Digitale romlige arealplaner med bestemmelser

Det skal bli enkelt å peke på plankartet og få fram hva som er planlagt i et bestemt område. Mulighetene for 3D-arealplanlegging er nå i ferd med å bli spesifisert og standardisert. Det ligger en stor effektiviseringsgevinst i standardisering og følgelig digitalisering av en rekke planbestemmelser. Noen bestemmelsestyper er direkte maskinlesbare, mens andre krever skjønn.

Det utarbeides for tiden en ny fullstendig funksjonell kravspesifikasjon for digitale arealplaner som omfatter romlige elementer (3D) og georefererte planbestemmelser. Dette skal sette systemleverandørene i stand til å utvikle programvare som kan fremstille romlige arealplaner og forvalte plandata i selvbetjeningsløsninger. Dette vil muliggjøre et mer entydig plangrunnlag og mer maskinlesbare planer. Dagens system bruker bare tre vertikalnivå på landjorden (over, på og under grunnen) og to i sjø (vannsøylen og sjøbunn), jf. nasjonal produktspesifikasjon.

Som en oppfølging av prosjektet digitale planprosesser og arealplaner i 3D inviterer KMD  kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer. Mer om dette på nettsiden pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser.

Systemkonsulenter har testet og utført videreutvikling på allerede eksisterende reguleringsplaner fra Bergen og Trondheim for testing mot 3D. Utvekslingsformat for 3D planer er GML (Geography Markup Language), som er en internasjonal standard for geodata. Vi ønsker også en tettere kopling mellom GIS og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) som angir volum det er mulig å bebygge innenfor byggegrensene.

Nye elementer den foreslåtte planstandarden er

  • byggegrense i 3D/mulighetsrom
  • regulerte høyder
  • mulighet for å lage hensynssoner og bestemmelsesområder i 3D

 Andre relaterte aktiviteter

  • Trondheim kommune tester ut nye funksjoner og vil være en foregangskommune for andre rundt digitalisering av bygg- og planprosesser.
  • Bygglett 2 demonstrator er snart ferdig utviklet, ny reguleringsplan i Trondheim med bestemmelser brukes i demonstratoren.
  • Det er inngått samarbeidsavtale med Bodø om digitaliseringsprosjekt plan og KS om prosjekt ePlansak.
  • Prosjektet skal før ferien i gang med pilotering av de nye volumelementene i 3D, i en sykkelplan på Sørlandet i et samarbeid med Vegvesenet. 

Grensesnitt for utveksling og forvaltning av plandata

Arbeidet med digitale romlige arealplaner med bestemmelser medfører at man må se på grensesnittet for utveksling av data mot andre systemer. 

  • Innsending av private planforslag til kommunene og automatisk kvalitetssikring av forslagene.
  • Kommunal forvaltning av digitale romlige planer.
  • Utveksling av data mellom Norge digitalt, digital plandialog, eByggesak, eByggeSøknad og andre systemer for byggenæringen i tråd med strategien for ByggNett.

Det er gjennomført møte med bl.a. GIS- og arkivleverandørene, for å få en statusoppdatering på hvordan geointegrasjon (GI) fungerer, samt hva som er nyttig videreutvikling for aktørene. Det er publisert en veileder for å få til enklere integrasjon mot arkiv på geointegrasjon.no.