Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5701-5720 av 5854 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/3561 SA VS/rla 22.12.2000 Høringsnotat om forskriftsbestemmelser om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet Vedlagt følger Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - offentlig pensjonsordning

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1191 SA Cbe/KR 22.12.2000 Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 22.12.2000

  22.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 7

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  1. Forskrift om endring av forskrift om samordning av prospektkrav ved offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer i flere EØS-stater av 7. november 1997 nr 1150 2. Forskrift om endring av forskrift om krav til opplysninger i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 1

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 5

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 6

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser for lov om børsvirksomhet (børsloven) av 17 11 2000 nr 80 jf børsloven § 10-1, og utarbeidet utkast til forskrift. § 10-1 Ikrafttredelses- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 4

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 2

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 3

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 9

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrifter til ny børslov

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/4523 FM AAL 15.12.2000 Stortinget vedtok 31. oktober 2000 lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven). Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Kredittilsynet har i

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Vedlegg 8

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.12.2000 Oversikt over vedlegg

  15.12.2000 Høring Finansdepartementet

  AUTKAST TIL FORSKRIFTER 1Kongen eller departementet har forskriftskompetansen - Vedlegg I Utkast til forskrift om endring i børsforskriften Lovutkastet kapittel 5 lovutkastet § 7-1 lovutkastet § 7-2 - Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Innskuddspensjonsordninger i arbeidsforhold

  01.12.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/5334 FM GRo 1.12.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til høringsinstansene datert 9. november 2000, der det het at departementet innen kort tid ville sende ut forslag til forskriftsbestemmelser om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap

  28.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/4952 FM TMo 28.11.2000 Finansdepartementet viser til at Verdipapirsentralens representantskap skal bestå av minst 22 medlemmer, jf. lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-4. Ettersom Postbanken

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.11.2000

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner

  20.11.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx. 2000 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 annet ledd og § 2-1 tredje punktum, lov 24. mai 1961 nr. 2 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • 1.12.2000 Utkast til forskrift om innskuddspensjon i arbeidsforhold

  14.11.2000 Høring Finansdepartementet

  1. desember 2000 Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) §§ 1–3, 2–7 (3), 3–2 (2), 4-2 (1), 5–4 (1) og 7–1 (2). Del 6 Om flytting av midler knyttet

  Status: Ferdigbehandlet