Offisielt frå statsrådet 31. mars 2017

I statsrådet i dag er «Perspektivmeldingen 2017» lagt fram. Meldinga tek opp viktige utfordringar for den norske økonomien og for vidareføring av dei norske velferdsordningane.

Statsråd vart halde på Oslo slott  31. mars 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 72 L (2016-2017)
Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
(Nyheitssak

Prop. 74 L (2016-2017)
Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
(Nyheitssak

Meld. St. 23 (2016-2017)
Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 73 L (2016-2017)
Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)
(Nyheitssak

Finansdepartementet
Prop. 76 L (2016-2017)
Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)
(Nyheitssak

Meld. St. 26 (2016-2017)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016         
(Nyheitssak)

Meld. St. 29 (2016-2017)
Perspektivmeldingen 2017
(Nyheitssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 69 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet
(Nyheitssak

Prop. 71 L (2016-2017)
Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
(Nyheitssak

Prop. 75 L (2016-2017)
Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m.
(styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)
(Nyheitssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop 70 L (2016-2017)
Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
(Nyheitssak

Klima- og miljødepartementet
Prop. 77 L (2016 – 2017)
Lov om klimamål (klimaloven)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 25 (2016-2017)
Humaniora i Norge
(Nyheitssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld St. 27 (2016-2017)
Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.
(Nyheitssak

Meld. St. 28 (2016-2017)
Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 

Meld. St. 31 (2016-2017)
Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 21. februar 2017 til lov om   endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.).
Lovvedtak 54 (2016-2017)  Lov nr. 12
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017.

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. mars 2017 til lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).
Lovvedtak 58 (2016-2017)  Lov nr. 13

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 10. februar 2017 nr. 5 om endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Loven trer i kraft fra 1. april 2017 med unntak av § 21 a, kapittel 5, §§ 30, 30 a, 32 første ledd, 34 a til 34 d, 35 annet ledd, 37 a, 38 tredje ledd, 40 a og 43.
Kapittel 5 og §§ 30, 30 a første og fjerde ledd og 43 trer i kraft 1. juli 2017.
Forskrift om overgangsregler fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. februar 2017 til lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet).
Lovvedtak 52 (2016-2017)  Lov nr. 14
Delt ikraftsetting 18. april 2017 av lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) og lov 20. juni 2014 nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) med nærmere overgangsbestemmelser.

Samferdselsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.). Del I § 33 nr. 1 annet ledd trer i kraft straks. 

3. Delegering av myndigheit

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for undersøkelse og utnyttelse av mineralforekomster på kontinentalsokkelen fra Nærings- og fiskeridepartementet til Olje- og energidepartementet, med virkning fra 1. april 2017. 
(Nyheitssak) 

4. Styrer, utval

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av medlemmer av Konkurranseklagenemnda for en periode på fire år, med tiltredelse 1. april 2017:

For leder, se punkt 6. Utnemningar
Medlemmer:
Professor Tore Lunde, Bergen
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen
Professor Jan Yngve Sand, Tromsø
Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo
Konsernadvokat Elin Moen, Oslo
Advokat Harald Evensen, Oslo
Førsteamanuensis Linda Orvedal, Flåm.
(Nyheitssak)

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal se på næringslivets tilgang til kapital: 

Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy (leder)
Partner Harald Ellefsen, Trondheim
Konsernsjef John Giverholt, Oslo
Partner Maria Helsengreen, Bergen
Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo
Styreleder Mai Lill Ibsen, Oslo
Førsteamanuensis Jøril Mæland, Bergen
Styreleder Tina Steinsvik Sund, Trondheim
Partner Tellef Thorleifsson, Oslo

5. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/advokat Ørjan Nilsen over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse 9. februar 2017 om avslag på innsyn, tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Lasse Bjørn Johannessen til ambassadør i Kathmandu, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 

Utnevning av ambassadør i Bogota, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i Caracas, Venezuela. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Torbjørn Fjeldstad til tingrettsdommer ved Fredrikstad tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av statsadvokat Espen Haug og kommuneadvokat Ingunn Riseth til tingrettsdommere ved Inntrøndelag tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Kristin Farstad som sorenskriver ved Lofoten tingrett, med tiltredelse fra 1. juli 2017 og med varighet til og med 31. desember 2017. 

Utnevning av seniorrådgiver Axel Bjørklid til jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsutnevnelse av advokat Karin Fløistad til leder av Konkurranseklagenemnda for en periode på seks år, med tiltredelse 1. april 2017.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Lars-Jakob Alveberg til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Vadheim Kraftverk AS gis tillatelse til erverv av eiendomsrett til vannfall tilknyttet Dyrnesli kraftverk i Høyanger kommune.