Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2024

  24.01.2024 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2024, sortert etter departementene.

 • Miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker i 2024

  19.01.2024 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en oversikt over miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker. Her gis et bilde av utviklingen i EU i 2024 og en beskrivelse av aktuelle saker i samarbeidet mellom Norge og EU på klima- og miljøområdet i året som

 • Tid for spill - regjeringens dataspillstrategi 2024-2026

  14.12.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen ønsker et mangfoldig og gjennomslagskraftig dataspilltilbud med høy kvalitet. En dataspillbransje med likestilling, mangfold, profesjonalitet og vekst. Og en inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur.

 • Redegjørelse om handelspolitikk for Stortinget

  27.11.2023 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre holdt redegjørelse om norsk handelspolitikk for Stortinget. Den første på nesten 30 år.

 • Fremje av norske interesser i utlandet

  03.11.2023 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Styringsdokumentet for å fremje norske interesser i utlandet blei vedteke i regjeringa i desember 2022. Dokumentet beskriv fem hovudprioriteringar for arbeidet til regjeringa.

 • En rettferdig verden er en likestilt verden

  30.10.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling viser hvordan likestilling vil være en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.

 • Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2023

  06.10.2023 Plan/strategi Statsministerens kontor

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget høstsesjonen 2023, sortert etter departementene.

 • Regjeringas klimastatus og -plan

  06.10.2023 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet

  Regjeringas andre klimastatus og -plan viser framdrift i klimapolitikken, korleis planen fra i fjor har blitt forsterka og korleis Noreg ligg an til å nå klimamåla. Klimastatus og -plan (Grønn bok) er og regjeringas rapportering etter Klimalova.

 • Trygghet i hverdagen

  06.10.2023 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Handlingsplan som følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om å legge fram en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet.

 • Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse

  29.09.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Den utvidede bibliotekstrategien skal gjelde ut 2025. Utvidelsen må sees i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi for å øke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kommer i 2024.

 • Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet (2023-2030)

  14.09.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Kvinner, fred og sikkerhet er en sentral del av Norges innsats for fred og sikkerhet. Denne handlingsplanen er Norges femte nasjonale handlingsplan for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og tilhørende resolusjoner, samt den bredere

 • Norwegian guidelines for support to human rights defenders

  25.08.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  These guidelines are a tool to help the Ministry of Foreign Affairs and the Norwegian diplomatic missions to systematise measures and efforts to support human rights defenders and their work. The guidelines complement other guidelines and policy

 • Kompetanse for kvalitet

  05.07.2023 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025 er revidert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med partene.

 • Tiltaksplan for fosterhjemsrekruttering

  29.06.2023 Plan/strategi Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet har utarbeidet en tiltaksplan med nitten tiltak. Formålet med planen er å rekruttere flere fosterhjem.

 • Handlingsplan for India-strategien 2023–2025

  21.06.2023 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne handlingsplanen lister opp aktiviteter og leveranser for å nå målsettingene i regjeringens strategi Norge-India 2030 lansert 14. desember 2018. Dokumentet er en oppdatering av «Handlingsplan for India-strategien 2019-22» og gjelder fra 1. mars

 • Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia

  14.06.2023 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Dei siste åra har stadig meir undervisning og forsking ved universitet og høgskular føregått på engelsk. Regjeringa vil at norsk framleis skal vere eit fullverdig og samfunnsberande språk i Noreg. I denne handlingsplanen legg regjeringa fram

 • Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

  13.06.2023 Planar/strategi Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Denne handlingsplanen gjeld frå 2023 til 2026. Målet med handlingsplanen er å motverke digital utanforskap og legge til rette for at alle blir inkludert i samfunnet.

 • Returstrategi for perioden 2023 - 2029

  30.05.2023 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er et sentralt virkemiddel for å nå et av hovedmålene for justissektoren om kontrollert og bærekraftig innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny returstrategi for perioden 2023

 • Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2023–2030

  22.05.2023 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2023-2030. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

 • Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025)

  27.04.2023 Plan/strategi Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen er klar med historiens første strategi for det frivillige kulturlivet. Strategien skisserer en rekke tiltak regjeringen vil gjennomføre.

 • Side 2 av 24
 • Side 2 av 24