Statsbudsjettet 2009 - A til Å

Stikkord fra A-Å

Groruddalen - Alna - Havområdene - Klima - Kulturminner - Miljøforsking og overvåkning - Miljøgifter - Nordområdene/Svalbard - Naturmangfold - Offentlige anskaffelser - Plan-og miljøkompetanse - Radioaktiv forurensning - det ytre miljøet - Rovvilt - Skogvern - Vann - Verneområder - Villaks - Villrein

Groruddalen - Alna
Regjeringen foreslår en økning på 12 millioner kroner, som oppfølging av intensjonsavtalen med Oslo kommune om et langsiktig samarbeid for å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Viktige tiltak i 2009 vil være en hovedsykkelveg langs Alna, start i arbeidet med å gjenåpne Alna på strekninger der den er lagt i rør, og en utvidelse av Alna miljøpark.

Havområdene 
En styrking av kartleggingsprogrammet MAREANO i 2009 er nødvendig, bl.a. som ledd i arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Økningen til programmet er 19 mill. kroner, fordelt med 6,3 mill. kroner på Miljøverndepartementet,  Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet sine budsjetter. MAREANO-programmet skal innhente kunnskap om det biologiske mangfoldet på havbunnen som grunnlag for en bærekraftig forvaltning. Under

Miljøverndepartementets budsjett er det også en økning på 3 millioner kroner til overvåking av miljøgifter og biologisk mangfold i havområdene, som grunnlag for en helhetlig forvaltning av havområdene.

Klima
Regjeringen vi følge opp stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk og klimaforliket ved økt innsats på flere departementers budsjett, både til tiltak og forskning. Økning på 129 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett skal blant annet sikre at Norge spiller en ledende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

Det skal det opprettes et kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, og det foreslås en bevilgning på 22 millioner kroner.

Den ødelagte norske forskingsstasjonen på Bouvetøya skal erstattes med ny stasjon. Det er foreslått bevilget 8,8 millioner til dette.

Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med en økning på nær 14 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprosjektet ”Framtidens byer”.

Kampanjen ”Klimaløftet” får økt bevilgningen med 8 millioner kroner i satsing på informasjon.

Samtidig øker bevilgningene til vår nasjonale tilpasning til de klimaendringene som allerede finner sted med 5 millioner kroner.

Samfunnsvitenskapelig energiforskning øker med 13 millioner kroner.

Kulturminner
Regjeringen foreslår å øke innsatsen for kulturminnevern med 268 millioner kroner. Beløpet inkluderer 200 millioner kroner for å øke avkastningen av Kulturminnefondet.

Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet skal samarbeide om gjennomføring av kulturminneåret 2009. MDs budsjett foreslås styrket med 10 millioner kroner til dette arbeidet.

Som en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner er opptrappingsplanen styrket med om lag 53 millioner kroner i budsjettet for 2009.

Miljøforsking og overvåkning
Den samlede økning til nye tiltak til miljøovervåking er på 40,5 millioner kroner.

Bevilgningene til miljøforskingsinstituttene foreslåes styrket med 19,6 millioner kroner. På andre felt er satsingen fra 2008 ført videre på omtrent samme nivået.

13 millioner kroner gjelder samfunnsvitenskaplig forskning om fornybar energi.

Regelverk om radioaktiv forurensning av det ytre miljøet må revideres. Det foreslås bevilget 11 millioner kroner på 2009-budsjettet, som skal gå til kunnskapsinnhenting, overvåking og etablering av et tilsynsapparat. 

Kartlegging av truede naturtyper og arter foreslås styrket med 15 millioner kroner.

Miljøgifter
Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø foreslås ulike tiltak for å styrke arbeidet med å lage et giftfritt miljø. Miljøverndepartementet vil bla etablere en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. Bevilgningen i 2009 er på 5 millioner kroner.

Oppfølging av EUs kjemikaliedirektiv (REACH) blir styrket med 10,0 millioner kroner.

Et nytt utvalg som skal vurdere hvordan målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020 skal nås, virkemiddelbruken for 2020-målet, får en bevilgning på 3 millioner kroner.

Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn blir ført videre.

Det vil bli bevilget 2 millioner kroner til bransjeorganisasjonen Avfall Norges farlig avfall-kampanje 2009.

Nordområdene/Svalbard
Innsatsen i polarstrøkene blir også styrket ytterligere med 6,5 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til Zeppelin målestasjon, infrastruktur i Ny-Ålesund og styrket overvåking av flora og fauna på Svalbard.

Naturmangfold
Målet om å stanse tapet av naturmangfold innen 2010 er et krevende mål. Innsatsen til bevaring av naturmangfoldet, inkludert bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområde, øker med om lag 345 millioner kroner.

Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet vil sette i gang et prosjekt for systematisk kartlegging av artsmangfoldet i norsk natur. Bevilgningen på MDs budsjett er på 20 millioner kroner.

Det vil bli etablert et program for naturtypeovervaking, og i 2009 foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner. Overvåkingen vil bl.a. gi grunnlag for en jevnlig oppdatering av ”Naturindeks for Norge”. 

I tillegg opptrappes arbeidet med handlingsplaner for bevaring av truede dyre- og plantearter, med en økning på 22 millioner kroner.

Offentlige anskaffelser
For å gi offentlige virksomheter den hjelp de måtte trenge for å gjennomføre handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, vil det bli etablert en faglig støttetjeneste (knutepunkt) i hvert fylke/region. Denne støttetjenesten skal stå til rådighet for både statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Det er foreslått bevilget 4 millioner kroner ekstra til denne satsinga i 2009.

Plan-og miljøkompetanse
Den nye plandelen i Plan- og bygningsloven gir kommunene strengere krav om og økt rom for å bruke arealplanleggingen til å fremme miljøhensyn og en bærekraftig utvikling. Den kommunale og regionale plan- og miljøkompetansen skal styrkes med en bevilgning til dette formålet med 5 millioner kroner.

Radioaktiv forurensning – det ytre miljøet
Bevilgningen til arbeidet med radioaktiv forurensning til det ytre miljø øker med 11 millioner. Hovedvekten legges på utslipp fra petroleumssektoren, forurensning fra gamle gruver og kartlegging av radioaktivt avfall. Videre styrkes Statens strålevern faglig og økonomisk, og det skal innføres et bedre regelverk for å håndtere radioaktiv forurensning.

Rovvilt
For å nå bestandsmålene for ulv og bjørn, samt dekke behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak, erstatninger og godtgjøring ved skadefellinger, er den samlede bevilgningen til rovvilt økt med 54 millioner kroner i 2009.

Skogvern
Mange av de truede norske artene lever i skog. Regjeringen vil derfor styrke skogvernet. Budsjettet øker med 57 millioner kroner. I tillegg blir tilsagnsfullmaken økt, noe som alene gir en ramme for nytt skogvern i 2009 for 107 millioner kroner, i hovedsak på statseid skog.

Vann
Oppfølgingen av EUs rammedirektiv for vann vil gi en omlegging til en mer helhetlig vannforvaltning. Midlene vil gå til å styrke forvaltningen regionalt, til utredninger og til problemundersøkelser. Den foreslåtte budsjettøkning er på 18 millioner kroner.

Verneområder
Regjeringen følger opp Nasjonalparkplanen, med å foreslå en økning på 15 millioner kroner mer til erstatninger i tillegg til en økning i tilsagnsfullmakten.

Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning med ytterligere 63,5 millioner kroner i 2009-budsjettet til skjøtsel og forvaltning av allerede vernede områder. Midlene vil bl.a gå til utarbeiding av forvaltningsplaner, til styrking av Statens naturoppsyn og til et program for overvaking av verneområdene.

I tillegg kommer en satsing på 5 millioner kroner til nasjonalparksentre og andre informasjonssentre knyttet til verneområder.

Villaks
Bevilgning til vern av villaks øker med 21,5 millioner kroner, som særlig vil gå til utrydding av parasitten Gyrodactylus salaris.

Villrein
Regjeringen foreslår at bevilgning til sikring av framtiden for villreinen skal øke med 6 millioner kroner.