Tunisia - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 17. desember 2004 i Genève
Ikrafttredelse: 1. august 2005

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Tunisia omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og andre marine produkter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, inkludert kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul for handel med tjenester.

Parallelt med frihandelsavtalen har Norge og Tunisia inngått en bilateral landbruksavtale. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet en rekke frihandelsavtaler med middelhavsland, som Tunisia. Les en grundigere forklaring i vår ordliste.

Frihandelsavtalen med vedlegg finner du her.

Industrivarer
EFTA-statene og Tunisia har forpliktet seg til å avvikle all importtoll for industrivarer innen 1. juli 2008 med noen få unntak. Unntaket gjelder noen få sensitive varer for Tunisia, som for eksempel gulvtepper, som ikke omfattes av tollnedtrappingen. Tunisia har trappet ned sine tollsatser over en avtalefestet periode for sensitive varer i henhold til vedlegg IV, mens EFTA-statene avviklet all toll fra avtalens ikrafttredelse. Tunisia garanterer imidlertid at varer fra EFTA-statene skal ha minst like fordelaktige tollbetingelser som varer fra EU. 

Fisk og marine produkter
Frihandelsavtalen med Tunisia vil på sikt føre til frihandel med fisk (artikkel 4:1c og vedlegg III).

Saltet torsk, frossen og røkt laks er de viktigste eksportproduktene fra Norge til Tunisia. I avtalen forpliktet Tunisia seg til å redusere tollsatser for ørret, torsk og laks fra avtalens ikrafttredelse. Tunisia opprettholder importtoll for andre fiskeprodukter med opprinnelse i en EFTA-stat i en overgangsperiode. Senest fem år etter at avtalen er trådt i kraft, skal Den blandede komité bestemme en tidsplan for ytterligere tollreduksjoner. Tunisia har forpliktet seg til å fjerne all gjenstående importtoll for fisk og fiskeprodukter med opprinnelse fra EFTA-statene senest 18 år etter avtalens ikrafttredelse. EFTA-statene på sin side åpner for frihandel med fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse.

Landbruksvarer

Bearbeidede landbruksvarer
Avtalepartene har under visse betingelser forpliktet seg til ikke å gi hverandre dårligere behandling når det gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer enn den behandling som gis tilsvarende produkter fra EU eller mellom EFTA-statene (artikkel 4:1b og protokoll A). Protokoll A inneholder en vareliste for bearbeidede landbruksvarer.

Ubearbeidede landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer er regulert i den bilaterale landbruksavtalen.

Landbruksavtalen inneholder en liste over tollkonsesjoner fra norsk side og opprinnelsesregler for handelen med landbruksvarer. Norge har blant annet innrømmet Tunisia tollfrihet eller redusert toll for enkelte kjøttslag, en rekke planter og plantedeler, blomster, grønnsaker, frukt, oljer, konservert frukt og grønnsaker.

Landbruksavtalen inneholder videre en klausul som forplikter partene til å videreføre innsatsen med tanke på å øke handelen med landbruksvarer, innenfor rammen av de respektive lands landbrukspolitikk.

Tjenester og investeringer
Avtalen forutsetter at partene på sikt vil utvikle og utvide samarbeidet om handel med tjenester og investeringer (artikkel 24 og 25). I avtalen slår partene fast at de vil samarbeide for å fremme investeringer og for å oppnå en gradvis og gjensidig markedsadgang for handel med tjenester.

Konkurranse
I konkurransekapittelet er det en oversikt over hva slags atferd mellom bedrifter som anses som konkurransehemmende og dermed uforenlig med avtalen (artikkel 17). Eksempler på slik atferd er avtaler og samordning mellom foretak, hvis formålet eller virkningen er å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, eller utilbørlig utnyttelse av dominerende markedsposisjon. Avtaler som kommer inn under den generelle unntaksbestemmelsen i konkurranseloven §10 tredje ledd, vil vanligvis være forenlige med avtalen. 

Offentlige anskaffelser
Partene forplikter seg til å gradvis og på gjensidig grunnlag åpne sine markeder for offentlige anskaffelser (artikkel 30).

Immaterielle rettigheter
Partene forplikter seg til å gi hverandres borgere minst like god behandling som egne borgere eller borgere fra en hvilken som helst annet land (artikkel 23 og vedlegg V). Unntak kan gjøres i samsvar med WTOs avtale om immaterielle rettigheter, TRIPS-avtalen (se vår ordliste). Tunisia gir beskyttelse av patenter i henhold til landets patentlovgivning, ut over det som kreves av TRIPS-avtalen. I tillegg tilbyr partene beskyttelse for design i 25 år, noe som går lengre enn TRIPS-avtalen (som beskytter design i 10 år).

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 38).

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen (artiklene 34 til 37). Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Tunisia og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Tunisia relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Tunisia. 

Les mer om avtalen på EFTAs nettsider.