Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

 Dette skal bl.a. skje gjennom:

  • Administrative tjenester med rett kvalitet
  • Faglig gode beslutningsgrunnlag
  • Effektive interne prosesser og verktøy
  • Kompetente, motiverte og utviklingsorienterte ledere og medarbeidere
  • God styring av underliggende etater og virkemidler

E-post: [email protected]
Avdelingstelefon: +47 22 24 60 16

Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, administrative fellessaker, utvikler og forvalter systemer, retningslinjer, rutiner m.v. innenfor budsjett, regnskap, styring og analyse, HR og organisasjonsutvikling, IKT og arkiv. Videre har avdelingen ansvaret for systemer som gjør departementet og næringslivet i stand til å håndtere kriser innen områdene forsynings- og skipsfartsberedskap.

Administrasjonsavdelingen er organisert i følgende faste fagteam (og benytter i tillegg midlertidige prosjektteam etter behov):

Budsjett, økonomi og analyse

Leder: Avdelingsdirektør Raymond Jenssen

Teamet ivaretar koordinering av departementets arbeid med statsbudsjettet, oppfølging av og endring i vedtatte budsjett, statsregnskap, systemansvar for styring av etater og virkemidler, herunder oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk innen departementets virksomhetsområde, analyser og evalueringer av virkemidler og etater, mål-, resultat- og risikostyring, støtte til konseptvalgutredninger, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen.

Beredskap og sikkerhet

Leder: Avdelingsdirektør Knut Løkstad

Beredskapsteamet har ansvaret for departementets beredskapsarbeid med særlig fokus på forsynings- og skipsfartsberedskap, vedlikehold og utvikling av regelverk og samarbeidsordninger med næringslivet, risiko- og sårbarhetsanalyser, øve, vedlikeholde og utvikle departementets kriseberedskap m.v. Teamet har videre ansvaret for internt arbeid med informasjonssikkerhet, herunder IKT-sikkerhet, dokumentsikkerhet samt fysisk sikring og personellsikkerhet. Teamet har også ansvar byggforvaltning, miljøledelse, kantineordning og andre velferdsgoder.

Arkiv og IKT

Leder: Avdelingsdirektør Marit Andersen

Teamet har systemansvar for departementets elektroniske saksbehandlings- og dokumentasjonssystem, journalføring, interne retningslinjer for dokumentforvaltning og administrasjon av innsynsbegjæringer, departementets bruk av IKT, herunder IKT-strategi, oppfølging av tjenesteleverandører, opplæring og brukerstøtte, søke- og bibliotektjenester og teknisk administrasjon av teleutstyr i departementet.

Personal og organisasjon (inkl. Styringsprosjektet)

Leder: Avdelingsdirektør Morten Wike

Teamet har ansvaret for strategisk HR- og organisasjonsutvikling, personal- og lønnspolitikk, lokale lønnsforhandlinger, personaladministrasjon og rekruttering, kompetanseutvikling, intern kommunikasjon, prosjektstøtte, medbestemmelses- og samarbeidsordninger etter Hovedavtalen i staten og Arbeidsmiljøutvalget. Teamet ivaretar løpende personalforvaltning og intern økonomiforvaltning, herunder føring av regnskap og lønns- og reiseadministrasjon. Styringsprosjektet utvikler den interne styringen og rapporteringen i departementet, samt styringen av underliggende etater (etatsstyring) og tilknyttede virksomheter, i samarbeid med etatsansvarlige fagavdelinger. Formålet er effektiv bruk av samfunnets ressurser.

 

Til toppen