Offisielt fra statsråd 16. juni 2017

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop 151 L (2016-2017)
Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) 

Meld. St. 40 (2016-2017)
Eksport av norske velferdsytelser
(Nyhetssak

Forsvarsdepartementet
Prop. 153 L (2016-2017)
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 150 L (2016-2017)
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
(Nyhetssak

Meld. St. 39 (2016-2017)
Evaluering av bioteknologiloven
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 154 L (2016-2017)
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)
(Nyhetssak

Prop. 149 L (2016-2017)
Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 41 (2016 – 2017)
Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 148 L (2016-2017)
Endringar i matrikkellova m.m.
(organisering av eigedomsoppmåling)
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 152 L (2016-2017)
Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy
(Nyhetssak)

Prop. 155 L (2016-2017)
Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid).
Lovvedtak 93 (2016-2017)  Lov nr. 42
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.).
Lovvedtak 114 (2016-2017)  Lov nr. 43 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven.
Lovvedtak 113 (2016-2017)  Lov nr. 44
Delt ikraftsetting av loven. Loven del II og III trer i kraft 1. juli 2017. Loven del I trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen).
Lovvedtak 94 (2016-2017)  Lov nr. 45

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
Lovvedtak 102 (2016-2017)  Lov nr. 46 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven).
Lovvedtak 103 (2016-2017)  Lov nr. 47
Loven trer i kraft 1. november 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om adopsjon (adopsjonsloven).
Lovvedtak 104 (2016-2017)  Lov nr. 48 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene).
Lovvedtak 105 (2016-2017)  Lov nr. 49
Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. juni 2017 om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).
Lovvedtak 117 (2016-2017)  Lov nr. 50
Loven trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. juni 2017 til lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).
Lovvedtak 118 (2016-2017)  Lov nr. 51
Loven trer i kraft 1. januar 2018. 

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.).
Lovvedtak 98 (2016-2017)  Lov nr. 52
Loven trer i kraft 1. juli 2017.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. trer i kraft fra 1. juli 2017.
Se punkt 3. Forskrifter
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.).
Lovvedtak 109 (2016-2017)  Lov nr. 53
Delt ikraftsetting av loven. Del III §§ 6, 11 andre ledd andre punktum, 17, 38, 62 andre ledd og 74 første ledd første punktum, del IV, del V, del VI og del IX trer i kraft 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett).
Lovvedtak 110 (2016-2017)  Lov nr. 54
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
Lovvedtak 108 (2016-2017)  Lov nr. 55

Delt ikraftsetting av loven. Romertall I trer i kraft fra 1. januar 2018, med unntak av endringen i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-5 c første til tredje ledd som settes i kraft straks. Romertall II trer i kraft fra 1. januar 2020. Romertall V trer i kraft straks. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.
Lovvedtak 92 (2016-2017)  Lov nr. 56 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn).
Lovvedtak 111 (2016-2017)  Lov nr. 57
Loven trer i kraft 1. september 2017.
Se punkt 3. Forskrifter
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. juni 2017 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen).
Lovvedtak 87 (2016-2017)  Lov nr. 58
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. juni 2017 til lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten).
Lovvedtak 88 (2016-2017)  Lov nr. 59
Loven trer i kraft straks. 
(Nyhetssak

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om klimamål (klimaloven).
Lovvedtak 95 (2016-2017)  Lov nr. 60
Loven trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing).
Lovvedtak 96 (2016-2017)  Lov nr. 61 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. juni 2017 til lov om endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom).
Lovvedtak 90 (2016-2017)  Lov nr. 62
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. juni 2017 til lov om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.).
Lovvedtak 89 (2016-2017)  Lov nr. 63
Loven trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om overføring av ansvar for kollektivtransport.
Lovvedtak 107 (2016-2017)  Lov nr. 64
Loven trer i kraft fra 1. januar 2020. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. juni 2017 til lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
Lovvedtak 91 (2016-2017)  Lov nr. 65 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene).
Lovvedtak 106 (2016-2017)  Lov nr. 66
Delt ikraftsetting av loven. Del III om endringer i lov 24. august 2012 nr. 65 om bustøtte trer i kraft fra 1. januar 2020. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).
Lovvedtak 115 (2016-2017)  Lov nr. 67
Lov om statens ansatte mv. trer i kraft 1. juli 2017. 

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.).
Lovvedtak 101 (2016-2017)  Lov nr. 68
Loven gjelder fra 1. juli 2017.
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2017 til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven).
Lovvedtak 55 (2016-2017)  Lov nr. 69
Delt ikraftsetting. Loven trer i kraft 1. januar 2018, med unntak av §§ 10, 11, 14 og 20.

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.).
Lovvedtak 100 (2016-2017)  Lov nr. 70
Loven trer i kraft 1. august 2017. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling).
Lovvedtak 99 (2016-2017)  Lov nr. 71
Delt ikraftsettelse av loven i samsvar med et framlagt forslag.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt).
Lovvedtak 120 (2016-2017)  Lov nr. 72
Loven trer i kraft 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2017 til lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)
Lovvedtak 112 (2016-2017)  Lov nr. 73
Loven trer i kraft 1. juli 2017. 

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2017 til lov om endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet).
Lovvedtak 97 (2016-2017)  Lov nr. 74
Loven trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 29. mai 2017 til lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane).
Lovvedtak 83 (2016-2017)  Lov nr. 75
Loven trer i kraft fra 1. oktober 2017.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste fastsettes.
Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet fastsettes.
Forskrift 10. desember 2004 nr. 1643 om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner oppheves fra 1. juli 2017.
Forskrift 11. september 1998 nr 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner oppheves fra 1. juli 2017.
Se punkt 2. Sanksjoner og ikrafttredelser
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven fastsettes.
Se punkt 2. Sanksjoner og ikrafttredelser. 

Forskrift om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) § 30 fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v. fastsettes.

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen fastsettes.

Forskrift om transplantasjonslovas anvendelse på Bouvetøya og bilandene i Antarktis fastsettes. 

Nærings- og fiskeridepartementet 
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) fastsettes.
(Nyhetssak

4. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organer, celler og vev § 2 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om statens ansatte mv.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap §§ 6, 8 og 17 til Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

5. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Worldview International Foundation over Klima- og miljødepartementets vedtak 8. september 2016 om avslag på søknad om tilskudd til mangroveprosjekt i Myanmar.
Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Ola Brevik til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Erik Furu til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Per Øivind Landemoen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Knut-Are Sprauten Okstad til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Bjørn Christian Rydmark til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Sigrid Russwurm til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup til settesjef for Spesialenheten for politisaker, for å behandle anmeldelse av 6. september 2016 mot Hanne Høyemsvoll Fauske. 

Klima- og miljødepartementet
Konstitusjon av avdelingsdirektør Vidar Vik som ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet for perioden 15. august 2017 til 31. juli 2019. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av konstituert fylkesmann Per Arne Olsen til fylkesmann i Telemark og Vestfold for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016. 

Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016. 

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015. 

Inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012. 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer, med tilknyttede rettsakter. 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer, med tilknyttede rettsakter. 

Forsvarsdepartementet
Instruks om Forsvarets bistand til politiet fastsettes.
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Troms og fylkesmannsembetet i Finnmark fra 1. januar 2019.
(Nyhetssak

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for gjenstander i henhold til liste vedlagt søknad mottatt 20. februar 2017 for utstillingen ”Legends in gold. Thracian Treasures from Bulgaria”. Utstillingen vises i Bymuseet i Bergen – avd. Bryggens Museum, i perioden fra 1. september til 10. desember 2017. 

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 21. august til 15. desember 2017, og er betinget av at Sikringsutvalgets og Kulturrådets forutsetninger for statlig forsikring oppfylles av Bymuseet i Bergen – avd. Bryggens Museum innen forsikringsperioden starter.