Plannytt 3 - 2018

Nyhetsbrev | Dato: 18.09.2018

Ny reguleringsplanveileder
EVAPLAN 2008
Ny spesifikasjon for kommunalt planregister, reguleringsplan og reguleringsplanforslag
Tiltaksplan for kvalitetsheving av DOK-datasett
3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse
Høringer
Rapporter og veiledere
Arealstatistikk
Arrangement
Innsigelsessaker

Ny reguleringsplanveileder

Den 10. september ble det publisert en ny reguleringsplanveileder. Den erstatter veilederen fra 2011. Veilederen kommer på nytt format med "ekspanderende innholdsfortegnelse" og mulighet for nedlasting på pdf, epub og word format. Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet satser på å publisere fremtidige veiledere på dette formatet. Dette muliggjør mer effektiv innholdsproduksjon og hyppigere oppdateringer. Planavdelingen ønsker innspill om vår informasjon og veiledning, og det er fint om du kan svare på brukerundersøkelse om veiledningen om planlegging. Frist 1. oktober.

Reguleringsplanveileder 2018

Reguleringsplanveilederen har mange planeksempler.

EVAPLAN 2008

Resultater fra EVAPLAN prosjektet ble lagt frem på frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 29. august 2018. 2 bøker oppsummerer de empiriske studiene. EVAPLAN ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). prosjektet skal studere hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer, og hovedspørsmålet er om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter.

Frokostmøtet ble åpnet av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim. KMD har finansiert dette store forskningsprosjektet.

"Det er også et stort prosjekt internasjonalt, og så langt vi kjenner til har det ikke skjedd en like systematisk og helhetlig forskningsinnsats på planlover i andre land. Vår regjering har som kjent fremmet flere forenklings- og forbedringsforslag underveis i forskningsarbeidet. Men i det store og hele har vi vel ment at plandelen av plan- og bygningsloven har bygd opp et bra system, og at det ikke er behov for noen full revisjon av loven. Planpraksisen kan derimot bli bedre, og kunnskapen om og forståelsen for planlegging kan absolutt bli bedre. Kompetansekravene i kommunene er store, og nettopp det å styrke plankompetanse er en av begrunnelsene for kommunereformen."

Statssekretær Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet arrangementet Foto: Skjermdump fra NIBR på youtube.com.

Ny versjon av spesifikasjon for kommunalt planregister, reguleringsplan og reguleringsplanforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut ny versjon av spesifikasjon for kommunalt planregister 1. juli. Del 4 gjør det mulig å forvalte bestemmelsesområder for midlertidige bygge- og anleggsområder som et eget lag i kommunen digitale plandatabase. Nye versjoner av del 3.2 (reguleringsplan) og del 3.3 (reguleringsplanforslag) er også publisert.

Tiltaksplan med fokus på kvalitetsheving av DOK-datasett

En rapport om egnethet for datasettene i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) publisert høsten 2017 avdekket svakheter i egnetheten i dataene. Våren 2018 bestilte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en tiltaksplan hvor DOK-dataeierne redegjør for hvilke planer de har for å imøtekomme disse funnene og forbedre sine data i årene som kommer.

3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Målgruppen for ordningen er aktører fra privat og frivillig sektor som deltar i planprosesser etter pbl. Midlene skal bidra til å øke deres kompetanse innen planlegging, kart og geodata.

Se hvem som har fått støtte til lokal plankompetanse (regjeringen.no)

Høringer

Høring - forslag til forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS

Forslag til forskriftsbestemmelser om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-7 tredje ledd. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no.

Frist: 11. desember 2018

Høring - forslag til endringer i forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i følgende forskrifter:

  • forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnbok og matrikkel av 18. desember 2013 nr. 1599
  • forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875
  • forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret av 18. desember 2013 nr. 1634
  • forskrift om eiendomsregistrering av 26. juni 2009 nr. 864

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no.

Frist: 26. november 2018.

Rapporter og veiledere

Kommentarer til matrikkellova og matrikkelforskriften

I forrige Plannytt ble det publisert en kommentar til de enkelte bestemmelsene i matrikkelforskriften (pdf). Nå er tilsvarende kommentarer til matrikkallova (pdf) publisert.

Testing og pilotering av reguleringsplaner i 3D

Rapporten er en del av prosjektet for pilotering av romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser. Hensikten er å prøve ut nye løsninger og høste erfaringer fram mot innføringen av SOSI Plan 5.0 som vil åpne opp for regulering av objekter i 3D gjennom filformatet GML.

Visning av mulighetsrommet i 3D i byggeprosjekt. Illustrasjon: Multiconsult.

Handlingsplaner for nordiske byer

De samarbeidende bygruppene i prosjektet attraktive nordiske byer har laget handlingsplaner. "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle", er et initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

To rapporter om planlegging av fritidsbebyggelse

Det er utarbeidet to rapporter med innspill til revisjonen av veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse. Den nye veilederen skal tydeliggjøre hovedprinsippene som skal legges til grunn for kommunal og regional planlegging av fritidsboliger. Veilederen skal ha hovedfokus på kommunal planlegging, men skal også si noe om fritidsbebyggelse som del av regional planlegging og utvikling.

Evaluering av unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder

På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.

Tilgang til arealplaner i geonorge

Det er laget en veileder for bruk av Geonorge for tilgang til arealplaner gjennom NDarealplankartløsningen.

Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

Matrikkelføringsseksjonen i Kartverket har utarbeidet en ny informasjonsbrosjyre om matrikkelen. Informasjonsbrosjyre om matrikkelen (kartverket.no)

Arealstatistikk

Statistisk sentralbyrå publiserte oppdatert statistikk i juli om blant annet Arealbruk og arealressurser; og strandsone. 1,7 prosent av Norge er bebygd og dette arealet utgjør 5 473 kvadratkilometer. Se flere tall om arealbruk og arealressurser i din kommune på SSBs sider. 

70 prosent av arealet i 100-metersbeltet langs kysten vår er egnet for opphold eller ferdsel. I Oslo og Akershus er dette tallet bare 30 prosent. Les mer om utviklingen i strandsonen i din kommune i SSBs artikkel og hent detaljerte tall i statistikkbanken. Du kan også se på tilgjengelig strandsoneareal i kartportalen.

Status for kommunale planstrategier, arealdelen og samfunnsdelen

Kostra tallene gir en oversikt over status for kommunale planstrategier, arealdelen og samfunnsdelen.

Første generasjon planstrategier ble vedtatt etter kommunevalget i 2011 (etter pbl. §10-1 senest året etter). Det forklarer lav gjennomsnittsalder på 2 år i 2014-tallene. Andre generasjons planstrategier skulle etter loven vedtas senest i løpet av 2016. Kostra-tallene burde dermed vist lav gjennomsnittsalder også i 2017. SSBs tall viser imidlertid en gjennomsnittsalder på 5.6 år. Det kan tyde på at en del av planstrategiene ikke er tilstrekkelig oppdaterte etter 2012, og at de fortsatt er av første generasjon.

Vedlagte kart viser status for landets kommuner. Kilde: KOSTRA

Arrangement

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging holdes i Oslo, 4. og 5. desember 2018.

Innsigelsessaker

Visste du?

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no