Informasjon om utenlandsreiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

1. EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia.

2. Følgende land og områder som er eller har vært på EUs tredjelandsliste: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Dette er ikke en oppfordring til å reise. Dersom smittenivået øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli inkludert i UDs reiseråd. Merk at du må gå i karantene dersom du besøker flere av disse landene og områdene, selv om det ikke er reiseråd for dem. Se mer om regler for karantene her.

Dersom du returnerer til Norge fra et land eller område hvor det blir høy smittespredning under ditt opphold, risikerer du å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Opphevingen av reiserådet for landene i EU/EØS/Schengen/Storbritannia og enkelte land og områder utenfor EU henger sammen med at stadig flere nordmenn har fått tilbud om vaksine og at Norge har god oversikt over smittesituasjonen i disse landene. Norge er også koblet på EUs koronasertifikatløsning.

Opphevingen av reiserådet for disse landene og områdene er et signal fra norske myndigheter om at risikoen for å reise til disse landene er mindre enn før. Vi oppfordrer alle som reiser til å ha gyldig reiseforsikring og sette seg nøye inn i regler og retningslinjer på reisemålet. Vi er fortsatt ikke i en normaltilstand.

FHI vurderer også enkelte øyer og øygrupper i Europa for karanteneplikt eller ikke, på samme måte de allerede vurderer land og områder. FHI vil jevnlig publisere informasjon om hvilke øyer og øygrupper dette gjelder.

Det betyr for eksempel at Korfu  kan være grønt selv om resten av Hellas er rødt.

Reiser du fra et grønt land må du ikke i karantene. Reiser du fra et land eller område som klassifiseres som røde av Folkehelseinstituttet må du fortsatt i karantene når du kommer hjem. Se kart på Folkehelseinstituttets nettsider.

Pandemien er ikke over. Det er ikke en normalsituasjon for reisende, og etter en lang periode med et reiseråd for alle land er det naturlig at reiserådet løses opp gradvis. Helsemyndighetene har god oversikt over situasjonen i EU/EØS/Schengen/Storbritannia og ordningen med europeisk koronasertifikat innføres 24. juni.

UD har opphevet reiserådet for enkelte land og områder som er eller har vært på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Dette har skjedd etter en helhetlig vurdering av situasjonen i disse landene og områdene, inklusive en vurdering av FHI.

Dersom situasjonen tilsier det kan det vurderes å gjenopprette reiserådet for enkeltland på grunnlag av:

  • Informasjon om smittesituasjonen i landet
  • Forekomst av virusmutasjoner i landet
  • Eventuelt mangelfullt datagrunnlag fra landet
  • Andel innreisende fra landet eller regioner som tester positivt etter ankomst til Norge.
  • Utfordringer eller kollaps i helsetjenesten.

Norge forholder seg til listen som vedtas av EU. Listen oppdateres jevnlig. Land kan både legges til og tas ut av listen.

 

Reiserådet som fraråder reiser til alle land - med unntak av landene i EU/EØS/Schengen/Storbritannia og enkelte land og områder utenfor EU - gjelder til 1. oktober med ny vurdering i løpet av september.

UD opprettet 14. mars 2020 et reiseråd som frarådet reiser som ikke var strengt nødvendige til alle land.

Fra 15. juni 2020 har det vært gjort unntak for land og områder i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 15. juli 2020 har det vært gjort unntak for land i EU/EØS/Schengen/Storbritannia som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 5. juli 2021 ble reiserådet opphevet for EU/EØS/Schengen/Storbritannia samt enkelte land på EUs tredjelandsliste.

Reiserådet har vært forlenget flere ganger og gjelder for øyeblikket til 1. oktober 2021.

Dersom du drar til et rødt land eller en rød region, må du i karantene ved retur til Norge. Dette gjelder uavhengig av om landet eller regionen selv tillater innreise og fri ferdsel innad i landet for nordmenn.

Det er mildere innreiseregler for visse grupper fra enkelte land og områder utenfor EU/EØS/Schengen/UK, blant annet kjærester og besteforeldre. Du finner nærmere informasjon om dette her.

Sjekk hvilke regler som gjelder for barn på reise ved reisemålet.

I Norge vaksineres som hovedregel ikke personer under 18. Mindreårige som har gjennomgått covid-19 eller av ulike årsaker er vaksinert kan likevel få koronasertifikat

Barn som ikke er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 må gjennomføre karantene selv om de reiser med voksne som enten er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Ved ankomst til Norge er hovedregelen at mindreårige ikke skal være på karantenehotell. De er likevel ikke fritatt for karantene. Personer under 18 år skal gjennomføre karantenen på annet egnet sted såfremt det er mulig. Foreldre som reiser med mindreårige barn, er ikke unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell av den grunn. Hvis foreldrene må oppholde seg på karantenehotell, skal barnet gis mulighet til å oppholde seg der sammen med dem. Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge - regjeringen.no

Det er ikke lenger et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Nordmenn på reise må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder lokalt og forholde seg til dem.

Innføringen av reiseråd kan påvirke din reiseforsikring. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre om reiseforsikringen din fortsatt er gyldig for landet du oppholder deg i og hva den eventuelt dekker.

Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet igjen ikke tilfredsstiller Folkehelseinstituttets kriterier, må du i karantene ved hjemkomst. Se mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider: Innreisekarantene ved ankomst Norge

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

Oppdatert informasjon om spørsmål angående innreise og karantene finner du på disse sidene: Regjeringen.no, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og UDI.

 

Informasjon fra norske helsemyndigheter finnes på helsenorge.no. På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside finner du også smittevernråd for ferier og reiser.

Vi oppfordrer alle norske borgere om å registrere sin reise på reiseregistrering.no. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon. 

Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. 

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Mange utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De har derfor midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert.

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider.

Før innføringen av reiserådet som gjelder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, hadde UD en rekke reiseråd som var basert på sikkerhetsmessige vurderinger. Disse reiserådene gjelder fortsatt. For mange av disse landene er reiserådet strengere enn reiserådet som ble innført i sammenheng med koronapandemien.

Nei, europeiske oversjøiske områder utenfor Europa er ikke unntatt fra reiserådet.