Mellom-Amerika - frihandelsavtale

Costa Rica, Guatemala og Panama

Undertegning av avtalen: 24. juni 2013 i Trondheim
Ikrafttredelse: 19. august 2014 for Costa Rica, Panama og Norge.

Generelt om avtalen

Avtalen mellom EFTA-statene og de mellomamerikanske statene Costa Rica, Guatemala og Panama er en bred avtale som blant annet omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrett, handelstiltak, konkurranse og handel og bærekraftig utvikling.

Avtalen åpner opp for at øvrige land i den mellomamerikanske sammenslutningen CAEIS (Central American Economic Integration Sub-System - bestående av Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua) kan forhandle om å tiltre avtalen på et senere tidspunkt.

Avtalen åpner markedene for norske eksportører av varer og tjenester, og legger til rette for økt handel mellom landene. Hovedformålet med avtalen er å sikre at norske eksportører ikke blir diskriminert sammenlignet med eksportører fra EU. Avtalen oppretter et forutsigbart rammeverk for norsk næringsliv som skal handle med eller etablere seg i disse markedene.

Guatemala:

22. juni 2015 undertegnet EFTA-statene og de mellomamerikanske statene en protokoll om vilkårene for at Guatemala skal tiltre frihandelsavtalen. Ratifiseringen av Guatemalas tiltredelse til avtalen er pågående.

Handel med varer

EFTA-statene har forpliktet seg til å avvikle all importtoll på industrivarer og avgifter med tilsvarende virkning fra avtalens ikrafttredelse. Norske bedrifter vil på sin side få minst like gode vilkår i Costa Rica, Panama og Guatemala som konkurrenter fra EU. Eksempelvis anvender Costa Rica, Guatemala og Panama opp til 15 pst. toll på fisk, mens avtalen gir nulltoll for disse produktene. Dette medfører at norske fiskeeksportører får like konkurransevilkår som konkurrenter i regionen, eksempelvis Chile. Videre vil det bli nulltoll på alle industrivarer når avtalen er fullt implementert. Viktige norske eksportprodukter som skip, navigasjonsinstrumenter, ubearbeidet nikkel og aluminium, diverse maskiner og maskindeler samt kunstgjødsel innrømmes nulltoll fra dag én.

Norge gir Costa Rica, Guatemala og Panama de samme tollreduksjoner Norge har gitt EU for bearbeidede landbruksprodukter. For ubearbeidede landbruksvarer har Costa Rica, Panama og Guatemala tollfrihet inn til Norge for alle sine viktigste varer i handelen med Norge. Dette er i hovedsak tropiske frukter, grønnsaker og kaffe. Norge har begrenset eksport av landbruksvarer til Costa Rica, Panama og Guatemala, men har fått forbedret markedsadgang for potensielle eksportprodukter som vann, akevitt, sauekjøtt og biprodukter fra slakteindustrien.

Opprinnelsesregler

Opprinnelsesreglene presiserer krav til produksjon og bruk av innsatsmaterialer fra land som ikke er en del av frihandelsområdet. Opprinnelsesprodukter kan være produkter som er ansett som fremstilt i sin helhet i en av avtalepartene i henhold til artikkel 3 i vedlegg 1, produkter som tilfredsstiller bestemmelsene om kumulasjon med innsatsmaterialer som er opprinnelsesprodukter fra en annen avtalepart, eller produkter som i samsvar med bestemmelsene i de produktspesifikke listereglene nevnt i tillegg 1 til vedlegget anses som tilstrekkelig bearbeidet. Det er også i vedleggets artikkel 4 tatt inn en bestemmelse over hvilke enkle former for bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som ikke er ansett som tilstrekkelig for at produktet kan anses som opprinnelsesprodukt. Avtalen legger til rette for at eksportører som et alternativ til opprinnelsesbevis EUR.1 kan benytte seg av opprinnelseserklæring som nevnt i tillegg 1 til vedlegget.

Handelsfasilitering

Partene påtar seg forpliktelser knyttet til å gjøre relevant regelverk offentlig tilgjengelig, opprettholde enkle handelsprosedyrer, avgivelse av bindende forhåndsvedtak, fremme av internasjonale standarder, bruk av IKT, samarbeid mellom offentlige etater på grensen og risikostyring av kontrollvirksomhet. Videre forpliktes partene så langt det er praktisk mulig å harmonisere regelverk med internasjonale standarder og gjøre det allment tilgjengelig. Partene skal forpliktes til å benytte grenseprosedyrer som er enkle, fornuftige og ikke-diskriminerende. Dette innebærer krav om å begrense prosedyrer til slike som er nødvendig for å sikre at regelverket overholdes, noe som vil føre til raskere frigivelse av varer i forbindelse med tollklarering. Inn- og utførselsprosedyrer bør baseres på relevante internasjonale standarder, spesielt Verdens tollorganisasjons Kyoto-konvensjon. Kontroller skal baseres på risikostyring, og ikke være mer byrdefulle enn nødvendig for å begrense risikoen for overtredelser. Gebyrer skal begrenses til å dekke de antatte kostnader knyttet til tjenesten som ytes.

Tjenester

Ettersom partenes WTO-forpliktelser er eldre enn frihandelsavtalen, var det en målsetting i forhandlingene å reflektere regelutviklingen hos partene etter at deres WTO-forpliktelser ble gjort i frihandelsavtalen. Dette ble i all hovedsak oppnådd, samtidig som partene ikke forpliktet seg på områder som anses som sensitive, for Norges del eksempelvis på kultursektoren. I listen over spesifikke forpliktelser er Costa Rica, Guatemala og Panama bundet ut over sine WTO-forpliktelser for blant annet skipsfart, telekommunikasjon, forsikringstjenester, miljøtjenester, bygg- og anleggstjenester og en rekke forretningstjenester, herunder ingeniørtjenester. Forhandlingsresultatet svarte i det vesentlige til de norske forventningene. Et særlig prioritert område for Norge i forhandlingene var skipsfart og det var særs viktig for Norge at landene som et minimum forpliktet seg til minst like gode vilkår som de har i frihandelsavtalen med EU. Dette ble oppnådd.

Investeringer

Partene garanterer hverandre nasjonal behandling for investeringer, med de forbehold som er tatt inn i reservasjonslistene. Avtalen forplikter partene til å tillate personer fra den andre parten, og nøkkelpersonell ansatt av en person fra den andre parten og deres ektefelle og barn, midlertidig tilgang til og opphold i sitt territorium innenfor rammen av sine lover og forskrifter. I kapitlet fastslås det at en part i utgangspunktet ikke skal anvende restriksjoner på løpende transaksjoner og kapitalbevegelser relatert til kommersiell tilstedeværelse som reguleres av kapitlet.

Beskyttelse av immaterialrettigheter

Frihandelsavtalen gir gjennomgående høye standarder for vern av immaterielle rettigheter og gir norske rettighetshavere godt vern både i forhold til patenter, varemerker, design og opphavsrettigheter. Costa Rica, Guatemala og Panama var innstilt på å legge til grunn det samme forpliktelsesnivået overfor EFTA som i sine frihandelsavtaler med USA og EU. Disse avtalene inneholder bestemmelser som går lengre enn WTOs avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS) når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortsbeskyttelse. Avtalen inkluderer bestemmelser om forholdet til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og urfolks og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap.

Offentlige anskaffelser

Frihandelsavtalen innebærer at EFTA-statene gir Costa Rica og Panama de vilkårene som EFTA-statene har i WTOs plurilaterale avtale om offentlige anskaffelser, mens Costa Rica og Panama gir et parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke institusjoner som er omfattet, terskelverdier og unntak. Det vurderes som svært positivt at Panama inkluderer anskaffelser til Panamakanalen.

Konkurranse

Avtalen fastsetter at konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen og som kan påvirke samhandelen mellom avtalepartene, er i strid med avtalen. EFTA-statene og Costa Rica og Panama har anledning til å bringe saker som angår konkurransekapitlets bestemmelser for Den blandede komité.

Handel og bærekraftig utvikling

Kapitlet bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling. Kapitlet inneholder også en bestemmelse som går utover EFTAs modelltekst, som omhandler samarbeid i internasjonale fora om bærekraftig forvaltning av skog. Denne artikkelen er for første gang inkludert i en av EFTAs handelsavtaler.

Institusjonelle bestemmelser inkludert tvisteløsning

Det er enighet om at det opprettes en blandet komité som blant annet skal administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Avtalen inneholder bestemmelser om løsning av tvister om partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det åpnet for adgang til voldgift. Dersom den tapende part ikke gjennomfører voldgiftspanelets avgjørelse innen en nærmere angitt tidsfrist, er det gitt adgang til mottiltak.

Lenke til EFTAs nettsider om Mellom-Amerika.