Mandat for Bygg21-styret 2017-19

Formål og rammer

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Styret skal bidra til organisering og gjennomføring av Bygg21, slik at oppdraget Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette mandatet kan realiseres. KMD oppnevner og gir mandat for styret, og finansierer, gjennom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), styrets arbeid.
Bevilgningen skal i hovedsak benyttes til å gjennomføre oppdragene listet opp for årene 2017 – 2019 under. Bygg21 fordeler selv midler mellom leveransepunktene.

Bygg21-styret

Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020. Styret skal medvirke til at næringen realiserer sitt potensial ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

Styret skal ta initiativ til kunnskapsspredning og deling av beste praksis i hele mandatperioden, og legge til rette for bedre samhandling innad næringen i møte med myndighetene. Styret skal være en pådriver for forståelse og felles bransjekultur for kontinuerlig forbedring i byggesektoren, og ha et særlig fokus på digitalisering, innovasjon og samhandling i byggenæringen.

I perioden 2017-19 skal følgende oppdrag gjennomføres:

2017

 1. Næringens rolle i plan- og byggeprosesser.
  • Styret skal utvikle fellesløsninger som effektiviserer næringens samhandling og aktivitet i møte med myndighetene.
 2. Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling.
  • Styret skal legge frem anbefalte metoder og/eller ordninger for måling av produktivitetsutvikling, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil i leveranser i byggenæringen.
 3. Kvalitet og bærekraft
  • Styret skal bidra til grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomsnæringen gjennom anbefalinger som stimulerer til bygg med verdi for sluttbruker og omgivelsene.

2018

 1. Samhandling i byggeprosjekter
  • Styret skal vurdere barrierer og muligheter for bedre samhandling innad i næringen, og legge frem en oversikt over verktøy og metoder for å effektivisere denne.
 2. Industrialisering av byggeprosjekter
  • Styret skal legge frem en rapport over hvilke områder i byggenæringen som egner seg for gjentakelse av kjente løsninger- og prosesser, og hvor potensialet for økt produktivitet er størst. Styret skal foreslå konkrete initiativ i næringen for økt industrialisering.
 3. Kompetanse som konkurransefortrinn
  • Styret skal legge frem forslag til hvordan det kan bli enklere å etterspørre kompetanse i byggeprosjekter i hele verdikjeden.

2019

 1. Spredning og allmengjøring av punkt 1-5
  • Styret skal gjennom 2019 spre resultatene fra oppdragene 1-5, slik at disse blir kjent og praktisert i byggenæringen.
 2. Eierskap til Bygg21s leveranser
  • Styret skal innen 1.7.2019 levere en rapport til KMD med forslag til hvordan eierskapet til Bygg21s leveranser skal forvaltes etter mandatperioden.

Forholdet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD oppnevner styret og vil avholde halvårlige møter med styret v/styreleder i september og februar. Styret oppnevnes for hele mandatperioden.

Styret skal være en rådgiver for departementet innenfor styrets mandat.

Styret skal rapportere skriftlig til KMD i form av halvårsrapport innen 1. august og årsrapport innen 1. februar. Styret skal rapportere på ressursbruken på de ulike leveransepunktene gitt i oppdraget, samt administrative utgifter, utgifter til kommunikasjon og annen ressursbruk. DiBK skal ha kopi av rapporteringen.

KMD kan endre mandatet ved behov.