Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 5741-5760 av 5844 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om kontrollopplysninger

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/2544 SA HS/rla 31 .7.2000 Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontroll Vedlagt følger Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 31.07.2000

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5241 SA AKR/GHL 25 .7.2000 Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nærmere regler for reduksjon i tonnasjeskatt på

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 25.07.2000

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-16 første ledd. I Overskrift til § 8-16 ny del A skal lyde: A. Utfyllende bestemmelser om fastsettelse av tonnasjeskatt Ny overskrift til § 8-16-1 skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av NOU 2000:18

  17.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5346 SØ Tjo 17.7.2000 Petroleumsskatteutvalget ble oppnevnt 22. oktober 1999 og avleverte sin innstilling til Finansdepartementet 20. juni 2000. Finansdepartementet sender med dette utvalgets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om investeringsavgift

  21.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 21 .6.2000 Høring – Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Revidert

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 21.06.2000

  21.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass,

  Status: Ferdigbehandlet

 • NOU 2000:8 Arveavgift - høring

  20.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/4917 SA HJ/GHL 20.6.2000 NOU 2000:8 Arveavgift – høring Vedlagt følger NOU 2000:8 Arveavgift. I utredningen foreslås nye regler om arveavgift. Departementet ber om at merknader til utredningen

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring - Mjøs-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Mjøs-utvalet som har greitt ut høgre utdanning her i landet etter år 2000, leverte si innstilling 8. mai 2000. Utvalet blei oppnemnd i statsråd 30. april 1998. Kapittel 1 og 2 i innstillinga på engelsk Innstillinga vart sendt ut på høyring 25. mai

  Høyringsfrist: 02.10.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring - Berg-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Utval som har vurdert opplæring som ikkje går inn under Opplæringslova, universitets- og høgskolelova eller privathøgskolelova (mellomnivået). Oppnemnd i statstråd 26. februar 1999. Utvalet leverte innstillinga 6. mars 2000. NOU 2000: 5 Mellom

  Høyringsfrist: 15.06.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Rapport om årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring- Utkast til endringer i lov om foretakspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i ligningsloven

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2209 SA KMF/KR 12.5.2000 Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 12.05.2000 (SKD I)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Saksbehandler Finn Monrad-Hansen Deres dato Vår dato 11. april 2000 Deres referanse Vår referanse fmh 011.3 Finansdepartementet Skatte- og avgiftslovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vurdering av ligningsnemndenes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000 (SKD)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 10.04.00 - Vedlegg

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Vurdering av egenkapitalmetoden

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/1796 FM EDK 10.4.2000 Vurdering av egenkapitalmetoden Regnskapsloven ble endret 10. mars 2000 slik at det for regnskapsår påbegynt i 1999 er frivillig å anvende egenkapitalmetoden (bruttometoden) i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Læreplan for videregående opplæring, finsk som andrespråk

  20.03.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet