Lovavdelingens oppgaver og historie

Justisdepartementets lovavdeling er regjeringens juridiske ekspertorgan. Vi forbereder ny lovgivning, gir råd til regjeringen og departementene og representerer Norge i ulike internasjonale fora.

En av de ansatte i Lovavdelingen på sitt kontor
Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Avdelingen har ansvar for statsrett, alminnelig forvaltningsrett, personvernlovgivning, menneskerettigheter, interlegal rett, EU/EØS-rett, strafferett, prosessrett, kontraktsrett, erstatnings- og forsikringsrett, tingsrett, gjeldsøkningsrett, transportrett, personrett, arve- og familierett samt immaterialrett.

Vi vurderer behovet for lovtiltak innenfor våre områder, og utformer utkast til mandat for utredninger, høringsnotater, odelstingsproposisjoner, innlegg i stortingsdebatter med mer.

Avdelingen bistår også andre departementer i lovgivningsarbeid, og har et overordnet ansvar for lovverkets tekniske kvalitet.

Lovavdelingen avgir tolkningsuttalelser om gjeldende rett, blant annet etter forespørsel fra departementene. Uttalelsene gjelder gjerne uavklarte prinsipielle rettsspørsmål. På flere rettsområder – for eksempel forvaltningsrett – er Lovavdelingens uttalelser viktige kilder til forståelsen av gjeldende rett.

Hvorfor arbeide i Lovavdelingen?

Lovavdelingens ansatte får fra første stund arbeide med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål. Arbeidet er ofte i grenselandet mellom juss og politikk og gir en unik innsikt i politiske beslutningsprosesser.

Ansatte i Lovavdelingen deltar gjennom sitt arbeid i rettsutviklingen og lærer både å lage og tolke regler. De arbeider vanligvis innen mange rettsområder, noe som gir bred juridisk kunnskap. Etter hvert er det mulig å arbeide mer spesialisert.

Lovavdelingen gir svært gode muligheter for å representere Norge i internasjonalt arbeid og å arbeide med internasjonale rettsområder. Lovavdelingens ansatte deltar i representasjon og oppfølgning av tiltak i regi av Europarådet, FN, EU og WTO. 

Avdelingen legger stor vekt på å utvikle den enkeltes kunnskap. De ansatte kan derfor få permisjon eller økonomisk støtte til deltakelse på kurs og konferanser, samt biblioteksdager til faglig fordypning.

Som ansatt i Lovavdelingen arbeider man sammen med andre dyktige jurister. Avdelingen har et hyggelig, uformelt og ungt arbeidsmiljø. Det er tilnærmet like mange kvinnelige og mannlige ansatte. Avdelingen har svært fleksible arbeidstidsordninger som legger til rette for at arbeidet i avdelingen kan kombineres med godt familieliv eller lengre ferier i løpet av året. Det er også mulig å arbeide mye i perioder for de som ønsker det.

Historikk og organisering

Lovavdelingens historie strekker seg tilbake til 1885, da Lovkontoret ble etablert for å behandle ”Sager angaaende Forandringer i eller Tillæg til den konstitutionelle,civile og kriminelle Lovgivning eller den almindelige Politilovgivning… [og] Fortolkningsspørgsmaal vedrørende de ved Kontoret forberedte Love”.

I dag arbeider rundt 40 jurister i avdelingen under ledelse av ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen.

Våre enheter

Under ekspedisjonssjefen leder tre avdelingsdirektører hver sin fagenhet. Hver enhet har lovrådgivere med ansvar for hvert sitt fagområde. Sakene behandles først av rådgivere og førstekonsulenter.

Enhet for privatrett

Arbeider med kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, sjørett, familie- og arverett, konkursrett, panterett, inkasso, tvangsfullbyrdelse, interlegal rett og internasjonalt arbeid i EU/EFTA og UNICTRAL.

Enhet for offentlig rett

Arbeider med statsrett, alminnelig forvaltningsrett, immaterialrett, folkerett, EØS-rett, internasjonale menneskerettigheter og internasjonalt arbeid i EU/EFTA og Europarådet.

Enhet for strafferett og prosess

Arbeider med norsk og internasjonal strafferett og straffeprosess, sivilprosess, personvernlovgivning og internasjonalt arbeid i EU/EFTA, Europarådet og FN.