen, utvidet gjennom et ”pan-Euro-Mediterranean cumulation system” – en kumulasjonsordning som i praksis skaper en frihandelssone for industrivarer mellom EUs medlemsstater, EFTA-landene, ti samarbeidsland i Middelhavsregionen, og Færøyene. Klikk her for å lese mer om Euro-Med og her for å lese mer om tollreglene i forbindelse med Euro-Med.


F

Frihandelsområde: Handelen innenfor et frihandelsområde innebærer tollfrihet eller tollreduksjoner for en rekke varer, men medlemmer setter egne tariffer på import fra ikke-medlemmer. Et eksempel på et frihandelsområde er NAFTA.

Førstegenerasjonsavtale: Ikke alle handelsavtaler er like omfattende. Tidligere var handelsavtaler hovedsakelig rene varehandelsavtaler. Slike avtaler blir i dag omtalt som førstegenerasjonsavtaler. I dag er det vanlig med mer omfattende handelsavtaler som blant annet omfatter tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser. Slike avtaler refereres ofte til som annengenerasjonsavtaler.


G

G10/20/33/90: Det er en rekke grupper i WTO forhandlingene som omtales som for eksempel G10, G20, G33 og G90. Gruppene består av en rekke land med sammenfallende interesser i forhandlingene om landbruksvarer. Enkelte land er medlemmer i flere av gruppene. Klikk her for å se en oversikt over grupperingene på WTOs nettsted

GCC: (The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf eller Gulf Cooperation Council). GCC er en regional samarbeidsorganisasjon som består av seks persiske gulfstater; Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia og de forente arabiske emirater. GCC ble etablert 25. mai 1981.

General Agreement on Trade in Services (GATS): Handel med tjenester ble først inkludert i det multilaterale handelssystemet etter avslutningen av Uruguay-runden og opprettelsen av WTO i 1995. Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) omfatter både generelle bestemmelser som gjelder alle tjenestesektorer, og mer spesifikke forpliktelser for enkelt-sektorer. GATS er basert på de samme grunnprinsipper som for varer, nemlig bestevilkårsbehandling og nasjonal behandling. Prinsippet om bestevilkårsbehandling gjelder ”enhver tjeneste i en hvilken som helst sektor, med unntak av tjenester som ytes under offentlig myndighetsutøvelse” og pålegger WTO-medlemmene å likebehandle tjenesteytere fra alle WTO-land. Det er imidlertid anledning til å avvike fra dette prinsippet. De spesifikke forpliktelser er nedfelt i såkalte nasjonale bindingslister. Disse listene inneholder de enkelte lands forpliktelser når det gjelder adgangen for utenlandske tjenesteytere til deres hjemmemarkeder. Det enkelte land står fritt til å velge hvilke tjenester man vil forplikte seg på og graden av forpliktelser de ønsker å påta seg for disse tjenestene.Les mer om GATS på WTOs nettsted.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): GATT er en internasjonal handelsavtale som ble undertegnet i 1947 av 23 land. Avtalen omfattet handel med industrivarer, og regulerte medlemslandenes bruk av handelspolitiske tiltak ut fra et hovedprinsipp om at alle medlemsland skulle behandles likt. Avtalen gjorde imidlertid unntak fra dette prinsippet for land som var medlem av tollunioner eller frihandelsområder, og for tiltak til fordel for utviklingsland. I 1994 ble avtalen endret og utvidet til å gjelde landbruk, tjenester og immaterielle rettigheter. Den nye avtalen etablerte verdens handelsorganisasjon, WTO.

GPA-avtalen: (Government procurement agreement). GPA-avtalen regulerer offentlige anskaffelser. Avtalen ble først forhandlet frem under WTOs Tokyo-runde og trådte i kraft den 1. januar 1981. I GPA-avtalen forplikter medlemmene seg til å praktisere ikke-diskriminering og åpenhet i sine offentlige anskaffelser. Målsetningen for avtalen var å åpne markedene for offentlige anskaffelser. Avtalen har siden blitt reforhandlet (Uruguay-runden), og den nye utvidede avtalen trådte i kraft 1. januar 1996. Per februar 2007 har avtalen 28 medlemmer, blant annet Norge. Klikk her for å lese mer om avtalen.

GSP:  (General system of preferences). GSP-ordningen er et regime for tollettelser som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland oppnår tollfordeler ved innførsel til Norge. GSP-ordningen gir også rom for tollfordeler ved re-eksport av disse varene til EU eller Sveits. Klikk her for å lese mer om GSP-ordningenKlikk her for å lese forskriften om GSP-ordningen.


H


Harmonisert system (HS): Internasjonalt nomenklatur utviklet av Verdens tollorganisasjon (WCO). HS-numre er internasjonalt organisert i sekssifrede koder som tillater deltagende land å klassifisere varer på en felles måte. Klikk her for å lese mer om WCO.


I

ICSID: (International centre for settlement of investment disputes). ICSID er en internasjonal organisasjon som ble etablert under "the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States" som trådte i kraft 14.10.1966. Formålet med organisasjonen og konvensjonen er å bistå stater og aktører i investeringstvistemål. Les mer om ICSID på deres nettsted.


Industrivare: Hvordan en vare skal defineres bestemmes i Tolltariffen. Tolltariffens kapitler 25 til 97 refereres vanligvis som industrikapitlene. Det er dog enkelte varer, som ligger under kapitel 1-24 som regnes som industrivarer (kapittel 3 som omhandler fisk og enkelte posisjoner i kapittel 5, 15, 16 og 23). I EFTA og WTO er fisk regnet som industrivare.

Under Doha-runden i WTO drøftes definisjonene på både landbruksvarer og industrivarer uten at det har blitt nådd en enighet per januar 2007. Se også definisjonen for landbruksvare.

IPR: (Intellectual property rights). Immaterielle rettigheter er juridiske rettigheter for design, patenter, varemerker og spesifikke ideer. Klikk her for å lese mer om immaterielle rettigheter på WTOs nettsted.


J

Joint committee: Den engelske betegnelsen for den blandede komité.


K

Kumulasjon: Kumulasjon betyr oppsamling. Grunnleggende opprinnelsesregler sier at bare produkter som er helt og holdent produsert eller er ”tilstrekkelig bearbeidet” i et land, kan påberope seg å ha opprinnelse i det landet. "Opprinnelse" defineres i den enkelte handelsavtale. I handelsavtaler er det således bare produkter med klar opprinnelse som tilgodeses med preferensiell status. Tilsvarende gjelder for GSP-ordningen. I moderne produksjon er det ganske vanlig at varer fra flere land er involvert i produksjonsprosessen. Bestemmelser om kumulasjon tillater at dersom det i en produksjonsprosess i et preferanseland (GSP-land, Euro-Med-land eller et land med EFTA handelsavtale) anvendes materialer importert fra et annet land innenfor samme preferansesystem, kan den ferdige varen fortsatt ha opprinnelsesstatus fra produksjonslandet. På www.toll.no vil du kunne lese mer om regional kumulasjon (som Euro-Med), bilateral kumulasjon og diagonal kumulasjon. Klikk her for å lese mer


L

Landbruksvare: Hvordan en vare skal defineres bestemmes  i Tolltariffen. Man refererer vanligvis til Tolltariffens kapitler 1 - 24 som landbrukskapitlene. Vanligvis unntas hele kapittel 3 (Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann) fra landbruksvaredefinisjonen. Det samme gjelder varer i tolltariffens kapittel 16 som omhandler fisk/skalldyr (bl.a. posisjonene 1604 og 1605) og enkelte posisjoner i kapittel 5, 15 og 23. I EFTA og WTO er fisk ikke regnet som en landbruksvare.

Det finnes ulike definisjoner av landbruksvarer. I EFTA-handelsavtaler regnes for eksempel enkelte varer i tolltariffens kapittel 35, 38 og 39 som bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer og PAPs). Enkelte land bruker Annex I til WTO-avtalen om landbruksvarer som retningsgivende for hva som kan defineres som en landbruksvare.

Under Doha-runden i WTO drøftes definisjonene på både landbruksvarer og industrivarer uten at det har blitt nådd en enighet per januar 2007. Se også definisjonen for industrivare.

Luft i tollsatser: Med luft i tollsatser menes forskjellen mellom bundet og anvendt tollsats. Luft i tollsatser kan også omtales som ”binding overhang” eller ”vann”.


M

Markedskonsesjoner: Tillatelser til å eksportere/importere et avgrenset kvantum av en vare i et marked. 

MERCOSUR: (Mercado comun del sur). MERCOSUR er en regional handelsavtale mellom Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela og Paraguay. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador og Peru er assosierte medlemmer. MERCOSUR ble etablert i 1991. Les mer på Mercosurs nettsted (kun spansk og portugisisk).

Most-favoured nation (MFN)/Bestevilkårsprinsippet: Bestevilkårsprinsippet er et ikke-diskrimineringsprinsipp som brukes både innenfor WTO og i andre avtaler mellom land. Kjernen i prinsippet er at et produkt fra et land ikke skal behandles dårligere enn et tilsvarende produkt som er fremstilt i et annet land. Alle WTO-medlemmer skal nyte godt av den samme behandlingen. Dersom man gir en fordel til et land, skal dette pr. definisjon gjelde alle andre land. WTO-avtalen inneholder flere muligheter for unntak fra MFN, bl.a. ved inngåelse av regionale og bilaterale handelsavtaler og ved preferanseordninger for u-land. Se også nasjonal behandling.

MUL: Minst utviklede land. På engelsk, least developed countries (LDC). Det er 50 MUL i henhold til FNs definisjon. Klikk her for å se listen.

Multilateralt: Flersidig. Tre eller flere parter deltar. Slik uttrykket brukes i handelssammenheng, beskriver det vanligvis en organisasjon eller en prosess der alle land i verden i utgangspunktet er invitert til å delta. Når det gjelder internasjonale avtaler, skiller man ofte mellom avtaler som er multilaterale, dvs. avtaler mellom (nær) alle land, og avtaler som er bilaterale, dvs. mellom to land/parter. WTO-forhandlingene er et eksempel på multilaterale forhandlinger. FN er et annet multilateralt forum. 


N

NAFTA: (North American Free Trade Agreement) Canada, Mexico og USA har en avtale som skaper et frihandelsområde mellom landene. Les mer om NAFTA på NAFTA-sekretariatets nettsted.

Nasjonal behandling (NT): (National treatment). En utenlandsk vare eller tjeneste skal få samme behandling som en tilsvarende innenlandsk vare eller tjeneste.

Non-tariff barriers (NTBs) og
 Non-tariff measures (NTMs): Handelshindringer som ikke er toll. Eksempler kan være importlisenser, importkvoter, sanitære bestemmelser etc. 


O

Opprinnelsesregler: Opprinnelsesregler defineres i hver handelsavtale, og er et sett med regler som bestemmer produktets nasjonale tilhørighet. Hvis produktet faller inn under opprinnelsesdefinisjonen, kan det oppnås tollfordeler ved eksport av en vare i et frihandelsområde regulert av den gitte avtalen. Opprinnelsesreglene regulerer også hvorvidt innsatsmaterialer fra land utenfor frihandelsområdet skal oppnå tollpreferanser. Et slikt eksempel er Euro-Med-områdets kumulasjonsordning. Klikk her for å lese mer om opprinnelsesregler. Klikk her for å lese en veileder om opprinnelsesregler.


P

Plurilateralt: Når flere enn to land samhandler/forhandler. Begrepet plurilateralt brukes ofte i WTO-kontekst om avtaler det er frivillig for medlemmene å slutte seg til, slik som avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen). Se også bilateralt og multilateralt.


PPM: (Process and production method). Prosess og produksjonsmetode.


Q

QR: (Quantitative restrictions). Kvantitative restrisjoner som angir spesifikke begrensninger på antall eller verdi av varer som kan importeres eller eksporteres under en avgrenset tidsperiode.


R
 
Råvarepriskompensasjon: (RÅK). Råvarepriskompensasjon er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra til at den nasjonale næringsmiddelindustrien kan levere bearbeidede landbruksvarer basert på nasjonale landbruksråvarer. Kompensasjonen/tilskuddet skal bidra til å jevne ut forskjellene mellom nasjonal råvarepris og råvareprisen i verdensmarkedet, slik at nasjonale landbruksråvarer ikke blir utkonkurrert av billigere råvarer fra verdensmarkedet. I Norge forvaltes denne ordningen av Statens Landbruksforvaltning.


S

SACU: (Southern African Customs Union). Den sørafrikanske tollunion har følgende medlemmer: Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. Les mer om SACU på deres nettsted.

S&D/SDT/S&DT: (Special and Differential Treatment). Særbehandling av u-land for å ivareta deres spesielle behov. Særbehandlingen kan ytes generelt og innenfor hvert enkelt forhandlingsområde.

Safeguard measures: Et midlertidig beskyttelsestiltak for å beskytte en særskilt industri som er sårbar på grunn av en uventet høy mengde import. I WTO er regelverket for beskyttelsestiltak i GATT-avtalens artikkel 19. Det finnes forskjellige typer beskyttelsestiltak. Klikk her for å lese mer om beskyttelsestiltak på WTOs nettsted.

Samarbeidserklæring: Samarbeidserklæringer er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjonene mellom land, men leder ikke nødvendigvis til forhandlinger om en handelsavtale. Det er heller ikke nødvendig at EFTA og et tredjeland inngår en samarbeidserklæring før det kan forhandles en handelsavtale.

Sensitive produkter: Sensitive produkter er produkter som er av spesiell viktighet for et land. Spesielle regler i WTO gir medlemsland anledning til å beskytte slike produkter mot internasjonal konkurranse. I Norge er det først og fremst landbruksvarer som regnes som sensitive produkter.

Special Safeguard (SSG): Sikkerhetsmekanisme i WTOs landbruksavtale. Gir særskilt anledning til å innføre beskyttelsestiltak for å håndtere uventede tilfeller i landbrukshandelen, slik som en plutselig økning i mengden av importerte landbruksvarer.

Special Safeguard Mechanism (SSM): Sikkerhetsmekanisme og beskyttelsestiltak for u-land som er medlemmer av WTO.

SPS: (Sanitary and Phytosanitary). Sanitære og veterinære tiltak eller reguleringer som iveksettes av myndigheter for å beskytte helsen til mennesker, dyr og planteliv. Slike tiltak har blant annet som formål å sikre matvaretrygghet.

Suksesjon: Overføring av suverenitet over et territorium fra et folkerettslig subjekt (for eksempel en stat) til et annet. Resultatet av suksesjon kan være at en stat opphører å eksistere eller at et territorium blir overført til en annen stat. Et eksempel på suksesjon er Tsjekkoslovakia, som opphørte som stat da Tsjekkia og Slovakia ble opprettet. Konsekvens av suksesjon for avtaler inngått av staten reguleres i Wien-konvensjonen av 1978 (Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties) og av alminnelig folkerett. Normalt vil statene bli enige om hvem som er den nye part i avtalen. I Tsjekkia og Slovakias tilfelle ble dette løst ved at begge statene erklærte seg som suksessorer og var villige til å overta Tsjekkoslovakias forpliktelser. Da Jugoslavia ble oppløst, overtok Serbia og Montenegro samarbeidserklæringen med EFTA gjennom suksesjon. 


T

Tolltariffer: Toll på vareimport. Tollen beregnes enten på et "ad valorem" grunnlag (prosent av verdi) eller på et spesifikt grunnlag (for eksempel 100 kroner per 1000 kilo) eller som en kombinasjon av disse.

Tariff Rate Quota (TRQ): Importkvote med nedsatt tollsats.  

TBT: (Technical barriers to trade). Tekniske handelshindre. Klikk her for mer informasjon.  

Tolleskalering: (Tariff escalation). Tollsatser på varen øker med bearbeidingsgrad. For eksempel har røkelaks høyere toll enn frossen laks ved eksport til EU.

Tolltopper: (Tariff peaks). Tollsatser som er høyere enn 3 x landets gjennomsnittstoll (national peaks) eller over 15% (international peaks).

TRIPS: (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). WTOs avtale om immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter er en paraplybetegnelse på en rekke rettigheter som en person eller bedrift kan ha over det de har skapt intellektuelt. Et immaterielt produkt kan for eksempel være, informasjon, et design eller en ide. Immaterielle rettigheter gir skaperen en eksklusiv rett til bruken av han/hennes produkt i en gitt periode. Klikk her for å lese mer om TRIPS på WTOs nettside.

TRIMs: (Trade-related investment measures). Klikk her for å lese mer om TRIMs på WTOs nettside.


U

UNCITRAL: (United Nations Centre for International Trade Law). FNs senter for internasjonal handelslovgivning. Senteret utformer utkast til internasjonal lov om handel. Klikk her for mer informasjon.

UNCTAD: (United Nations Conference on Trade and Development). UNCTAD ble stiftet i 1964 for å fremme økonomisk utvikling i utviklingsland ved å arbeide for å integrere dem i verdensøkonomien. UNCTAD er i dag et forum for diskusjon, forskning og teknisk assistanse når det gjelder spørsmål om utvikling og internasjonal handel. Les mer om UNCTAD på deres nettsted.

Utjevningsavgift: (Countervailing duty). Toll lagt på subsidierte varer fra et annet land for å motvirke subsidienes handelsskadelige effekt.V

Verdens handelsorganisasjon: Se WTO. Les mer på www.wto.org

Voldgift: Avgjørelse av tvistemål utenom ordinære domstoler. Forutsetter at partene er enige om denne formen for tvisteløsning. En voldgiftsavgjørelse er vanligvis bindende. Handelsavtaler åpner normalt for voldgiftsløsning av eventuelle tvister mellom avtalepartene (stater). I de fleste bilaterale avtaler vises det til ad hoc-løsninger, men i WTO-avtalen er det etablert en fastere ramme for tvisteløsning (WTO Dispute Settlement Body). Klikk her for å lese mer om tvisteløsning i WTO. Et annet eksempel på en voldgiftsdomstol som brukes i tvistemål om internasjonal handel er the permanent Court of Arbitration i Haag i Nederland. Bilaterale og multilaterale avtaler om investeringsbeskyttelse åpner normalt også for voldgift i tvister mellom vertslandet (stat) og en investor (individ/foretak) fra et annet avtaleland.


W

WCO: (World Customs Organisation). Verdens tollorganisasjon ble etablert i 1952. Organisasjonen har som formål å fremme effektivitet og forbedre tolladministrasjon. Organisasjonen har 171 medlemsland. Les mer på www.wcoomd.org.

WIPO: (World Intelectual Property Organisation) Verdens organisasjonen for immaterielle rettigheter ble etablert i 1967. Organisasjonens formål er å utvikle et balansert og tilgjengelig system for immaterielle rettigheter. Les mer på www.wipo.org. Se også TRIPS.

WTO: Verdens handelsorganisasjon ble etablert 1. januar 2005. WTO er et resultat av forhandlingsrunden som omtales som Uruguay-runden, hvor 123 land deltok. Per 11. januar 2007 har WTO 151 medlemmer. Norge er medlem av WTO. Per februar 2007 er medlemslandene med i Doha utviklingsrunde forhandlingene i WTO. Forhandlingsrunden startet i november 2001. Les mer på www.wto.org


XYZ


ÆØÅ

Tilbake til forsiden om handelsavtaler