Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5721-5740 av 5844 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Forskrifter til lov om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/2529 FM InA 14.9.2000 Ved kongelig resolusjon av 25. august 2000 ble det besluttet at lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon trer i kraft 1. januar 2001. Departementet viser til at det før

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - Forskrift til lov om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om foretakspensjon

  14.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon §§ 4–1 (2), 4–15 (3), 16–2 (25). Del 1Utfyllende bestemmelser om pensjonsalder med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4–1 (2) § 1–1 Særlige

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/3904 SA EL/KR 13 .09.2000 Høring – forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller. Finansdepartementet sender på høring

  Høringsfrist: 04.12.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.2000 - merknader

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet dag måned 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 32 første ledd og 44 første ledd. i § 1. Beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29, skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin varen

  Høringsfrist: 13.12.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Utkast til forskrift - kapitaldekning

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  I 1. I forskrift av 22 oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer: § 6b bokstav a nytt annet punktum skal lyde: Dette gjelder ikke livsforsikringsselskaper og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kt 29.5.2000

  13.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.9.2000 Brev til Kredittilsynet om representantskapet i finansinstitusjoner

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Deres ref Vår ref Dato 1999/01703 99/1151 FM KTN 12.9.2000 Det vises til Finansdepartementets brev til Kredittilsynet 4. mars 1999 og 5. juni 2000 vedrørende regelverket for representantskapet i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - kontofører i VPS

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/1594 FM KTN 12.09.2000 Vedlagt følger brev 29. august 2000 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet vedlagt høringsnotat om forslag til endring av forskrift 27. januar 1994 nr. 90 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kt 29.08.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbeh: Linda Bruås Dir. linje 22 93 98 26 Vår ref.: 1999/06891- Arkivnr.: 323 Deres ref.: 00/594 FM KTN Dato: 29.08.2000 Kredittilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken, senest

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat fra Kt 29.8.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/507 SA GHD 12 .9.2000 Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg Finansdepartementet vil med dette legge fram utkast til ny forskrift om frivillig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.09.2000

  12.09.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift Fastsatt av Finansdepartementet .. 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 og merverdiavgift § 75, jf. § 70, og lov 19. juni 1969 nr. 67 § 7 femte ledd I. § 1 Utbygger av vann- og kloakkanlegg kan etter søknad til fylkesskattekontoret

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 31.08.2000

  31.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Avgiftsfri innførsel av drivstoff

  30.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/1054 SA FR/rla 30 .8.2000 Høring – heving av maksimalgrensen for avgiftsfri innførsel fra 200 liter til 600 liter ved innførsel av drivstoff Det fremgår av St.meld. nr. 2 (1999-2000)

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring Innstilling fra utvalget for sysselsetting og verdiskaping, NOU 2000:21

  14.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/2383 Ø IS 14.8.2000 Utvalget for sysselsetting og verdiskaping har avgitt sin innstilling, og gjennom denne angitt en bredt anlagt strategi for å sikre en god utvikling for norsk økonomi. I denne sammenheng

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forslag om samordning av grunnfondsbevisforskrifter

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/2494 FM GK 8.8.2000 Det eksisterer i dag tre adskilte forskrifter om grunnfondsbevis i henholdsvis sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskriftene for grunnfondsbevis i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kredittilsynet 25.05.2000

  08.08.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet