Offisielt fra statsråd 22. november 2019

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023" og "Statens direkte eierskap i selskaper - bærekraftig verdiskaping" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. november 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 17 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 16 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 27 L (2019-2020)
Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land

Barne- og familiedepartementet
Prop. 15 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 13 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet
Prop. 19 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

Meld. St. 7 (2019-2020)
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 24 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 21 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 22 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Prop. 18 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet
Prop. 25 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 14 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 20 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Nyhetssak)

Meld. St. 8 (2019-2020)
Statens direkte eierskap i selskaper
Bærekraftig verdiskaping
(Nyhetssak) 

Olje- og energidepartementet
Prop. 26 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 23 S (2019-2020)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. november 2019 til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning).
Lovvedtak 4 (2019-2020)  Lov nr. 72
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 51 om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.). Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Endringene i straffeprosessloven §§ 318 og 321 får ikke anvendelse for saker der anke til lagmannsretten er fremsatt før 1. januar 2020. Første punktum gjelder også ved ny behandling etter opphevelse der anke til lagmannsretten er fremsatt før 1. januar 2020. Dersom straffeforfølgning mot flere personer har vært forent i samme sak, og minst én har fremsatt anke før 1. januar 2020, får endringene i straffeprosessloven §§ 318 og 321 ikke anvendelse for andre som er straffeforfulgt som medskyldige i samme handling.

Ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 52 om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. april 2016 nr. 4 om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen). Endringsloven romertall I siste setning og romertall II - VII trer i kraft 1. januar 2020.

3. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift 6. juni 1997 nr. 569 om ordensregler mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann oppheves.

4. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor
Overlege Inger Klippen konstitueres fra og med 1. januar 2020 til og med 4. oktober 2020 som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av ekspedisjonssjef Tomas Berg som administrerende direktør i Statens pensjonskasse for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av jobbkonsulent Kathrine Næss til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberstløytnant Knut Espen Høidal til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sorenskriver Pål Prestesæter til lagmann og førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Tine Odland til sorenskriver ved Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Terje Lundby Michaelsen til tingrettsdommer og juridisk rådgiver Camilla Lie som konstituert tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Olav Magnus Hohle, konstituert tingrettsdommer Geir-Olav Jensen og advokat Hildegunn Piro til tingrettsdommere ved Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Endre Skjelbred Refsdal og advokat Ingvild Boe Hornburg til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert sorenskriver Bjørnar Kyrre Leistad som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Johnny Welle som administrerende direktør i Statens kartverk for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Barne- og familiedepartementet
Endringer i fylkesnemndenes struktur, stedlige virkeområde og navn fastsettes.