Eierskapsavdelingen

Eierskapsavdelingen forvalter statens eierskap i 21 selskaper. Avdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet, slik at det oppnås høyest mulig avkastning for staten, og en god og ansvarlig utvikling for selskapene.

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet. Avdelingen forvalter eierinteressene i 20 av de 25 selskapene hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet. Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap er høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. Eierskapsavdelingen arbeider for dette målet gjennom å: 

  • Fungere som et godt sekretariat for politisk ledelse
  • Bidra til egnet styresammensetting. 
  • Bidra til god eierstyring og selskapsledelse
  • Følge opp selskapene - strategisk, analytisk og økonomisk
  • Følge opp selskapenes arbeid med bærekraft og samfunnsansvar
  • Være et ressurs- og kompetansesenter for andre eierdepartementer

Eierskapsavdelingen har 34 ansatte og er inndelt i hhv. Forvaltningsområdet og Fag- og prosjektenheten. Forvaltningsområdet er ansvarlig for å følge opp statens investering i de enkelte selskapene i porteføljen. Fag- og prosjektenheten skal støtte opp under dette arbeidet gjennom prosjektledelse og faglig bistand på felt som bl.a. strategiske og økonomiske analyse, samfunnsansvar, lederlønn, styrevalg, eierstyring og jus. Videre er enheten ansvarlig for å ivareta NFDs rolle som kompetanse- og ressurssenter på området for andre eierdepartement.

Andre oppgaver som ligger til avdelingen er å bistå i utformingen av regjeringens generelle eierskapspolitikk, å gi ut den årlige Statens eierberetning og å avholde den årlige Eierskapskonferansen. 

Avdelingsdirektører på Forvaltningsområdet

Thorunn K. Bakke
E-post: tkb@nfd.dep.no
Telefon: +47 413 18 010

Jan Tore Føsund
E-post: jtf@nfd.dep.no 
Telefon: +47 959 68 776

Georg F. Rabl
E-post: gfr@nfd.dep.no
Telefon: +47 934 56 438

Hege Sjo
E-post: hes@nfd.dep.no
Telefon: +47 994 20 678

Morten Strømgren
E-post: str@nfd.dep.no
Telefon: +47 958 02 421

Avdelingsdirektør for Fag- og prosjektenheten

Karianne K. Wasenden
E-post: kkw@nfd.dep.no
Telefon: +47 957 47 867

 

 

Til toppen