Statsbudsjettet 2013

Forsvarsbudsjettet for 2013 ble lagt frem 8. oktober kl. 10.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

Høyere aktivitet og forsterket beredskap – langtidsplanen for forsvarssektoren følges opp som forutsatt

-Denne regjeringen er en garantist for ansvarlig utvikling av et moderne og relevant forsvar for nasjonal sikkerhet og trygghet. Vi vil i 2013 fortsette å ta tydelige valg for en forsvarlig økonomisk styring av sektoren, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I det første året av den nye langtidsplanen foreslår regjeringen et forsvarsbudsjett på 42,2 milliarder kroner. Bevilgningen økes reelt med 300 millioner kroner i forhold til 2012. Sammen med intern ressursfrigjøring vil dette gi en samlet styrking av forsvarssektoren på 568 millioner kroner. Regjeringens budsjettforslag for 2013 gir høyere operativ aktivitet, økt øving og trening, mer nytt og moderne materiell, samt en forsterket beredskap og tilstedeværelse – ikke minst i nordområdene.

Forslagene til bevilgningsøkninger styrker evnen til å møte trusler i det digitale rom, sikringstiltak ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementets lokaler og utvidet og permanent helikopterberedskap på Rygge.  Gjennom innsparings- og effektiviseringstiltak samt vridning av ressurser fra Norges Afghanistan-engasjement foreslår regjeringen samtidig å styrke materiellinvesteringene, Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og Etterretningstjenesten slik langtidsplanen legger opp til. 

Norge har gått fra et invasjonsforsvar til et moderne innsatsforsvar av meget høy kvalitet. Dette er resultatet av et langvarig og omfattende fornyingsarbeid, store struktur- og organisasjonsendringer og en bred politisk vilje og evne til langsiktig satsing på forsvarssektoren. Dette har vært den kanskje største og mest vellykkede omstillingen norsk offentlig sektor har sett i moderne tid. For å komme dit Forsvaret er i dag, har regjeringen foretatt tydelige valg som har gitt økt operativ evne og høy politisk troverdighet i forsvarspolitikken. Valgene er styrt ut fra ambisjonen om en langsiktig og bærekraftig balanse mellom ressurser, oppgaver, ambisjonsnivå og operativ evne. Dette bygger regjeringen videre på i langtidsplanen for 2013–2016, og regjeringen følger opp dette i sitt budsjettforslag for 2013.