Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring av lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov av 28. februar 1997 nr 19 om lov om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endring:

I

§ 23-3 fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn 21400kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 pst av den del av inntekten som overstiger 21400kroner.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.

Til forsiden