Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling av innkreving av skatt (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8

 • lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om overgangsregel til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven).

 • lov om endringer i lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere

 • lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling av innkreving av skatt (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov av 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8)

 • lov om overgangsregel til av lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

 • lov om endringer i lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere

 • lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.

Til forsiden