Offisielt frå statsrådet 15. desember 2023

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" lagt fram. Det vart også vedteke tildelingar av Medaljen for edel dåd for redningsinnsats ved hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 15. desember 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 38 S (2023-2024)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning (videreutvikling av Schengen-regelverket) og inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som en del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021-2027.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 35 L (2023-2024)
Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon).

Relatert:

Prop. 37 L (2023-2024)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger).

Meld. St. 6 (2023-2024)
Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil.

Samferdselsdepartementet

Prop. 39 L (2023-2024)
Endringer i yrkestransportloven
(sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje)

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2023 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår).

Lovvedtak 8 (2023-2024) Lov nr. 88.

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saka:

Energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2023 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi).

Lovvedtak 13 (2023-2024) Lov nr. 93.

Grunnlag for saka:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. november 2023 til lov om endringer i stortingsgodtgjørelseloven.

Lovvedtak nr. 6 (2023-2024) Lov nr. 89.

Forsvarsdepartementet

Ikraftsetting av lov 20. desember 2022 nr. 113 om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt).

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Klima- og miljødepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. november 2023 til lov om endringer i klimaloven (klimamålet for 2030).

Lovvedtak nr. 5 (2023-2024) Lov nr. 90.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2023 til lov om endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.).
(sjå også punkt 4 Delegasjon av myndighet og punkt 8 Andre saker under Klima og miljødepartementet)

Lovvedtak 12 (2023-2024) Lov nr. 91.

Grunnlag for saka:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 4. desember 2023 til lov om endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring).

Lovvedtak nr. 10 (2023-2024) Lov nr. 92.

Lova trer i kraft straks.

Grunnlag for saka:

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2024.

Finansdepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av enkelte forskrifter fastsatt med hjemmel i distriktsskatteloven.

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold.

4. Delegasjon av myndigheit

Klima- og miljødepartementet

Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser §§ 3, 3 a, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 c, 20 og 21 a delegeres til Klima- og miljødepartementet.

(sjå også punkt 2 under Klima- og miljødepartementet og punkt 8 Andre saker under Klima og miljødepartementet)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Bård Vegar Solhjell som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av samfunnsplanlegger Rannveig Gramstad til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert jordskiftedommer Viggo Finset til jordskiftedommer ved Møre og Romsdal jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagmann Hilde Vibeke Enger til førstelagmann ved Frostating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Ronny Christian Håkonsen til tingrettsdommer ved Agder tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jurist Kirsten Østby-Deglum til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Thale Thomseth til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembete. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av jordskiftedommerfullmektig Jørn Yngve Hergot som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett i to år med mulighet til forlengelse i inntil to år. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Håvard Kalvåg som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra 1. februar 2024 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2024.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Johan Strand Moldestad som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra 1. januar 2024 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2024.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra 1. januar 2024 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2024.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av underdirektør Cecilie Børnes Utgård til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Digitaliseringsdirektør Anders Aagaard Sørby blir tilsett på åremål som direktør i ny IKT-verksemd for ein periode på seks år. Han tiltrer frå det tidspunkt Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Statsministerens kontor

Utnevning av gruppeleder Per Olav Skurdal Hopsø som statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han tiltrer 15. desember 2023 kl. 13.00.

Relatert:

6. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en gjennomgang av inngåelse av Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) leieavtale for lokaler i Snarøyveien 36, og tilknyttede låneavtaler.

Leder:
Svein Ingvar Gjedrem, pensjonert samfunnsøkonom. Nordre Follo.

Medlemmer:
Tor-Aksel Busch, pensjonert jurist. Bærum.
Karen Kvalevåg, direktør. Bærum.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Petroleumsprisrådet for et tidsrom av to år.

 1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Oslo), leder
 2. Professor Lars Sørgard, (Bergen), nestleder (ny)
 3. Professor Mette Helene Bjørndal (Alver)
 4. Professor Christian Franklin (Bergen)
 5. Prosjektleder Gro Holst Volden (Trondheim)
 6. Professor Stein-Erik Fleten (Trondheim)
 7. Fagsjef Petter Solbu (Bærum)
 8. Seniorrådgiver Morten Evjenth Lindbæck (Oslo)

Varamedlemmer:
For nr. 7 Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)
For nr. 8 Kst. avdelingsdirektør Per Valvatne (Oslo)

7. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Föreningen Greenpeace Norden over Olje- og energidepartementets avgjørelse 25. april 2023 om avslag på krav om innsyn 19. januar 2023 tas ikke til følge.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet

Avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som en del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021-2027 undertegnes.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2020.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 av 11. juni 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Direktiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027 vedtas.

Klima- og miljødepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 335/2023 av 8. desember 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/957 av 10. mai 2023 om endring av forordning (EU) 2015/757 for å inkludere maritim transport i EUs kvotehandelssystem og for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp av ytterligere klimagasser og utslipp fra flere skipstyper, og
 • Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2023/959 av 10. mai 2023 om endring av direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og beslutning (EU) 2015/1814 om etablering og drift av en markedsstabilitetsreserve for EUs kvotesystem, kan bli bindende for Norge.

(sjå også punkt 2 under Klima- og miljødepartementet og punkt 4 delegasjon av myndigheit).

Nærings- og fiskeridepartementet

Tildeling av medaljen for edel dåd i gull til Bjarne Roar Finsrud for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Pål Ferner post mortem for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Kim Adrian Omsland for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Morten Pretorius for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Bjørn Yngve Bjørneseth for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Jon Amund Vikan for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Mats Riskild Aasberg for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Besim Fetisi for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Ingrid Gystøl Rasten for hennes innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Sondre Fløgum for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Joachim Lian for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Okba Abdulrazak Al Yasin for hans innsats under hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

Relatert: