Offisielt frå statsrådet 19. desember 2008

I statsråd i dag vart det utnemnd fylkesmenn i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Oppland. I tillegg vart blant anna Ot.prp. nr. 25 (2008-2009) – Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. desember 2008.
Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
St.prp. nr. 33 (2008-2009)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2008 av 7. november 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked

St.prp. nr. 34 (2008-2009)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
St.prp. nr. 36 (2008-2009)
Nye kampfly til Forsvaret
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Ot.prp. nr. 27 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)

Justis- og politidepartementet
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 25 (2008-2009)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (kontaktforbud med elektronisk kontroll, endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 28 (2008-2009)
Om lov om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Miljøverndepartementet
Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)
Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet
St.prp. nr. 35 (2008-2009)
BaneTele AS – salg av statens aksjer

Olje- og energidepartementet
Ot.prp. nr. 24 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner).
Besl. O. nr. 45 (2008-2009)  Lov nr. 106
Oppheving av folketrygdloven § 11-8 første ledd, jf. lovvedtakets kapittel 1, skal gjelde fra 1. januar 2009. Hjemmelen for å gi overgangsregler etter lovvedtakets kapittel XIX skal gjelde fra 19. desember 2008.

 

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringer i folketrygdloven.
Besl. O. nr. 44 (2008-2009)  Lov nr. 107

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endringar i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengd søksmålsfrist).
Besl. O. nr. 11 (2008-2009)  Lov nr. 108

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endringer i lov
28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.
Besl. O. nr. 12 (2008-2009)  Lov nr. 109
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr.
Besl. O. nr. 9 (2008-2009)  Lov nr. 110
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Besl. O. nr. 10 (2008-2009)  Lov nr. 111

Justis- og politidepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere).
Besl. O. nr. 37 (2008-2009)  Lov nr. 112
Loven trer i kraft 1. juli 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova.
Besl. O. nr. 38 (2008-2009)  Lov nr. 113
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger).
Besl. O. nr. 39 (2008-2009)  Lov nr. 114

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringer i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova).
Besl. O. nr. 49 (2008-2009)  Lov nr. 115
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Kultur- og kyrkjedepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel).
Besl. O. nr. 41 (2008-2009)  Lov nr. 116
Loven trer i kraft fra 1. januar 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. desember 2008 til lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.).
Besl. O. nr. 15 (2008-2009)  Lov nr. 117

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv., lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. 

Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 15 og lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. §§ 3, 12 og 13 trer i kraft 1. januar 2009.

Lov om endringer i lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i lov 28. august 1992
nr. 103 om pengespill mv. § 10 trer i kraft 1. januar 2009.

Kunnskapsdepartementet 
Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i opplæringslova.
Besl. O. nr. 42 (2008-2009)  Lov nr. 118
Loven trer i kraft 1. januar 2009

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endring i barnehageloven.
Besl. O. nr. 43 (2008-2009)  Lov nr. 119

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Besl. O. nr. 35 (2008-2009)  Lov nr. 120
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).
Besl. O. nr. 52 (2008-2009)  Lov nr. 121
Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Nærings- og handelsdepartementet
Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.
Besl. O. nr. 51 (2008-2009)  Lov nr. 122
Loven trer i kraft fra 1. januar 2009.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2008 til lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.
Besl. O. nr. 34 (2008-2009)  Lov nr. 123

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forskrift om valg til Sametinget fastsettes. Forskriften trer i kraft straks.

Forskrift 10. desember 2004 nr. 1641 om valg til Sametinget oppheves.

Finansdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling fastsettes.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler om klinisk veterinærvakt vert fastsett.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet
Verneforskrifter for 8 skogområder i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Akershus, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag fastsettes.
(Pressemelding)

Verneforskrifter for 13 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland fastsettes.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Nærings- og handelsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i  håndverk og annen næring § 1 femte ledd til Nærings- og handelsdepartementet.
Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppnevning av 311 nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda fra 1. januar 2009 til 31. desember 2012.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Følgjande oppnemnes til eit utval for å greie ut handhevinga av reglane for offentlege innkjøp:

Leiar:
Fredrik Sejersted, professor, dr. juris, leiar for Senter for europarett,
Universitetet i Oslo, Oslo

Utvalsmedlemmar:
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, Oslo
Nina Ramstad Aatlo, advokat i KS, Oslo
Jørgen Aardalsbakke, seniorrådgjevar i Vegdirektoratet, Kongsberg
Morten Goller, advokat og nemndsmedlem i KOFA, Oslo
Hilde Hauge, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bergen
Kari Mjølhus, lagdommar, Tromsø
Pål Hellesylt, avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo

Følgjande medlemmar oppnemnes til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2010: 

Leiar:
Bjørg Ven, advokat, Oslo 

Medlemmar:
Kai Krüger, professor dr. juris, Bergen
Siri Teigum, advokat, Oslo
Per Christiansen, professor dr. juris, Tromsø
Andreas Wahl, advokat, Bærum
Morten Goller, advokat, Oslo
Jacob Wahl, lagdommar, Røyken
Magni Elsheim, lagdommar, Bergen
Georg Fredrik Rieber-Mohn, tidlegare høgsterettsdommar, spesialrådgjevar i Justis- og politidepartementet, Ringerike
Tone Kleven, lagdommar, Bamble

Fornyings- og administrasjonsdepartementet kan forlengje nemnda si verketid med inntil to år.

Kultur- og kyrkjedepartementet
Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2009 – 1. juli 2009:

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Oslo, leder
Varamedlem: Billedkunstner Arild Bergstrøm, Fjaler
Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstadhaug, nestleder
Direktør Ottar Grepstad, Volda
Varamedlem: Forfatter Cecilie Løveid, København
Regissør Bentein Baardson, Oslo
Varamedlem: Professor Anne Grete Eriksen, Oslo
Dekan Per Kvist, Bergen
Avdelingsleder Torunn Herje, Lillehammer
Varamedlem: Rådgiver Frode Sannum, Lillehammer
Tekstilkunstner Aslaug Juliussen, Karasjok
Varamedlem: Daglig leder Vegar Snøfugl, Trondheim
Rektor Aud Folkestad, Stranda
Varamedlem: Konsulent Linda Beate Randal, Kirkenes
Rektor Liv Sandven, Trondheim
Varamedlem: Fylkespolitiker Oddleiv Olavsen, Bodø
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.m.

Kultur- og kyrkjedepartementet
Klage 28. juli 2008 fra Snåsa frivillighetssentral over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge. Kultur- og kirkedepartementets vedtak 4. juni 2008 opprettholdes dermed.

Klage 17. juni 2008 fra Selbu kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge. Kultur- og kirkedepartementets vedtak 4. juni 2008 opprettholdes dermed.

Olje- og energidepartementet 
Klage fra journalist Øyvind Lie over Olje- og energidepartementets avslag
12. november 2008 på begjæring om innsyn i dokument nr. 3 i sak 2008/01648. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet
Klage på vedtak om konsesjon til Kilen sjøflyklubb for drift av Oslo sjøflyplass, Lilløykilen i Bærum. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Terje Auestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Einar Fotland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Siri Frette Allsted utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Wenche Jørgensen Emeodi utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Åremålsutnemning av stortingsrepresentant Øystein Djupedal til fylkesmann i Aust-Agder for ein periode på seks år med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings- og administrasjonsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Inge Ryan til fylkesmann i Nord-Trøndelag for ein periode på seks år med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings- og administrasjonsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

Åremålsutnemning av stortingsrepresentant Lodve Solholm til fylkesmann i Møre og Romsdal for ein periode på seks år med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings- og administrasjonsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

Åremålsutnemning av fylkesmann Kristin Hille Valla til fylkesmann i Oppland for sin andre åremålsperiode på seks år frå 1. januar 2009.
(Pressemelding)

Konstitusjon av fylkesmann Ottar Befring som fylkesmann i Møre og Romsdal fram til Lodve Solholm tiltrer embetet, men ikkje lengre enn 17. november 2009.
(Pressemelding)

Utnemning av director Oddbjørn Tønder til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.

Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Øyvind Brandt utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet
Konstituert visepolitimester Steinar Kaasa utnevnes til visepolitimester ved Vestfold politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Arne Hammersmark utnevnes til visepolitimester ved Rogaland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Nini Ring som tingrettsdommer ved Bergen tingrett fra 1. januar 2009 til og med 30. juni 2009.

Pensjonert sorenskriver Lidvard Faaberg konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2009 til og med 28. oktober 2010.

Dommerfullmektig Fredrik Rieber-Mohn utnevnes til tingrettsdommer ved Øvre Romerike tingrett med tiltredelse fra 1. januar 2009.

Rådgiver Anette Isachsen Kræmer utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Ingrid Katrine Rogne som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2009.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Karl Otto Thorheim som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2009.

Forlenget konstitusjon av lovrådgiver Marianne Vollan som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2009.

Kultur- og kyrkjedepartementet
Utnemning av misjonskonsulent Kjell Børge Tjemsland til prost i Jæren prosti i Stavanger bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet fastsett.

Nærings- og handelsdepartementet
Development Manager Ane Merete Nyrud Stray-Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Lars Almklov utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Gaute Sivertsen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hilde Kristin Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Trine Speismark Lindgren utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF om stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt  for at EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutnig nr. 85/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF)
nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei kan bli bindende for Norge.

Kultur- og kyrkjedepartementet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kr 354 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 21 500 000 for 2009 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2008 til idrettsformål.

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker
Retningslinjer for statleg basisfinansiering av forskingsinstitutt vert fastsett.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet
Innovasjon Norge gis i 2008 og 2009 fullmakt til å innvilge tilsagn om nye lån under lavrisikoordningen innenfor en ramme på 2 mrd. kroner pr. år.

Garanti-instituttet for eksportkreditt gis i 2008 og 2009 fullmakt til å innvilge tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på
80 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet. Utvidelsen omfatter Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning.

Garanti-instituttet for eksportkreditt gis i 2008 og 2009 fullmakt til å innvilge tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 6 500 mill. kroner. Garantien skal gis til byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

Nærings- og handelsdepartementet kan i 2008 og 2009 foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen må likevel ikke overstige 400 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet
Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging av Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)